Search result for

zubers

(63 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zubers-, *zubers*, zuber
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zubers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zubers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unknown to Earth's people?Ohne die Erdenbewohner vorzubereiten? The Super Scouts: Part 1 (1980)
Unknown to Earth's people?Ohne die Erdenbewohner vorzubereiten? The Super Scouts: Part 1 (1980)
And I love the suppers you've been making for me.Und ich liebe die Mahlzeiten, die du mir täglich zubereitest. The Outrage: Part 2 (1980)
Everything's already prepared, though.Aber alles ist schon zubereitet. The Unthinkable (1980)
They had a plan of breaking Oblomov's habit of sleeping after dinner, of her telling him to read the books Stolz had left, to write letters to the country, to get ready to go abroad.Sie hatten einen Plan, wie sie Oblomow von seinem Schlaf abbringt, wie sie ihn dazu zwingt, die von Stolz hinterlassenen Bücher zu lesen, Briefe ins Dorf zu schreiben, sich auf die Reise vorzubereiten. Oblomov (1980)
Or that horrible meal Oscar insisted on making for us.Oder dieses verdammte widerliche Essen, das Oskar allein zubereiten wollte. Was trinkst du? From the Life of the Marionettes (1980)
Alert my Stardestroyer to prepare for my arrival.Bittet meinen Sternenzerstörer, sich auf meine Ankunft vorzubereiten. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Help get the place ready.Hilf mir, das Camp vorzubereiten. Friday the 13th (1980)
- Are they yours? No, my grandmother's.Ah, wollen Sie die selbst zubereiten? Loulou (1980)
If we were doing forbidden things, there'd be uneasiness, but there is simply this carefully prepared dinner and these blinis that deserve to be eaten warm.Täten wir verbotene Dinge, so wäre uns unbehaglich, aber es gibt nur ein liebevoll zubereitetes Essen und diese Blinis, die man nicht kalt essen sollte. The Prodigal Daughter (1981)
I've fixed a little something for John to have when he gets home.Ich habe etwas für John zubereitet, wenn er nach Hause kommt. The Move (1981)
I labored many hours trying to prepare this speech and I didn't get it right until I had a meeting with my nephew John Curtis just before I came here.Ich habe viele Stunden damit verbracht, diese Rede vorzubereiten, und ich fand nicht die richtigen Worte, bis ich meinen Neffen John Curtis traf, kurz bevor ich hierherkam. The Threshold (1981)
You can have anything for dinner, if you don't mind fixing it yourself.Du kannst alles, was du willst, zum Abendessen haben. Wenn es dir nichts ausmacht, es selbst zuzubereiten. Dead & Buried (1981)
You're here to reintegrate into society... as useful citizens.Ihr seid doch hier, um euch auf das Leben in der Gesellschaft vorzubereiten, als rechtschaffene Bürger unter anderen. Pixote (1981)
Now, in order to polish their skills for their assignment, the members of the security team will attend a special session at Mr. Redmond's Victory Academy.Um sich auf ihre Aufgaben vorzubereiten, wird das gesamte Sicherheitsteam ein spezielles Training... in Mr. Redmonds Victory Academy erhalten. A Plush Ride (1982)
There's a lot to put in hand.Da ist viel vorzubereiten, Jim. The Bed of Nails (1982)
It's not hard to make a dessert!Du hättest eine Nachspeise zubereiten sollen. All Fired Up (1982)
The Vichyssoise soup is very easy to prepare.Die Suppe ist schnell zubereitet. Antonieta (1982)
Aikiko will fly earlier to arrange things in Japan.Aikiko wird vorher fliegen um in Japan alles vorzubereiten. The Challenge (1982)
I'd like to believe I'm here to teach. I need those free periods to do my work.Ich bin hier als Musiklehrer eingestellt und ich brauche die freien Stunden, um mich vorzubereiten. Class of 1984 (1982)
Okay, here`s your preparation stuff.Okay, hier ist dein Zeug für die Zubereitung. Fast Times at Ridgemont High (1982)
- It`s all prepared the same way.- Es wird alles gleich zubereitet. Fast Times at Ridgemont High (1982)
We're not worried. We have three months to train you.Wir haben 3 Monate Zeit, um Sie vorzubereiten. Firefox (1982)
My dogs' cook will prepare you a meal.Der Koch meiner Hunde wird eine Mahlzeit zubereiten. Fitzcarraldo (1982)
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.Und unsere erste Handlung sollte sein einen Kongressparteitag einzuberufen und unsere Unabhängigkeit zu fordern. Gandhi (1982)
I shall tell you exactly where I am going - directly to my office, to write my next broadcast about the Mafia boss who kidnapped me and the chief inspector who refused to do anything about it.Ich werde gehen, und zwar direkt in mein Büro, um eine Sendung vorzubereiten - über meine Entführung durch die Mafia und den Chefinspektor, der untätig bleibt. Trail of the Pink Panther (1982)
- We'll change the flavour. But we'll keep the nutritional value at the same level, of course.Wenn wir sie schmackhaft zubereiten, haben wir wenigstens etwas Nahrhaftes. Stane se zítra (1983)
- Where should I put it then?Draußen steht noch ein WaschzuberStane se zítra (1983)
We must work out an alternative plan to evacuate the population from the endangered areas.Mein Vorschlag ist, 2 Alternativpläne für die Evakuierung der Bevölkerung aus den bedrohten Gebieten vorzubereiten. Zeme roku 2484 (1983)
To call ahead and set the whole thing up.Zum Telefonieren, um alles vorzubereiten. Steele Flying High (1983)
Would you by any chance know how to brew a pot of tea?- Können Sie wohl Tee zubereiten? Steele in Circulation (1983)
Danton and his accomplices.Ohne das Volk vorzubereiten? Danton (1983)
Sign it! It wasn't a plot. Then what was it?Lucile Desmoulins dachte, es wäre gut, Dantons Freunde einzuberufen. Danton (1983)
The sorcerer made him the poison.Medizinmann hat Gift zubereitet. L'Africain (1983)
I've asked Sam to prepare a little something extra for you. Go ahead, Sam.Als Zugabe zu euren natürlichen Talenten habe ich Sam gebeten, noch etwas für euch vorzubereiten. Go for It (1983)
Go with the candle. We're planning something big in Rome.Du gehst mit der Kerze, auch wenn wir in Rom dabei sind etwas großes vorzubereiten. Nostalgia (1983)
He says it should be cooked on the outside. She cooks it on the inside.Er fand, sie sollte extra zubereitet werden, aber sie hat sie reingetan. Superman III (1983)
The have-nots will soon be coming after those smart enough to prepare for the inevitable end.Die Habenichtse werden bald hinter jenen her sein... die klug genug sind, sich auf das Ende vorzubereiten. The Survivors (1983)
Would you like me to prepare some more hors d'oeuvres for the guests, sir?Soll ich noch ein paar Hors d'oeuvres für die Gäste zubereiten, Sir? Trading Places (1983)
carrie: I made it fresh yesterday. FACE:- Gestern frisch zubereitet. In Plane Sight (1984)
I try to remember that when I take one of these jobs.Außerdem brauche ich ein paar Tage, um den Helikopter vorzubereiten. Ich muss die Gewichte berechnen. One Way Express (1984)
If you come in the Friday after that, it will give me 2 days to set things up.Wenn du am Freitag nachkommst, habe ich zwei Tage Zeit, um alles vorzubereiten. Shadow of the Hawke (1984)
I'm sure Mr. Steele won't mind.Mrs. Claireborne, können Sie genießbaren Kaffee zubereiten? Woman of Steele (1984)
I think you think you know human nature the same way you think you know how to make coffee and you think you know how to make veal paprikash which I'd like to see you do with that hamburger I've got in the refrigerator.Ich glaube, Sie denken, Sie kennen die menschliche Natur, genauso, wie Sie denken, Sie können Kaffee kochen, und Sie denken, Sie wissen, wie Paprikakalbfleisch zuzubereiten ist, was ich gerne sehen würde, mit dem Hackfleisch, - das ich im Gefrierschrank habe. - Sie sind wütend. Dead Ringer (1984)
Or get Marcel to whip up some crepes if you like.Ha ha. Oder Marcel könnte uns Crêpes zubereiten, falls Sie möchten. The Mole (1984)
My personal preparation specialist.Das ist Rodrigo. Mein persönlicher Spezialist für die Zubereitung. Visitor's Choice (1984)
But we have to initiate an escape launch in two days.Aber wir haben zwei Tage Zeit, den Start vorzubereiten. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I have prepared a feast for you.Ich habe feines Essen zubereitet. When the Raven Flies (1984)
Switek, Zito, Hoban, Dibble, Gorman and Augustine.- Großartig. Ich habe mir erlaubt, zur Vorbereitung ein Strategietreffen... für alle Einsatzkräfte einzuberufen. Brother's Keeper (1984)
He's preparing his attack on the questions he will be asked by the committee.Er hat sich zurückgezogen, um sich auf die Fragen vorzubereiten, die ihm der Ausschuss stellen wird. Once Upon a Time in America (1984)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZUBER    Z UW1 B ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
zubereiten(vi) |bereitete zu, hat zubereitet| เตรียมทำ(อาหาร)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bottich {m}; Trog {m}; Zuber {m}tub [Add to Longdo]
Glühwein zubereitento mull wine [Add to Longdo]
Vorbereitung {f}; Zubereitung {f} | Vorbereitungen {pl} | Vorbereitungen treffenpreparation | preparations | to make preparations [Add to Longdo]
dispensieren; zubereiten; abgebento dispense [Add to Longdo]
kochen; Essen zubereiten | kochend | gekocht | er/sie kocht | ich/er/sie kochte | er/sie hat/hatte gekochtto cook | cooking | cooked | he/she cooks | I/he/she cooked | he/she has/had cooked [Add to Longdo]
zubereiten; bereitento prepare [Add to Longdo]
(Speisen) zubereiten; (Salat) anmachento dress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[, zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
グーズベリー[, gu-zuberi-] (n) gooseberry bush [Add to Longdo]
ラズベリー[, razuberi-] (n) raspberry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top