Search result for

alert*

(126 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alert, -alert-, *alert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alert[N] การเตือนภัย, Syn. alarm, signal, warning
alert[N] ช่วงเวลาที่มีอันตราย
alert[ADJ] ตื่นตัว, See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม, Syn. watchful, wary, wide-awake
alert[VT] เตือน, See also: ทำให้ตระหนักถึงภัย, Syn. warn, signal, put on guard
alert to[PHRV] เตรียมพร้อมสำหรับ, See also: เตรียมรับมือกับ, ทำให้ระมัดระวัง, Syn. awaken to
alertness[N] ความตื่นตัว, See also: ความระมัดระวัง, ความระวัง, การเตรียมพร้อม, Syn. watchfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alert(อะเลิร์ทฺ') n.,adj.,vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alertตื่นตัว [การแพทย์]
Alert Wakefulnessการรู้สติที่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Alertnessความรู้ตัว, ตื่นตัว, การตื่นตัว, ความตื่นตัว [การแพทย์]
Alertness, Reboundการตื่นตัวที่สะท้อนกลับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alert every rescue unit from here to the Rockies.แจ้งหน่วยกู้ภัยทุกหน่วยตั้งแต่ที่นี่ถึงร็อคกี้ Airplane! (1980)
Alert the troops.เรียกพวกเรา. Ice Age (2002)
Alert the amphibious squadron.กองร้อยสะเทินบกสะเทินน้ำเตรียมตัวพร้อม Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Alert!เตือนภัย March of the Penguins (2005)
Alerting airport authorities and local police.กำลังแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่สนามบิน และตำรวจในท้องที่ Eagle Eye (2008)
Alerted to the bold prison break,เมื่อได้รับการเตือนภัย ถึงการแหกคุกที่อุกอาจนี้ Lair of Grievous (2008)
Alert homeland, let them know what's going on.แจ้งไปยังหน่วยความมั่นคง ให้เขารุ้ว่าเกิดอะไรขึ้น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Alert the owners to be on the lookout for a family that fits this description,แจ้งเจ้าของให้คอยดูครอบครัวที่ตรงกับที่บอกไป Bloodline (2009)
Alert FULCRUM- - Orion's gone.แจ้งเตือนฟัลครั่ม โอไรออนหนีไปแล้ว Chuck Versus the Predator (2009)
Alert the media.ดึงดูดสื่อเชียว 162 Candles (2009)
Alert captain Robau that Starfleet advised to proceed with caution...ขอให้แจ้งกัปตันโรโบ้ว่า สตาร์ฟลีทขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินยาน Star Trek (2009)
Alert medical bay to prepare to receive... all crew members from the damaged ship.แจ้งห้องพยาบาลให้เตรียมพร้อม รับลูกเรือจากยานที่ถูกโจมตี Star Trek (2009)
Alert medical.แจ้งห้องพยาบาล Star Trek (2009)
Alert Vulcan command center to signal a planet wide evacuation... all channels, all frequencies.แจ้ง บก.วัลแคนให้เปิดสัญญาณอพยพคนทั่วดาว ทุกสถานีทุกคลื่นความถี่ รักษาวงโครจรเดิม Star Trek (2009)
Alert the senior legates to break camp and prepare the men.ไปบอกพวกหัวหน้าหน่วยให้เลิกค่าย แล้วเตรียมคน Centurion (2010)
alerting whoever has Bill that we're onto them or getting yourself killed.เรียกใครก็๋ตามที่เอาบิลไป หรือทำให้ตัวเองถูกฆ่า Beautifully Broken (2010)
Alert the general.เตือนภันนายพล Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Alert the men.เตือนพวกทหารไว้ Grievous Intrigue (2010)
Alerting students of the change.เตือนเหล่านักศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง Investigative Journalism (2010)
Alert status.ผมแค่รู้สึกว่า หลายวันนี้ ไม่อยู่ในสภาพทำงานดีได้ Wildfire (2010)
Alert nerd.- ระวังเด็กแก่เรียนให้ดี English as a Second Language (2010)
Alert Maryland State Police.ซีว่า เตือนตำรวจแมรี่แลนด์ Spider and the Fly (2010)
Alert the council. Prepare a delegation.แจ้งคณะมนตรีและเตรียมตัวแทน Immortals (2011)
Alert the fleet, they may want to take their cans off.แจ้งเตือนกองทัพ พวกเขาคงอยากถอดหูฟัง X-Men: First Class (2011)
Alert all units.- เรียกทุกหน่วยเข้าประจำการ Countdown (2011)
Alert BPD and put the bomb squad on standby.แจ้งเตือนตร.บอสตัน แล้วบอกให้หน่วยกู้ระเบิดเตรียมตัวเอาไว้ด้วย Stowaway (2011)
Alert every vampire in your area.เตือน แวมไพร์ทุกตนในเขตของคุณ Spellbound (2011)
Alert the group, Saul.ประชุมทีมงาน ด่วนมาก Grace (2011)
Alert the suits!เตือนคุณสูท! Neighborhood Watch (2012)
Alert me the moment he is sighted upon road.แจ้งเตือนฉันขณะนี้ เขาจะมองเห็นเมื่อถนน Empty Hands (2012)
Alert your constituents.แจ้งประชนในเขตเลือกตั้งของคุณ We'll Meet Again (2012)
Alerts on corporate..แจ้งเตือนจากองค์กร... A Stitch in Time (2012)
Alert the local hospitals to be on the lookout for a gunshot victim.แจ้งเตือนทุกโรงพยาบาล ให้เฝ้าระวังคนที่ถูกยิงบาดเจ็บด้วย Blood Feud (2012)
Alert the press. Tell them Lucien Carr is innocentกดแจ้งเตือน บอกพวกเขาว่า ลูเซีย คารร์ เป็นผู้บริสุทธิ์ Kill Your Darlings (2013)
Alert your crew, get your fire hoses ready and follow lockdown procedures.แจ้งเตือนลูกเรือของคุณได้รับ ท่อไฟของคุณพร้อม และปฏิบัติตามออกโรง ขั้นตอน. Captain Phillips (2013)
Alert the neighbourhood watch...เตือนตำรวจหมู่บ้านเลย Adventures in Fae-bysitting (2013)
Alert the media, there is something Doctor Flawless doesn't know!เรียกนักข่าวมาเลย มีอะไรที่ หมอสมบูรณ์แบบไม่รู้ด้วย Confaegion (2013)
Alert local PD. We're on our way.แจ้งตำรวจท้องที่ เรากำลังจะไป Route 66 (2013)
Alert. Code 5.เตือนภัย รหัส 5 The 48 (2014)
Alert General Hux. And stop that fighter.การแจ้งเตือน พลเอกฮักส และ หยุดการรบที่ Star Wars: The Force Awakens (2015)
Alert. Alert.ระวัง ระวัง Logan (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาคริต[V] alert, See also: be watchful, Syn. ตื่น, ระวัง, Notes: (สันสกฤต)
ความตื่นตัว[N] attentiveness, See also: alert, awaking, activation, stir, Syn. ความกระตือรือร้น, Ant. ความเฉื่อยชา, Example: ทุกวันนี้คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองกันมากขึ้น, Thai definition: ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ความสนุกสนานร่าเริง[N] enjoyment, See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment, Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาคริต[v.] (chākhrit) EN: alert   
เฝ้าระวัง[v. exp.] (fao rawang) EN: guard against ; be on the alert ; monitor   
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright   
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrūat) EN: call the police ; inform the police ; notify the police   FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police
การเตือน[n.] (kān teūoen) EN: alert ; caution   
คุมเชิง[v.] (khum choēng) EN: wait and see ; be ready for ; watch for   FR: être en alerte ; se tenir prêt
ประกาศเตือนภัย[n. exp.] (prakāt teūoen phai) FR: avis d'alerte [m]
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout   FR: se méfier ; se défier
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize   FR: faire attention à ne pas
สัญญาณ[n.] (sanyān) EN: signal ; alarm ; warning ; alert ; sign   FR: signal [m] ; signe [m] ; alarme [f]
สัญญาณอันตราย[n. exp.] (sanyān antarāi) EN: red alert   FR: alerte rouge [f]
สัญญาณภัยทางอากาศ[n. exp.] (sanyān phai thāng ākāt) EN: air-raid warning   FR: alerte aérienne [f]
สัญญาณปลอดภัย[n. prop.] (sanyān pløtphai) EN: all clear signal ; all clear   FR: signal de fin d'alerte [m]
เสริด[X] (sēt) FR: rapide ; alerte
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert   FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller
เตรียมพร้อม[v. exp.] (trīemphrøm) EN: be prepared ; be ready ; get ready ; brace for ; be on the alert   FR: se tenir prêt ; être en alerte
ไหวพริบ[adj.] (waiphrip) EN: sharp ; alert ; dexterous ; clever ; smart ; tactful   FR: sagace ; fin ; habile ; astucieux ; plein de tact
หวอ[n.] (wø) EN: siren (police, fire-engine ...)   FR: sirène (d'alerte/d'alarme) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALERT    AH0 L ER1 T
ALERTS    AH0 L ER1 T S
ALERTED    AH0 L ER1 T AH0 D
ALERTING    AH0 L ER1 T IH0 NG
ALERTNESS    AH0 L ER1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alert    (v) (@1 l @@1 t)
alerts    (v) (@1 l @@1 t s)
alerted    (v) (@1 l @@1 t i d)
alertly    (a) (@1 l @@1 t l ii)
alerting    (v) (@1 l @@1 t i ng)
alertness    (n) (@1 l @@1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence, #2,308 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] alert; nimble; quick [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmbereitschaft {f} | in Alarmbereitschaftalert | on the alert [Add to Longdo]
Alarmierung {f}alerting [Add to Longdo]
Alarmsignal {n}; Alarmruf {m}; Warnton {m} | Alarmsignale {pl}alert | alerts [Add to Longdo]
Alarmstufe {f}alert phase [Add to Longdo]
Wachsamkeit {f}; Wachheit {f}; Aufmerksamkeit {f}alertness [Add to Longdo]
Wächter {m}; Hüter {m}alerter [Add to Longdo]
Warner {m}alerter [Add to Longdo]
aufgeweckt; lebhaft; hell; scharf {adj}alert [Add to Longdo]
lebhaft; aufgeweckt {adj}alert [Add to Longdo]
wachsam; aufmerksam {adj} | wachsamer; aufmerksam | am wachsamsten; am aufmerksamstenalert | more alert | most alert [Add to Longdo]
wachsam {adv}alertly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly [Add to Longdo]
ぱっと[, patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P) [Add to Longdo]
アラート[, ara-to] (n,adj-no) alert [Add to Longdo]
ウイルス警報[ウイルスけいほう, uirusu keihou] (n) {comp} virus alert [Add to Longdo]
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] (n) {comp} stored message alert; MS [Add to Longdo]
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity [Add to Longdo]
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) [Add to Longdo]
警急[けいきゅう, keikyuu] (n,n-pref) alarm; emergency; sudden contingency; alert [Add to Longdo]
警固[けいご, keigo] (n,vs) (1) watching (esp. during an emergency); being on alert; (n) (2) guard; watchmen [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] (n) {comp} alert abstract-operation [Add to Longdo]
厳戒態勢[げんかいたいせい, genkaitaisei] (n,adj-no) high alert; a state of high alert; on alert [Add to Longdo]
光化学スモッグ注意報[こうかがくスモッグちゅういほう, koukagaku sumoggu chuuihou] (n) smog alert [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
自動警報[じどうけいほう, jidoukeihou] (n) {comp} auto-alert [Add to Longdo]
手ぐすね引く;手ぐすねひく;手薬煉引く;手薬練引く[てぐすねひく, tegusunehiku] (exp,v5k) (from 手に薬煉を引く) (See 薬煉) to be ready and waiting for; to be on the alert for [Add to Longdo]
待機[たいき, taiki] (n,vs,adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P) [Add to Longdo]
注意喚起[ちゅういかんき, chuuikanki] (n,vs,adj-f) reminder; call for attention; alert; heads-up [Add to Longdo]
抜け目がない[ぬけめがない, nukemeganai] (exp,adj-i) (See 抜け目ない,抜け目のない) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]
抜け目ない;抜け目無い[ぬけめない, nukemenai] (adj-i) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]
抜け目のない[ぬけめのない, nukemenonai] (exp,adj-i) (See 抜け目がない,抜け目ない) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] stored message alert, MS [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] alert abstract-operation [Add to Longdo]
自動警報[じどうけいほう, jidoukeihou] auto-alert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alert \A*lert"\ ([.a]*l[~e]rt"), a. [F. alerte, earlier [`a]
   l'erte on the watch, fr. It. all' erta on the watch, prop.
   (standing) on a height, where one can look around; erta a
   declivity, steep, erto steep, p. p. of ergere, erigere, to
   erect, raise, L. erigere. See {Erect}.]
   1. Watchful; vigilant; active in vigilance.
    [1913 Webster]
 
   2. Brisk; nimble; moving with celerity.
    [1913 Webster]
 
       An alert young fellow.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Active; agile; lively; quick; prompt.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alert \A*lert"\, n. (Mil.)
   An alarm from a real or threatened attack; a sudden attack;
   also, a bugle sound to give warning. "We have had an alert."
   --Farrow.
   [1913 Webster]
 
   {On the alert}, on the lookout or watch against attack or
    danger; ready to act.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top