ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zeugin

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeugin-, *zeugin*
Possible hiragana form: ぜうぎん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zeugin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zeugin*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- and you will testify under oath? - Yes. Leonard came home at 9.26 precisely and did not go out again.Wissen Sie, dass Sie als Zeugin unter Eid aussagen? Witness for the Prosecution (1957)
This case is going to be rather like the charge of the Light Brigade or one of those Japanese suicide pilots.Ich darf sie nicht als Zeugin benennen. Der Staatsanwalt würde sie fertig machen. Witness for the Prosecution (1957)
Yes, of course, Christine is an interested witness. I'll pick up the negatives later.Sie ist keine unbeteiligte ZeuginWitness for the Prosecution (1957)
You're not? Why not?Ich werde Ihre Frau nicht als Zeugin vernehmen lassen. Witness for the Prosecution (1957)
I now call the final witness for the prosecution, Christine Helm.Nein. Ich rufe die letzte Zeugin der Anklage auf. Witness for the Prosecution (1957)
I swear by Almighty God that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.Ich schwöre vor Gott! Ich werde hier als Zeugin die Wahrheit sagen. Witness for the Prosecution (1957)
My lord, I have the most serious objection to this witness being summoned, as she is the wife of the prisoner.Euer Ehren! Ich habe Bedenken gegen diese Zeugin. Sie ist die Frau des Angeklagten. Witness for the Prosecution (1957)
I don't see any reason why this witness should not be qualified to give evidence.Es ist die Urkunde. Es gibt keinen Grund, dass die Zeugin in diesem Prozess nicht aussagen darf. Witness for the Prosecution (1957)
We are all of us caught up in the suspense of this horror fiction.Aber lassen Sie die Zeugin erzählen! Ihre Schauer-Geschichte ist sehr spannend. Witness for the Prosecution (1957)
Mr Myers, this is a capital charge and, within the bounds of reason,Darf mein Kollege die Zeugin anschreien und beleidigen? Witness for the Prosecution (1957)
My lord, may I also remind my learned friend that his witness, by her own admission, has already violated so many oaths that I am surprised the Testament did not leap from her hand when she was sworn here today.Euer Ehren! Die Zeugin meines Kollegen hat schon sehr viele Eide gebrochen. Ich wundere mich, dass ihr die Bibel nicht aus der Hand gesprungen ist. Witness for the Prosecution (1957)
Call Christine Helm.Zeugin Christine Helm! Witness for the Prosecution (1957)
And most damaging of all, the prosecution has produced a surprise witness, one Christine Helm, whom the prisoner brought from the rubble of her homeland to the safety of this country, giving her his love and the protection of his name.Der Staatsanwalt hat dann eine überraschende Zeugin gebracht. Christine Helm. Der Angeklagte hat sie hier in die Geborgenheit gebracht. Witness for the Prosecution (1957)
Do you know any reason why Christine Helm should give the evidence she has - if it were not true?Warum hat dann die Zeugin Helm diese Aussage gemacht? Witness for the Prosecution (1957)
But the only person who did see you come home that night says it was ten past ten and that you had blood on your hands.Es gibt eine Zeugin. Sie hat gesagt, es war 22.10 Uhr und Sie hatten Blut auf Ihrer Jacke. Witness for the Prosecution (1957)
And that a witness be recalled.Ich möchte eine Zeugin nochmal hören. Witness for the Prosecution (1957)
Usher, get the witness a chair. (CHRISTINE SOBS)Geben Sie der Zeugin einen Stuhl! Witness for the Prosecution (1957)
The idea that I should be a witness, not for my husband, but for the prosecution.Ich musste als Zeugin der Anklage aussagen. Witness for the Prosecution (1957)
You can always amend your statement later on.- Als Zeugin können Sie das verbessern. Inspector Maigret (1958)
Hélène, you're the first to see a miracle.Du bist die Erste, die Zeugin eines Wunders wird. The Fly (1958)
An aircraft engineer down the peninsula designed it.Ein Flugzeugingenieur der Halbinsel hat ihn erfunden. Vertigo (1958)
Witness will resume the stand.Die Zeugin wird wieder in den Stand treten. Anatomy of a Murder (1959)
May I refresh the witness' memory for Mr. Dancer?Darf ich das Gedächtnis der Zeugin auffrischen? Anatomy of a Murder (1959)
Counsel has deliberately cut off my view of the witness.Der Staatsanwalt hat meine Sicht auf die Zeugin blockiert. Anatomy of a Murder (1959)
Will you be careful not to place yourself between Mr. Biegler and his witness?Achten Sie darauf, sich nicht zwischen Herrn Biegler und seine Zeugin zu stellen? Anatomy of a Murder (1959)
Objection, the witness has answered the question about other men.Einspruch, die Zeugin hat die Frage zu Männern beantwortet. Anatomy of a Murder (1959)
How can the witness answer straight off, if counsel keeps interrupting the answer?Wie kann die Zeugin antworten, wenn der Staatsanwalt sie ständig unterbricht? Anatomy of a Murder (1959)
The witness seemed a little slow to me, Mr. Biegler.Die Zeugin erscheint mir etwas langsam, Herr Biegler. Anatomy of a Murder (1959)
How can the witness answer that?Wie kann die Zeugin das beantworten? Anatomy of a Murder (1959)
I think the witness has had enough, Your Honour.Ich glaube, die Zeugin hat genug, Euer Ehren. Anatomy of a Murder (1959)
The witness may step down.Die Zeugin ist entlassen. Anatomy of a Murder (1959)
The noble defence attorney rushes to a secret conference and the last-minute witness is brought dramatically in.Der edle Verteidiger eilt zu einer Geheimkonferenz und... die Zeugin der letzten Minute wird dramatisch eingeführt. Anatomy of a Murder (1959)
Swear the witness.Die Zeugin soll den Eid ablegen. Anatomy of a Murder (1959)
The witness may answer.Die Zeugin möge antworten. Anatomy of a Murder (1959)
He's trying to confuse the witness.Er will die Zeugin verwirren. Anatomy of a Murder (1959)
Mr. Dancer, once again, I must ask you to put straight questions to the witness.Herr Dancer, erneut muss ich Sie bitten, der Zeugin eindeutige Fragen zu stellen. Anatomy of a Murder (1959)
The witness may step down.Die Zeugin ist entlassen. Anatomy of a Murder (1959)
Only you can save him! I have a witness who knows that your brother is innocent.Ich habe eine Zeugin in meiner Gewalt, die sah, dass dein Bruder unschuldig ist. Face of the Frog (1959)
My friend Josephine, gonna be a bridesmaid.Meine Freundin Josephine. Sie wird TrauzeuginSome Like It Hot (1959)
- Another bridesmaid?- Noch eine TrauzeuginSome Like It Hot (1959)
Peggy's my witness.Peggy ist meine ZeuginMidnight Lace (1960)
You believe a magistrate can pressure a witness like that.Ein Haftrichter soll eine Zeugin so unter Druck setzen? Le Trou (1960)
Now all they want from me are my services as the state's witness against Sally.Sie wollten mich ja nur als Zeugin gegen Sally. Breakfast at Tiffany's (1961)
Miss Templeton, please stop challenging your witness.Miss Templeton, zweifeln Sie an ihrer eigenen ZeuginLover Come Back (1961)
You gotta be my witness.Ich brauche dich als ZeuginThe Misfits (1961)
This'll be my 77th time I've witnessed for a divorce.Damit wäre ich zum 77. Mal Zeugin bei einer Scheidung. The Misfits (1961)
Isn't it dangerous to have a witness here?Halten Sie es nicht für gefährlich, eine Zeugin zuzulassen? The Black Monocle (1961)
She's got her canceled checks and a witness, her cook.Das Geld hat die Bank überwiesen. Und ihre Köchin ist ZeuginWild in the Country (1961)
But we have a much less troublesome witness, Miss Susan Gale.Aber wir haben eine bequemere Zeugin: Miss Susan Gale. Five Weeks in a Balloon (1962)
You're your only witness, you've got to testify.Du bist deine einzige Zeugin, du musst aussagen. The Notorious Landlady (1962)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrzeuginnenbereich {m}vehicle interiors [Add to Longdo]
Trauzeugin {f}witness (at marriage ceremony); maid of honor [Add to Longdo]
Zeuge {f}; Zeugin {f} | Zeugen {pl} | einen Zeugen vernehmen | etw. vor Zeugen aussagen | vereidigter Zeuge [jur.]witness | witnesses | to hear a witness | to declare sth. in the presence of witnesses | deponent [Add to Longdo]
Fahrzeuginspektion {f}vehicle inspection [Add to Longdo]
Kraftfahrzeugindustrie {f}motor vehicle industry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top