ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acclamation

AE2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acclamation-, *acclamation*
English-Thai: Nontri Dictionary
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acclamationการเปล่งเสียงสนับสนุน, การปรบมือสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Acclamation by Adoration.กำลังรอการแพทย์. มาที่นี่. Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acclamationThe committee welcomed her with acclamation as chairperson.
acclamationThe motion was carried by acclamation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโห่ร้อง[n.] (kān hōrøng) FR: acclamation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCLAMATION AE2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acclamation (n) ˌækləmˈɛɪʃən (a2 k l @ m ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huān, ㄏㄨㄢ, ] acclamation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喝采[かっさい, kassai] (n,vs) acclamation; applause; ovation; cheers [Add to Longdo]
歓呼[かんこ, kanko] (n,vs) acclamation; jubilation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acclamation \Ac`cla*ma"tion\, n. [L. acclamatio: cf. F.
   acclamation.]
   1. A shout of approbation, favor, or assent; eager expression
    of approval; loud applause.
    [1913 Webster]
 
       On such a day, a holiday having been voted by
       acclamation, an ordinary walk would not satisfy the
       children.               --Southey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Antiq.) A representation, in sculpture or on medals, of
    people expressing joy.
    [1913 Webster]
 
   3. In parliamentary usage, the act or method of voting orally
    and by groups rather than by ballot, esp. in elections;
    specif. (R. C. Ch.), the election of a pope or other
    ecclesiastic by unanimous consent of the electors, without
    a ballot.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Acclamation medals} are those on which laudatory
    acclamations are recorded. --Elmes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acclamation
   n 1: enthusiastic approval; "the book met with modest acclaim";
      "he acknowledged the plaudits of the crowd"; "they gave him
      more eclat than he really deserved" [syn: {acclaim},
      {acclamation}, {plaudits}, {plaudit}, {eclat}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 acclamation /aklamasjɔ̃/ 
  acclaim; acclamation; approval

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top