ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

age of fishes

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -age of fishes-, *age of fishes*, age of fishe
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
age of fishesยุคปลา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devonian \De*vo"ni*an\, a. (Geol.)
   Of or pertaining to Devon or Devonshire in England; as, the
   Devonian rocks, period, or system.
   [1913 Webster]
 
   {Devonian age} (Geol.), the age next older than the
    Carboniferous and later than the Silurian; -- called also
    the {Age of fishes}. The various strata of this age
    compose the Devonian formation or system, and include the
    old red sandstone of Great Britain. They contain, besides
    plants and numerous invertebrates, the bony portions of
    many large and remarkable fishes of extinct groups. See
    the Diagram under {Geology}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fish \Fish\, n.; pl. {Fishes} (f[i^]sh"[e^]z), or collectively,
   {Fish}. [OE. fisch, fisc, fis, AS. fisc; akin to D. visch,
   OS. & OHG. fisk, G. fisch, Icel. fiskr, Sw. & Dan. fisk,
   Goth. fisks, L. piscis, Ir. iasg. Cf. {Piscatorial}. In some
   cases, such as fish joint, fish plate, this word has prob.
   been confused with fish, fr. F. fichea peg.]
   1. A name loosely applied in popular usage to many animals of
    diverse characteristics, living in the water.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) An oviparous, vertebrate animal usually having
    fins and a covering scales or plates. It breathes by means
    of gills, and lives almost entirely in the water. See
    {Pisces}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The true fishes include the Teleostei (bony fishes),
      Ganoidei, Dipnoi, and Elasmobranchii or Selachians
      (sharks and skates). Formerly the leptocardia and
      Marsipobranciata were also included, but these are now
      generally regarded as two distinct classes, below the
      fishes.
      [1913 Webster]
 
   3. pl. The twelfth sign of the zodiac; Pisces.
    [1913 Webster]
 
   4. The flesh of fish, used as food.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) A purchase used to fish the anchor.
    (b) A piece of timber, somewhat in the form of a fish,
      used to strengthen a mast or yard.
      [1913 Webster]
 
   Note: Fish is used adjectively or as part of a compound word;
      as, fish line, fish pole, fish spear, fish-bellied.
      [1913 Webster]
 
   {Age of Fishes}. See under {Age}, n., 8.
 
   {Fish ball}, fish (usually salted codfish) shared fine, mixed
    with mashed potato, and made into the form of a small,
    round cake. [U.S.]
 
   {Fish bar}. Same as {Fish plate} (below).
 
   {Fish beam} (Mech.), a beam one of whose sides (commonly the
    under one) swells out like the belly of a fish. --Francis.
 
   {Fish crow} (Zool.), a species of crow ({Corvus ossifragus}),
    found on the Atlantic coast of the United States. It feeds
    largely on fish.
 
   {Fish culture}, the artifical breeding and rearing of fish;
    pisciculture.
 
   {Fish davit}. See {Davit}.
 
   {Fish day}, a day on which fish is eaten; a fast day.
 
   {Fish duck} (Zool.), any species of merganser.
 
   {Fish fall}, the tackle depending from the fish davit, used
    in hauling up the anchor to the gunwale of a ship.
 
   {Fish garth}, a dam or weir in a river for keeping fish or
    taking them easily.
 
   {Fish glue}. See {Isinglass}.
 
   {Fish joint}, a joint formed by a plate or pair of plates
    fastened upon two meeting beams, plates, etc., at their
    junction; -- used largely in connecting the rails of
    railroads.
 
   {Fish kettle}, a long kettle for boiling fish whole.
 
   {Fish ladder}, a dam with a series of steps which fish can
    leap in order to ascend falls in a river.
 
   {Fish line}, or {Fishing line}, a line made of twisted hair,
    silk, etc., used in angling.
 
   {Fish louse} (Zool.), any crustacean parasitic on fishes,
    esp. the parasitic Copepoda, belonging to {Caligus},
    {Argulus}, and other related genera. See {Branchiura}.
 
   {Fish maw} (Zool.), the stomach of a fish; also, the air
    bladder, or sound.
 
   {Fish meal}, fish desiccated and ground fine, for use in
    soups, etc.
 
   {Fish oil}, oil obtained from the bodies of fish and marine
    animals, as whales, seals, sharks, from cods' livers, etc.
    
 
   {Fish owl} (Zool.), a fish-eating owl of the Old World genera
    {Scotopelia} and {Ketupa}, esp. a large East Indian
    species ({K. Ceylonensis}).
 
   {Fish plate}, one of the plates of a fish joint.
 
   {Fish pot}, a wicker basket, sunk, with a float attached, for
    catching crabs, lobsters, etc.
 
   {Fish pound}, a net attached to stakes, for entrapping and
    catching fish; a weir. [Local, U.S.] --Bartlett.
 
   {Fish slice}, a broad knife for dividing fish at table; a
    fish trowel.
 
   {Fish slide}, an inclined box set in a stream at a small
    fall, or ripple, to catch fish descending the current.
    --Knight.
 
   {Fish sound}, the air bladder of certain fishes, esp. those
    that are dried and used as food, or in the arts, as for
    the preparation of isinglass.
 
   {Fish story}, a story which taxes credulity; an extravagant
    or incredible narration. [Colloq. U.S.] --Bartlett.
 
   {Fish strainer}.
    (a) A metal colander, with handles, for taking fish from a
      boiler.
    (b) A perforated earthenware slab at the bottom of a dish,
      to drain the water from a boiled fish.
 
   {Fish trowel}, a fish slice.
 
   {Fish weir} or {Fish wear}, a weir set in a stream, for
    catching fish.
 
   {Neither fish nor flesh}, {Neither fish nor fowl} (Fig.),
    neither one thing nor the other.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Age of Fishes
   n 1: from 405 million to 345 million years ago; preponderance of
      fishes and appearance of amphibians and ammonites [syn:
      {Devonian}, {Devonian period}, {Age of Fishes}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

age ( EY1 JH) of ( AH1 V) fishes ( F IH1 SH AH0 Z)

 


  

 
age
 • การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย: นิติภาวะ [Lex2]
 • ความแก่[Lex2]
 • ช่วงชีวิต: ช่วง, ช่วงวัย [Lex2]
 • ทำให้แก่ขึ้น: ทำให้อายุเพิ่มขึ้น [Lex2]
 • มีอายุเพิ่มขึ้น: มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น [Lex2]
 • ระดับการพัฒนา[Lex2]
 • รุ่น[Lex2]
 • สมัย: ยุคสมัย, ยุค [Lex2]
 • อายุ[Lex2]
 • เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา[Lex2]
 • (เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม ###S. lifetime, period, ripen, grow) [Hope]
 • (n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย [Nontri]
 • /EY1 JH/ [CMU]
 • (v) /'ɛɪʤ/ [OALD]
fishes
 • /F IH1 SH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /f'ɪʃɪz/ [OALD]
  [fish]
 • ปลา: เนื้อปลา, มัจฉา [Lex2]
 • จับปลา (ด้วยอุปกรณ์): หาปลา, ตกปลา, ตีอวน [Lex2]
 • จับปลา: หาปลา, ตกปลา [Lex2]
 • ค้นหา: ล้วง, ค้น [Lex2]
 • ผู้หญิง[Lex2]
 • (ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนื้อปลา,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลา,จับปลา,ล้วงออก,ดึงออก,ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl. ###SW. fish,fishes [Hope]
 • (n) ปลา [Nontri]
 • (vi) ตกปลา,หาปลา,จับปลา [Nontri]
 • (vt) ดึงออกมา,ล้วงออกมา,เกี่ยว,ตกเบ็ด [Nontri]
 • /F IH1 SH/ [CMU]
 • (v) /f'ɪʃ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top