ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acts of the apostles

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acts of the apostles-, *acts of the apostles*, acts of the apostle
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The Acts of the Apostles, chapter 26, verse 18.ในพระคัมภีร์ Aposteles บทที่ 26 วรรค 18 Nothing But the Blood (2009)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使徒行传[shǐ tú xíng zhuàn, ㄕˇ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 使 / 使] Acts of the Apostles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使徒言行録[しとげんこうろく, shitogenkouroku] (n) Acts of the Apostles (book of the Bible) [Add to Longdo]
使徒行伝[しとぎょうでん, shitogyouden] (n) Acts of the Apostles (book of the Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Acts of the Apostles
   n 1: a New Testament book describing the development of the
      early church from Christ's Ascension to Paul's sojourn at
      Rome [syn: {Acts of the Apostles}, {Acts}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top