ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

and he

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -and he-, *and he*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ The Great Dictator (1940)
And he still thinks we're his friends.และเขายังคงคิดว่าเราเป็นเพื่อน ของเขา Pinocchio (1940)
My mother died years and years ago, and there was only my father, and he died last summer.เหลือแต่คุณพ่อ ซึ่งท่านก็เพิ่งเสียไปเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา Rebecca (1940)
And he walked very slowly to the stand.และเขาเดินช้ามากที่จะยืน 12 Angry Men (1957)
And he heard the kid yell out "I'm gonna kill ya."และเขาได้ยินเสียงเด็กร้องออก "ฉันจะฆ่ายา". 12 Angry Men (1957)
The kid said he'd kill him and he did!เด็กบอกว่าเขาจะฆ่าเขาและเขาได้! 12 Angry Men (1957)
at three o'clock or so, and he was captured by two detectives in the hallway of his house.00 หรือดังนั้น และเขาก็ถูกจับโดยสองนักสืบในห้องโถงของบ้านของเขา 12 Angry Men (1957)
It's the only alibi the boy offered, and he couldn't back it up with any details.มันเป็นข้อแก้ตัวเพียงเด็กที่นำเสนอและเขาไม่สามารถกลับขึ้นกับรายละเอียดใด ๆ 12 Angry Men (1957)
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream... ... and he had gone 84 days now without taking a fish.เขาเป็นชายชราคนหนึ่งที่ตก ปลาเพียงอย่างเดียว ในเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ใน กระแสอ่าว และเขาได้หายไป 84 วัน ในขณะนี้ The Old Man and the Sea (1958)
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย The Old Man and the Sea (1958)
Maybe he was poor like we are, and he would understand.บางทีเขาอาจจะเป็นคนยากจน เหมือนที่เรามี และเขาจะเข้าใจ The Old Man and the Sea (1958)
He was asleep in a short time... ... and he dreamed of Africa, when he was a boy.เขากำลังนอนหลับอยู่ในเวลา อันสั้น และเขาฝันของทวีปแอฟริกา เมื่อเขายังเป็นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
and heAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.
and heAir and heir are homophones of each other.
and heAnd every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.
and heAnd he calls himself a sailor.
and heAnd he pointed to a bunch of high grass.
and heAnd here I am, still alive.
and heAnd he worked very hard for Mr Wood.
and heAnother mistake, and he will be fired.
and heA woman was hurt in the accident, and her two daughters were too.
and heBoth his wife and he like it.
and heBoth Ken's mother and her friend will arrive at the airport soon.
and heBut he suddenly felt dizzy and he sat down again in his old chair.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely   
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
กองบัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (køngbanchākan thahān sūngsut) EN: the Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander   FR: grand quartier général [m]
กวาดต้อน[v.] (kwāttøn) EN: be captured and herded   
ปล่อยแสงและความร้อน[v. exp.] (plǿi saēng laē khwāmrøn) EN: give out light and heat   
ไตรภพ[n.] (traiphop) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres   
ไตรภูมิ[n.] (traiphūm) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres   
ว่าน[n.] (wān) EN: general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs   FR: amome [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
たも網;攩網(oK)[たもあみ, tamoami] (n) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial [Add to Longdo]
ハンドヘルド[, handoherudo] (n) {comp} hand held [Add to Longdo]
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position) [Add to Longdo]
一子[いっし, isshi] (n) (1) a child; one child; (2) one of several children, especially the son and heir; (3) (See 一目・いちもく) one stone (in Go) [Add to Longdo]
一肌脱ぐ[ひとはだぬぐ, hitohadanugu] (v5g) to pitch in and help [Add to Longdo]
右大臣[うだいじん, udaijin] (n) Minister of the Right (official in Nara and Heian periods) [Add to Longdo]
烏鷺[うろ, uro] (n) (1) crows and herons; (2) black and white [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドヘルド[はんどへるど, handoherudo] hand held [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top