Search result for

amenas

(89 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amenas-, *amenas*, amena
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา amenas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *amenas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amenable[ADJ] ซึ่งยอมให้ทดสอบ
amenable[ADJ] ซึ่งยินดีร่วมมือ, Syn. agreeable
amenable[ADJ] ที่ตอบสนองต่อ, See also: ที่ยอมให้, Syn. responsive, answerable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)

English-Thai: Nontri Dictionary
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Would you tell him that I'd be more than happy to help out... with lab time and materials, even some space... if-- l don't know what you think-- he might be amenable to sharing.ช่วยบอกเขาหน่อยว่าฉันยินดีจะให้ความช่วยเหลือ เวลาใช้ห้องแล็บ อุปกรณ์ หรือแม้แต่แบ่งห้องแล็บ ฉันว่าเขาคงไม่รังเกียจที่จะใช่ห้องร่วมกันได้ Junior (1994)
And I am fully amenable to that discussion. You know how we've been having... all kinds of fun lately?ฉันพร้อมคุยเต็มที่แล้วล่ะ Legally Blonde (2001)
-Amenable. -Jackson?-แจ็คสันล่ะ Atonement (2007)
-Amenable.-ให้ความร่วมมือ Atonement (2007)
Amenable, that's right.ให้ความร่วมมือ ถูกต้อง Atonement (2007)
I'm amenable. Who do you have in mind?ผมยอมรับข้อเสนอ เลือกใครไว้รึยัง? Shooter (2007)
Filamena, mr Benjamin.ฟิลามีน่า นี่คือ คุณเบนจามิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Are you amenable? Throw out a number.ตกลงไหม ผมจะเจรจาให้คุณได้เหมือนกับผม Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Kazuya KamenashiKazuya Kamenashi Gokusen: The Movie (2009)
I did gather that she would be amenable to starting over someplace new.ผมคิดว่า เธอยอมรับ ที่จะเริ่มต้นใหม่กับที่ใหม่ๆ Whores Don't Make That Much (2012)
They're professional and very amenable.พวกเขาเป็นระดับมืออาชีพ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง Gliding Over All (2012)
[Groans] amenable.มากขึ้นอีกนิด Bad Code (2012)
Yeah, I thought you were amenable to my proposal.ใช่ ฉันคิดว่าเธอตอบตกลงแต่งงานด้วย In the Evening (2013)
"Amenable"?ตอบตกลง? In the Evening (2013)
Would you be amenable to my speaking with her?คุณจะว่าอะไรมั้ยถ้าผมจะคุยกับเธอ For the Triumph of Evil (2013)
If she's amenable. Sure, knock yourself out.ถ้าเธอยอมรับฟังน่ะนะ แน่นอน เอาเลยสิ For the Triumph of Evil (2013)
We can simulate the sun. Ah. As long as it doesn't include the Internet, then I'm amenable.งั้นผมก็เห็นด้วย หยุดเถอะ The Midnight Ride (2013)
I'm just here to ask you if you would be amenable to omitting the casino issue from your sermons, and in exchange, we're gonna bring a business here.ผมแค่มาเพื่อขอร้องคุณ ถ้าคุณจะยอมให้ความร่วมมือ ละเว้นการเอ่ยถึงคาสิโนในการเทศน์ Live by Night (2016)
Well, I always find a man more amenable to an offer when I've got his nuts clamped in a vice.ฉันว่าชายคนหนึ่ง จะรับข้อเสนอได้ง่ายขึ้น ตอนฉันใช้คีมหนีบไข่มันไว้ The Secret of Sales (2017)
- I told you to stay out of the girls' side.Ich hab dir doch gesagt, geh nicht immer in die Damenabteilung. It Happened to Jane (1959)
There's gonna be ladies' night... every Monday night of the week.Wir machen einen Damenabend! An jedem Montagabend in der Woche! Scarecrow (1973)
From Ndjamena, Chad, this is Claire Sheridan.Das war Claire Sheridan aus Ndjamena im Tschad. Under Fire (1983)
- Tuesday night is ladies' night.- Dienstags ist Damenabend. Blood Simple (1984)
- Tuesday night is ladies' night.- Dienstags ist Damenabend. Blood Simple (1984)
Put up a sign that says "Every night is Ladies' Night."Mit 'nem Schild: "Jeden Abend Damenabend." Running Scared (1986)
- Heart attack in the women's department.- Herzanfall in der Damenabteilung. Mannequin (1987)
I'm going to show her to ladies' wear.Ich zeige der Kundin unsere Damenabteilung. Pink Cadillac (1989)
Who's Mr Whitfield? The lawyer Michael Seton mentions in his letter. He sent his will to him.Anscheinend ist Dr. MacAllister das, was man einen 'Damenarzt' nennt. Peril at End House (1990)
Now why don't we make a trip to Eveningwear and find you something elegant?Und nun gehen wir in die Damenabteilung und suchen etwas Elegantes für Sie aus. Episode #1.7 (1990)
After lunch, I'll go right back and arrange something with Ms. Bolbo in women's wear. Very special indeed.Gleich nach dem Essen machte ich das mit Ms. Bolbo aus der Damenabteilung klar. Episode #2.3 (1990)
Semen analysis is blood type AB.Gemäß Samenanalyse hat er Blutgruppe AB. Rising Sun (1993)
I used to assume we'd be roomies through grad school, well into little-old-ladyhood.Früher dachte ich immer, wir würden noch bis ins hohe Damenalter zusammen wohnen. The Yoko Factor (2000)
Hey, ain't you in ladies' wear?- Hey, sind Sie aus der Damenabteilung? The Man Who Wasn't There (2001)
Haven't I seen you up in ladies' wear?- Sah ich Sie mal in der Damenabteilung? The Man Who Wasn't There (2001)
A couple of days ago, I was in, uh, Women's Big Tall. And I heard these...Vor ein paar Tagen war ich in der Damenabteilung für Übergrößen... und da hörte ich so, ... Bad Santa (2003)
A stag party and a hen party! Quick! Bride and Groom!Ein Damenabend und ein Herrenabend! Goldfish Memory (2003)
They got eyes on us.SiebekamenAugenauf uns . Miami Vice (2006)
If that's true, then I'm taking you out to celebrate... a girls' night.Wenn das wahr ist führ' ich dich zum Tanzen aus. Ein Damenabend. The Break-Up (2006)
All right, I'll see you later.Ok, bis später. Montagabend ist Damenabend. The Break-Up (2006)
This is common culture.Macht nichts.Das ist Allgemeinbildung,uebrigens haben Sie eine Damenaerobicanzug an, Recep Ivedik (2008)
Filamena, Mr. Benjamin.Filamena, Mr. Benjamin. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Ladies' night.Damenabend. Think Like a Man Too (2014)
They're doing a big contest for amateur male strippers.Damenabend! Sie machen einen Wettbewerb für Amateurstripper. Think Like a Man Too (2014)
Huh. I thought it was nothing but good times in the old whack shack.Oh, ich dachte, in der Damenabteilung gibt es nur gute Zeitpunkte. Tangier (2014)
Decroix was in N'Djamena.Decroix war in N'DjamenaCode d'honneur (2015)
Do you want to spend a moment with Amena before they take her in?Möchten Sie einen Moment mit Amena verbringen, bevor sie reingeholt wird? Why Is This Night Different? (2015)
Will you check on Amena?- Siehst du noch nach AmenaWhy Is This Night Different? (2015)
Amenadiel, how's it hanging, big guy? Huh?Amenadiel, wie geht's, Großer? Pilot (2015)
Don't threaten me, Amenadiel.Droh mir nicht, Amenadiel. Pilot (2015)
I won't help you, Amenadiel.Ich werde dir nicht helfen, Amenadiel. Manly Whatnots (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amenaThis kind of case is amenable to statistical treatment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซูฮก[V] be submissive, See also: be amenable, be tractable, esteem, have respect for, Syn. อ่อนข้อ, ยอม, ยอมรับ, นับถือ, Example: เจ้าพ่อคนนี้มีบารมีมากทำให้ลูกน้องทุกคนซูฮกได้, Thai definition: ยอมลงด้วย, ยอมอ่อนข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; get ready   FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
ตกแต่งใหม่[v. exp.] (toktaēng mai) EN: refurbish   FR: réaménager ; remettre à neuf

CMU English Pronouncing Dictionary
KAMENAR    K AE1 M AH0 N ER0
AMENABLE    AH0 M EH1 N AH0 B AH0 L
AMENABLE    AH0 M IY1 N AH0 B AH0 L
N'DJAMENA    N D Y AH0 M IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amenable    (j) (@1 m ii1 n @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefügigkeit {f}amenability [Add to Longdo]
Gefügigkeit {f}amenableness [Add to Longdo]
Verantwortlichkeit {f}amenableness [Add to Longdo]
gefügigamenable [Add to Longdo]
gefügig {adv}amenably [Add to Longdo]
samenartig {adj}spermatic [Add to Longdo]
unzugänglich (für) {adj}unamenable (to) [Add to Longdo]
dem Gesetz unterliegen; dem Gesetz unterstehento be amenable to the law [Add to Longdo]
unterworfenamenable [Add to Longdo]
verantwortlichamenable [Add to Longdo]
zugänglich; willig {adj}amenable [Add to Longdo]
N'Djamena (Hauptstadt von Tschad)N'Djamena (capital of Chad) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
矯め直す;矯めなおす[ためなおす, tamenaosu] (v5s) to set up again; to correct; to cure [Add to Longdo]
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly [Add to Longdo]
情けは人の為ならず;情けは人のためならず[なさけはひとのためならず, nasakehahitonotamenarazu] (n) (id) the good you do for others is good you do yourself; lit [Add to Longdo]
定めない;定め無い[さだめない, sadamenai] (adj-i) uncertain; transient; changeable [Add to Longdo]
定めなき空[さだめなきそら, sadamenakisora] (exp) (arch) changeable weather [Add to Longdo]
否め無い;否めない[いなめない, inamenai] (exp) cannot deny; undeniable; incontrovertible [Add to Longdo]
舐め舐め[なめなめ, namename] (n,vs) (col) licking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
不近人情[bù jìn rén qíng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] not amenable to reason; unreasonable [Add to Longdo]
恩贾梅纳[Ēn jiǎ méi nà, ㄣ ㄐㄧㄚˇ ㄇㄟˊ ㄋㄚˋ, / ] N'Djamena (capital of Chad) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
矯め直す[ためなおす, tamenaosu] korrigieren, abstellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top