Search result for

admi

(160 entries)
(0.0456 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admi-, *admi*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administration การบริหาร

English-Thai: Longdo Dictionary
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admit[VT] จุได้ (จำนวนคน), See also: มีที่ว่างสำหรับ
admit[VI] ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง, Syn. receive
admit[VT] ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง
admit[VI] ยอมให้เข้า, See also: รับเข้าไว้
admit[VT] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit[VI] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit[VT] อนุญาตให้เข้า, See also: ปล่อยให้เข้าไป, ยอมให้เข้าไป, Syn. let in, allow entrance to
admix[VI] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม
admix[VT] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม, Syn. mingle, mix
admire[VT] นับถือ, See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส, Syn. regard, praise, respect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court)
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiral(n) พลเรือเอก
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration๑. การปกครอง, การบริหาร (ก. ปกครอง)๒. การจัดการ (ทรัพย์สิน) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจัดการมรดก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of drugการบริหารยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration of estatesการจัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of justiceการบริหารงานยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of the propertyการจัดการทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration suitคดีขอเป็นผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration, centralราชการบริหารส่วนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administation, Intravenousการรักษาโดยฉีดยาทางหลอดโลหิตดำ [การแพทย์]
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]
Administrationการบริหาร [TU Subject Heading]
Administrationการบริหาร, การบริหารงาน, งานบริหาร [การแพทย์]
Administration & dosageการใช้และขนาด [TU Subject Heading]
Administration and Managementการบริหารงานและการจัดดำเนินงาน [การแพทย์]
administration of the Royal Thai Government agencies in foreign countriesการบริหารราชการในต่างประเทศ [การทูต]
Administration, Cutaneousการใช้ยาที่ผิวหนัง [TU Subject Heading]
Administration, Intramuscularการบริหารยาทางกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Administration, Intranasalยา, การให้ทางจมูก; การบริหารยาทางจมูก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
administration [administration ] administration
Administrative Organization of the State (uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Dean of admissions' private reception, of course.การตอบรับจาก Yale ซึ่งแน่นอน New Haven Can Wait (2008)
Actually, Chuck, I think the Dean of admissions at yaleชัด ฉันคิดว่าอาจารย์ใหญ่ที่ Yale New Haven Can Wait (2008)
Past the first round of admissions at yale,เธอไม่มีทางจะผ่านรอบแรกของการคัดเลือก New Haven Can Wait (2008)
Well, I'll admit, I came to punish youโอเค ฉันยอมรับว่าฉันมาเพื่อตอกกลับ New Haven Can Wait (2008)
It's gets you on the short list for early admission,จะทำให้เธอได้เข้าเรียนง่ายๆเลยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
And while your efforts were admirable,และความพยายามของคุณก็น่าชื่นชมมาก Pret-a-Poor-J (2008)
Blair loves chuck. she's just been too scared to admit it.แบลร์รักชัค เธอเพิ่งจะสารภาพมัน Pret-a-Poor-J (2008)
You have to admit, the licorice ring was sweet.เธอต้องยอมรับว่า ลูกอม ชะเอม หวานจริงๆ There Might be Blood (2008)
Here. I do have to admire her determinationฉันนับถือความมุ่งมั่นของเธอจริง ๆ There Might be Blood (2008)
A good soldier never admits defeat, even when it's staring you in the face.ทหารที่ดีต้องไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ แม้มันจะมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็เถอะ Dead Space: Downfall (2008)
Think that i'm wrong even though i'll never admit it?ซึ่งมันอาจทำให้ฉันคิดว่าฉันผิด ถึงแม้ฉันจะไม่เคยยอมรับมัน? Not Cancer (2008)
Admirable.น่าเลื่อมใส Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admiPlease tell me the requirements for admission to the college.
admiAdmission to students only.
admiHe is not a man to admit his mistakes easily.
admiThe gate admits to the garden.
admiAdmitting what you say, I still think you are mistaken.
admiAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
admiShe frankly admitted her guilt.
admiThe admission is ten dollars a person.
admiI admire him, in spite of his faults.
admiShe never forgets to admire our baby.
admiMail your application for admission directly to the school office.
admiI admire your courage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารงาน[N] executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
รับผิด[V] admit one's mistake, See also: confess, own up, plead guilty, Syn. ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ, Ant. รับชอบ, Example: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
เปิดรับ[V] admit, Example: รัฐได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่โดยเพิ่งเปิดรับผู้ป่วยเมื่อต้นดือนกันยายนที่ผ่านมา, Thai definition: เริ่มดำเนินงาน
แพ้ใจ[V] admit defeat, See also: surrender, give up, Syn. ถอดใจ, ใจไม่สู้, ยอมแพ้, Example: คนเราถ้าแพ้ใจเสียตั้งแต่ยกแรกก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้, Thai definition: ใจไม่สู้
พล.อ.อ.[N] Admiral, See also: Adm., Syn. พลเรือเอก
บัตรผ่านประตู[N] admission ticket, See also: theatre ticket
ยอมรับผิด[V] confess, See also: admit/acknowledge one's mistake, Syn. รับผิด, Ant. ปฏิเสธ, Example: เขายอมรับผิดว่าเขาได้ให้ข่าวนี้แก่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
ด้านการบริหาร[ADJ] administrative, Example: พ่ออยากให้เขาเรียนวิชาด้านการบริหารมากกว่าทางศิลปะอย่างที่เขาชอบ, Thai definition: ที่เกี่ยวกับทางการดำเนินการและการจัดการภายในงาน
การบริหาร[N] administration, Syn. การปกครอง, การดำเนินการ, การจัดการ, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด
ฝ่ายปกครอง[N] administration, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้รับรายงานว่า จะมีคนร้ายลักลอบข้ามชายแดนไทยเข้ามาก่อความไม่สงบในประเทศ, Thai definition: ส่วนที่ทำหน้าที่บริหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจการปกครอง[n. exp.] (amnāt kān pokkhrøng) EN: administrative power   
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
แบด[n.] (baēt) EN: badminton   FR: badminton [m]
แบดมินตัน[n.] (baētmintan) EN: badminton   FR: badminton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIT    AH0 D M IH1 T
ADMITS    AH0 D M IH1 T S
ADMIRE    AE0 D M AY1 R
ADMIRA    AE0 D M AY1 R AH0
ADMIRED    AH0 D M AY1 ER0 D
ADMIRER    AE0 D M AY1 R ER0
ADMIRAL    AE1 D M ER0 AH0 L
ADMIRES    AE0 D M AY1 R Z
ADMIRERS    AH0 D M AY1 R ER0 Z
ADMIRING    AE0 D M AY1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admit    (v) (@1 d m i1 t)
admix    (v) (a1 d m i1 k s)
admire    (v) (@1 d m ai1 @ r)
admits    (v) (@1 d m i1 t s)
admiral    (n) (a1 d m @ r @ l)
admired    (v) (@1 d m ai1 @ d)
admirer    (n) (@1 d m ai1 r @ r)
admires    (v) (@1 d m ai1 @ z)
admixed    (v) (a1 d m i1 k s t)
admixes    (v) (a1 d m i1 k s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Administrationsbefehl {m}administration command [Add to Longdo]
Administrationsprogramm {n}administrative program [Add to Longdo]
Administrator {m}administrator [Add to Longdo]
Admiral {m}admiral [Add to Longdo]
Admiralstab {m}naval staff [Add to Longdo]
Admittanz {f}admittance [Add to Longdo]
administrativ {adj}administrative [Add to Longdo]
administrierter Preisadministered price [Add to Longdo]
Admiral {m} [zool.]red admiral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
たの[, tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
まあね[, maane] (exp) well, I must admit ... [Add to Longdo]
[, wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P) [Add to Longdo]
アドミタンス[, adomitansu] (n) admittance [Add to Longdo]
アドミッション[, adomisshon] (n) admission [Add to Longdo]
アドミッションオフィス[, adomisshon'ofisu] (n) admission office [Add to Longdo]
アドミッションフリー[, adomisshonfuri-] (n) free admission (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下辖[xià xiá, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] administered by; under the rule of [Add to Longdo]
令人钦佩[lìng rén qīn pèi, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄣ ㄆㄟˋ, / ] admirable [Add to Longdo]
佩服[pèi fú, ㄆㄟˋ ㄈㄨˊ, ] admire [Add to Longdo]
固然[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, ] admittedly (it's true that...) [Add to Longdo]
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙, / ] administrative secretary (in charge of sth) [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] admire [Add to Longdo]
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, / ] admit (into membership of an organization) [Add to Longdo]
施政[shī zhèng, ㄕ ㄓㄥˋ, ] administration [Add to Longdo]
施政报告[shī zhèng bào gào, ㄕ ㄓㄥˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] administrative report [Add to Longdo]
海军总司令[hǎi jūn zǒng sī lìng, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, / ] admiral [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator [Add to Longdo]
ニッカド[にっかど, nikkado] nickel cadmium (NiCad) [Add to Longdo]
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] network administration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top