Search result for

abging

(131 entries)
(0.0432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abging-, *abging*, abg
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abging มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abging*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abgabbr. arterial blood gases
cabgabbr. coronary artery byterry graft

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deal!Abgemacht! It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
Exit.Abgang. Elementary, Dear Data (1988)
Deal.Abgemacht. Ma Dalton (1989)
- Deal?- Abgemacht? Happy Birthday, Babies: Part 1 (1991)
- Done.- Abgemacht. Pheromone, My Lovely (1993)
Confirmed.Abgefeuert. Armageddon Game (1994)
Done.Abgemacht. The Jackal (1997)
- Overruled.- Abgelehnt. Double Jeopardy (1999)
- Emissary.- Abgesandter. 'Til Death Do Us Part (1999)
Deal.Abgemacht. District B13 (2004)
Done.Abgemacht! War, Inc. (2008)
Deal.Abgemacht. Pilot (2009)
Deal.Abgemacht. Noble Causes (2010)
It's a deal.Abgemacht. Nerdy Little Secrets (2011)
Whoa.- Abgemacht. Goin' Fishin' (2011)
Deal.Abgemacht. Damaged (2012)
Deal?Abgemacht? Bring It On (2013)
Done.Abgemacht. Range War (2013)
Pacing.Auf- und Abgehen. No Way Out (2014)
Deal.- Abgemacht. Heart Shaped Box (2016)
We're right in front of the Tabgha lunar base, but they still won't authorize a landing.ถึงเราจะมาอยู่ที่นี่แล้ว แต่ฐานบนดวงจันทร์ก็ยังไม่อนุญาตให้ลงจอดงั้นเหรอ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It's like crabgrass.มันล้มเหลวที่สุด It Hurts Me Too (2010)
I've got a CABG later this morning with Avery and Yang, who have officially entered into the rabid dog stage in the race for chief resident, which could be a good thing or it could be a-a bad thing, which I...ก็ดี เดี๋ยวจะมี CABG ตอนสายๆ (ผ่าตัดบายพาสหัวใจ) Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Here this morning for an off-pump CABG.นี่ เช้านี้ สำหรับการทำ CABG นอกปั๊ม Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
♪ Who's that girl? ♪ Sync by Alice _BAR_ Corrections by gloriabgWho's that girl? Cece Crashes (2011)
Corrections by gloriabgCorrections by gloriabg Cece Crashes (2011)
Corrected by gloriabgCorrected by gloriabg Bad in Bed (2011)
Corrected by gloriabgCorrected by gloriabg Bad in Bed (2011)
- Let's shake on it.- Abgemacht? La fiancée de la mort ()
Denied.Abgelehnt. My Favorite Prisoner (1969)
Deal.- Abgemacht. The House That Peg Lost (1989)
Check.Abgemacht. Episode #1.1 (1989)
Done.Abgemacht. Route 666: Part 1 (1991)
Oh, my!Abgefahren! Blood Feud (1991)
Deal.Abgemacht. It's a Small World After All (1996)
Deal.Abgemacht. The Chicken Roaster (1996)
Left?Abgereist? Audition (1999)
Deal.Abgemacht. 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2001)
Deal?Abgemacht? Ray (2004)
Deal.Abgemacht. The Pros and Cons of Upsetting the Applecart (2007)
Done.Abgemacht. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Agreed!Abgemacht. The German Friend (2012)
Deal.Abgemacht. A Great Cause (2012)
Done.Abgemacht. And the Brand Job (2014)
Fumes.Abgase. The Road Trip (2014)
- Deal.Abgemacht. Derailed (2015)
He'll never be able to endure the cabg.เขาคงไม่สามารถทนการแคบจีได้ Kung Fu Fighting (2007)
No ventilator means no cabg.ไม่ช่วยหายใจหหมายความว่าไม่ทำแคบจี ห้องนั่นไม่มีที่พอให้แกว่งไปมานะ Kung Fu Fighting (2007)
I've got a cabg in an hour.I've got a cabg in an hour. There's No 'I' in Team (2008)
And, Chief, you'll fix the tickets, okay? .Sie kümmern sich um die Tickets, abgemacht? Zombie (1979)

German-Thai: Longdo Dictionary
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้ , See also: S. die Habsucht, Related: habgierig
habgierig(adj) ที่โลภ, ที่ละโมบ, ตะกละ
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ , See also: S. Einsendeschluss,
Abgrund(n) |der, pl. Abgründe| เหว , See also: S. Schlucht,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdruck {m}; Guss {m}; Abguss {m}moulding [Br.]; molding [Am.] [Add to Longdo]
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment [Add to Longdo]
Abgabe {f}; Übergabe {f}; Auslieferung {f}; Aushändigung {f}surrender [Add to Longdo]
Abgabe {f} | Abgaben {pl}tribute | tributes [Add to Longdo]
Abgabe {f}; Gebühr {f}; Steuer {f} | Abgaben {pl}; Steuern {pl}tax | taxes [Add to Longdo]
Abgaben {pl}; Steuern {pl}levy [Add to Longdo]
Abgabeleistung {f}output power [Add to Longdo]
Abgabenbefreiung {f}exemption from charge [Add to Longdo]
Abgabenordnung {f}tax code [Add to Longdo]
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abgabetag {m}return day [Add to Longdo]
Abgabetermin {n}closing date; submission date [Add to Longdo]
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit [Add to Longdo]
Abgang {m}; Absendung {f} (Warenversand)dispatch; despatch [Add to Longdo]
Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals [Add to Longdo]
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of [Add to Longdo]
Abgangsdatum {n}date of dispatch [Add to Longdo]
Abgangsfeld {n}outgoing feeder panel [Add to Longdo]
Abgangsflughafen {m}airport of departure [Add to Longdo]
Abgangsklemme {f}output terminal [Add to Longdo]
Abgangskontrolle {f}physical exit control [Add to Longdo]
Abgangskontrolle {f}removal control [Add to Longdo]
Abgangswelle {f}output shaft [Add to Longdo]
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abgas {n}; Rauchgas {n}flue gas [Add to Longdo]
Abgas {n} | schädliche Abgaseexhaust gas; waste gas | noxious fumes [Add to Longdo]
Abgasanalyse {f}flue analysis; analysis of exhaust gases [Add to Longdo]
Abgasaustrittskanal {m}exit flue [Add to Longdo]
Abgasdruck {m}exhaust gas pressure [Add to Longdo]
Abgasemission {f}exhaust gas emission [Add to Longdo]
Abgasgegendruck {m}exhaust gas back pressure [Add to Longdo]
Abgashaube {f}exhaust hood [Add to Longdo]
Abgaskamin {m}exhaust gas stack [Add to Longdo]
Abgaskanal {m} | geflanschter Abgaskanalflue | flanged flue [Add to Longdo]
Abgaskatalysator {m}exhaust gas catalytic converter [Add to Longdo]
Abgaskomponente {f} | Abgaskomponenten {pl}exhaust gas component | exhaust gas components [Add to Longdo]
Abgaskühler {m}exhaust gas cooler [Add to Longdo]
Abgasrohr {n}flue pipe [Add to Longdo]
Abgasrückführung {f}exhaust gas recycling [Add to Longdo]
Abgassammlerhaube {f} für Brennöfengathering hood [Add to Longdo]
Abgassicherungstemperatur {f}exhaust gas safety temperature [Add to Longdo]
Abgasstrang {m}exhaust gas system [Add to Longdo]
Abgasstutzen {m}exhaust gas stub [Add to Longdo]
Abgasturbolader {m}exhaust gas turbocharger [Add to Longdo]
Abgasturboläufer {m}exhaust gas turbo rotor [Add to Longdo]
Abgasverlust {m}exhaust gas losses [Add to Longdo]
Abgas-Wärmetauscher {m} [techn.]exhaust gas heat exchanger [Add to Longdo]
Abgelegenheit {f}remoteness [Add to Longdo]
Abgelegenheit {f}; Einsamkeit {f}isolation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雌日芝;女日芝[めひしば;メヒシバ, mehishiba ; mehishiba] (n) (uk) southern crabgrass (Digitaria ciliaris) [Add to Longdo]
地縛;地縛り[じしばり;ジシバリ, jishibari ; jishibari] (n) (1) (uk) creeping lettuce (Ixeris stolonifera); (2) (uk) (See 雌日芝) southern crabgrass (Digitaria ciliaris) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交付[こうふ, koufu] abgeben, abliefern [Add to Longdo]
代議士[だいぎし, daigishi] Abgeordneter, Parlamentarier [Add to Longdo]
勅使[ちょくし, chokushi] Abgesandter_des_Kaisers, Bote_des_Kaisers [Add to Longdo]
卒業証書[そつぎょうしょうしょ, sotsugyoushousho] Abgangszeugnis [Add to Longdo]
古臭い[ふるくさい, furukusai] altmodisch, abgenutzt [Add to Longdo]
孤独[こどく, kodoku] -einsam, -allein, abgeschieden [Add to Longdo]
履き古し[はきふるし, hakifurushi] abgetragene_Schuhe, abgetragene_Socken [Add to Longdo]
廃る[すたる, sutaru] ausser_Gebrauch-Mode_kommen, veralten, abgeschafft_werden, verfallen [Add to Longdo]
廃れる[すたれる, sutareru] ausser_Gebrauch-Mode_kommen, veralten, abgeschafft_werden, verfallen [Add to Longdo]
廃坑[はいこう, haikou] abgebaute_Grube, stillgelegte_Grube [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] abgelenkt_werden, -necken, sein_Spiel_mit_jemanden_treiben [Add to Longdo]
排気ガス[はいきがす, haikigasu] Abgas, Abgase [Add to Longdo]
[よく, yoku] GEIZ, HABGIER, BEGIERDE [Add to Longdo]
[そ, so] ABGABE, TRIBUT [Add to Longdo]
租税[そぜい, sozei] Steuer, Abgabe [Add to Longdo]
紛れる[まぎれる, magireru] verwechselt_werden, schwer_zu_unterscheiden_sein, sich_verlieren (unter), abgelenkt_werden [Add to Longdo]
脱げる[ぬげる, nugeru] fallen, abgehen (Kleidungsstuecke) [Add to Longdo]
蒸れる[むれる, mureru] abgedampft_sein, schimmelig_werden [Add to Longdo]
議員[ぎいん, giin] Abgeordneter [Add to Longdo]
辺地[へんち, henchi] abgelegene_Gegend [Add to Longdo]
退学[たいがく, taigaku] Abgang_von_der_Schule, Verweisung_von_der_Schule [Add to Longdo]
[かく, kaku] (ABGESCHLOSSENER)BEZIRK;, BORDELLVIERTEL [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top