Search result for

aliénas

(83 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aliénas-, *aliénas*, aliéna
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aliénas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aliénas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alienate[VT] ทำให้หมางเมิน, Syn. enstrange
alienate[VT] โอน (ทรัพย์สิน)
alienation[N] การทำให้เหินห่าง, See also: การทำให้บาดหมาง, Syn. enstrangement, disaffection
alienation[N] การโอน (ทรัพย์)
alienation[N] ความห่างเหิน, See also: ความหมางเมิน
alienation[N] สภาวะผิดปกติ, See also: สภาวะวิกลจริต
inalienable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถโอนกันได้ (เนื่องจากกฎหมายบังคับ) (คำทางการ), See also: ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้, ที่ยึดครองไม่ได้
alienate from[PHRV] ทำให้เหินห่าง, See also: ทำให้แตกแยก, เมินหมาง, ไม่เป็นมิตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienable(เอ' เลียนนะเบิล, แอล' เยินนะเบิล) adj. ซึ่งขายได้,ซึ่งย้ายหรือโอนได้ -alienability n., Syn. transferable, transferrable
alienage(เอ' เลียนเนจ, แอล' เยินเนจ) n. ภาวะที่เป็นคำต่างด้าว, ภาวะที่แตกต่างกับตน, ความแปลกหน้า (state of being an alien)
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
inalienable(อินเอล' เลียนะเบิล) adj. โอนกันไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้, ยึดครองไม่ได้., See also: inalienability, inalienableness n. inalienably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
alienable(adj) โอนกันได้,ซึ่งย้ายได้,ซึ่งขายได้
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
inalienable(adj) เอาไปไม่ได้,โอนไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
power of alienationอำนาจจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restraint on alienationการจำกัดสิทธิในการโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right, inalienable๑. สิทธิที่จะแยกออกจากบุคคลมิได้๒. สิทธิที่จะโอนกันมิได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-alienation, theory ofทฤษฎีความแปลกแยก (ของชนกรรมาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ab alienationการโอนทรัพย์สินไปยังผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alienationการโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alienableที่อาจโอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alienationความรู้สึกแปลกพวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alienation๑. การตีตัวออกห่าง๒. การโอนอสังหาริมทรัพย์๓. การลดคุณค่าในความเป็นมนุษย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alienationอัญภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus in re aliena (L.)สิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inalienableไม่โอนให้กันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inalienable right๑. สิทธิที่จะแยกออกจากบุคคลมิได้๒. สิทธิที่จะโอนกันมิได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inalienable rightสิทธิที่ไม่โอนให้กันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unalienableไม่อาจโอนกันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alienation (Philosophy)ความผิดแปลกสภาวะ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Alienation (Social psychology)ความผิดแปลกสภาวะ (จิตวิทยาสังคม) [TU Subject Heading]
Political alienationความผิดแปลกสภาวะทางการเมือง [TU Subject Heading]
inalienable rightสิทธิที่มิอาจทำให้เป็นอื่นได้ [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความห่างเหิน[N] estrangement, See also: distantness, alienation, Example: ครอบครัวเดี่ยวที่ต่างคนต่างอยู่พ่อแม่กับลูกจะมีความห่างเหินกันมากขึ้น และความผูกพันกันจะลดลง, Thai definition: สภาวะที่ไม่สนิทสนมคุ้ยเคยเหมือนดังเก่า, ภาวะที่ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ติดต่อกันเหมือนเดิม
ห่างเหิน[V] become estranged, See also: be alienated, keep somebody at a distance, Syn. ห่าง, เรื้อ, Example: หลายปีที่ห่างเหินกัน ทำให้ต่างคนต่างเหมือนคนแปลกหน้า, Thai definition: ไม่สนิทสนมดังเก่า, ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ หรือติดต่อกันเหมือนเดิม
ตีห่าง[V] act estrange, See also: act indifferent or distant, alienate, set apart, Syn. ตีตัวออกห่าง, Example: พักนี้ดูเหมือนว่าเขาจะตีห่างเธอออกไปเรื่อยๆ นะ, Count unit: เข้าใกล้, เข้าหา, Thai definition: ไม่คบหาสมาคมด้วยเหมือนเดิม, ไม่ใกล้ชิดเหมือนเคย, ตีตัวออกห่าง
ห่างเห[V] become estranged, See also: separate, be alienated, keep someone at a distance, Syn. จากกัน, แยกกัน, ห่างเหิน, Example: เธอกับเพื่อนต้องห่างเหกันไปโดยปริยายเพราะความไม่เข้าใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาย[n.] (kān khāi) EN: sale ; selling   FR: vente [f] ; aliénation [f]
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความรู้สึกแปลกแยก[n. exp.] (khwām rūseuk plaēk yaēk) EN: feeling of alienation   
สิทธิที่ได้มาตั้งแต่เกิด[n. exp.] (sitthi thī dāi mā tangtaē koēt) EN: unalienable rights   
ทำให้เหินห่าง[v. exp.] (thamhai hoēnhāng) EN: alienate   FR: aliéner

CMU English Pronouncing Dictionary
GALIENA    G AA0 L IY1 N AH0
ALIENATE    EY1 L Y AH0 N EY2 T
ALIENATED    EY1 L IY0 AH0 N EY2 T AH0 D
ALIENATES    EY1 L IY0 AH0 N EY2 T S
ALIENATING    EY1 L IY0 AH0 N EY2 T IH0 NG
ALIENATION    EY2 L IY0 AH0 N EY1 SH AH0 N
INALIENABLE    IH2 N EY1 L Y AH0 N AH0 B AH0 L
UNALIENABLE    AH0 N EY1 L IY0 EH0 N AH0 B AH0 L
UNALIENABLE    AH0 N EY1 L Y EH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alienate    (v) (ei1 l i@ n ei t)
alienated    (v) (ei1 l i@ n ei t i d)
alienates    (v) (ei1 l i@ n ei t s)
alienating    (v) (ei1 l i@ n ei t i ng)
alienation    (n) (ei2 l i@ n ei1 sh @ n)
inalienable    (j) (i2 n ei1 l i@ n @ b l)
unalienable    (j) (uh1 n ei1 l i@ n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異化効果[いかこうか, ikakouka] (n) alienation effect; Verfremdungseffekt [Add to Longdo]
自己疎外[じこそがい, jikosogai] (n) self-alienation [Add to Longdo]
精神錯乱[せいしんさくらん, seishinsakuran] (n,adj-no) mental derangement; mental confusion; alienation [Add to Longdo]
疎む[うとむ, utomu] (v5m,vt) to neglect; to shun; to alienate [Add to Longdo]
疎んじる[うとんじる, utonjiru] (v1,vt) to neglect; to shun; to alienate; to distance oneself from [Add to Longdo]
疎外[そがい, sogai] (n,vs) estrangement; neglect; alienation; casting out; (P) [Add to Longdo]
疎外感[そがいかん, sogaikan] (n) feeling of alienation [Add to Longdo]
疎隔[そかく, sokaku] (n,vs) alienation [Add to Longdo]
背離[はいり, hairi] (n,vs) estranged; alienated [Add to Longdo]
浮き上がる;浮き上る;浮上がる;浮上る[うきあがる, ukiagaru] (v5r,vi) (1) to float; to rise to the surface; (2) to stand out; to be visible; (3) to be alienated [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) [Add to Longdo]
離間[りかん, rikan] (n,vs) estrangement; alienation [Add to Longdo]
離間策[りかんさく, rikansaku] (n) scheme to provoke discord or alienation [Add to Longdo]
離反[りはん, rihan] (n,vs) estrangement; alienation; disaffection; (P) [Add to Longdo]
乖離[かいり, kairi] (n,vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, ] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible [Add to Longdo]
不移[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] steadfast; inalienable [Add to Longdo]
疏远[shū yuǎn, ㄕㄨ ㄩㄢˇ, / ] to drift apart; to become estranged; to alienate; estrangement [Add to Longdo]
薄厚[bó hòu, ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ, ] meanness and generosity; intimacy and alienation [Add to Longdo]
远人[yuǎn rén, ㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] an estranged person; sb who is alienated; people far from home [Add to Longdo]
党同伐异[dǎng tóng fá yì, ㄉㄤˇ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄚˊ ㄧˋ, / ] to be narrowly partisan; to unite with those of the same views but alienate those with different views [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top