Search result for

zaster

(52 entries)
(0.0718 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zaster-, *zaster*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zaster มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zaster*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Want to make some easy money?Möchtest du mir helfen Zaster zu machen? The Human Condition I: No Greater Love (1959)
First off, we've got to think of a way to make some money.Ohne Zaster halten wir nicht lange durch. The 400 Blows (1959)
- I don't work for nothing.Ich arbeite nicht umsonst! Erst der Zaster, dann die Ware! The 400 Blows (1959)
How much does the job pay?Wie viel Zaster gibt's denn? The Magnificent Seven (1960)
- How much does the job pay?- Noch mal: Wie viel ZasterThe Magnificent Seven (1960)
This time it'll take you one to five to count your loot.Dieses Mal brauchst du 1 bis 5 Jahre, um deinen Zaster zu zählen. Ocean's 11 (1960)
A lot of loot and a rough guy to cross.Sie haben Zaster und sind ein zäher Knochen. Ocean's 11 (1960)
Look at the loot.Seht euch den Zaster an! A Most Unusual Camera (1960)
There's loot all over the place, Marcel.- Überall hier liegt Zaster, Marcel. The Devil at 4 O'Clock (1961)
You'd be surprised how cool jail can be when you got loot for the jailer.Du würdest dich wundern, wie nett es im Knast ist, wenn du Zaster hast. The Devil at 4 O'Clock (1961)
How about some coloured beads and wampum?Wie wär's mit einigen farbigen Glasperlen und etwas ZasterHud (1963)
Iggy, get the money together.Iggy, hol den ZasterThat Darn Cat! (1965)
There's our baby.Holen wir den zaster raus. Judy and the Jailbirds (1967)
You'd like to get your own hands on the bucks.Du würdest ganz gern den Zaster in die Finger bekommen. Killer Kid (1967)
For all this money!Für diesen Haufen ZasterA Bullet for the General (1967)
Let's do this. If you're having scruples, I'll take all the money.Wenn du Skrupel hast, dann nehm ich den Zaster auch. A Bullet for the General (1967)
Money is honey.Der Zaster fürs Laster. The Producers (1967)
Well, take the dough. And beat it.Nimm den Zaster und verschwinde. Death Rides a Horse (1967)
This is a lot of bread for you to be carrying around.Sie laufen mit einer Menge Zaster rum, Schätzchen. Blackbeard's Ghost (1968)
Go down to Fagin's and get the cash, will you? All right.Geh gleich zu Fagin und hol den Zaster ab, verstanden? Oliver! (1968)
- That's enough for many sandalsDas ist ne Menge Zaster. - Ja, für viele Plaketten. Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
It's an easy job and brings in dough.Damit macht man sicher viel ZasterThis Man Must Die (1969)
- We gotta get money somehow.Irgendwie müssen wir doch mal an den Zaster kommen. Hercules in New York (1970)
Do you think the Burtons will accept us in town armed as we are?Meinst du, die Burtons überlassen uns den Zaster mit unseren Handschellen und unbewaffnet wie wir sind? Un par de asesinos (1970)
You can see that we are honest... it wasn't our fault if he didn't have the money.Wenn Rocky den Zaster nicht hat, ist das nicht unsere Schuld! Un par de asesinos (1970)
Okay, let's get the Longene loot and we'll cut out.Ok, wir holen den Zaster der Longenes und hauen ab. The Anderson Tapes (1971)
Simon, we came here to get the money, right?Simon, du hast gesagt, wir kriegen hier den ZasterL'aventure, c'est l'aventure (1972)
The money, Lino!Der Zaster! - Wir haben auch ZasterL'aventure, c'est l'aventure (1972)
In 5 minutes we'll know what's with the dough.In 5 Minuten wissen wir, was mit dem Zaster ist. Bloody Friday (1972)
I lost a lot of money here and I want an answer.- Ich hab 'ne Menge Zaster verloren. Super Fly (1972)
I keep 'em looking good, pretty and all that, but no dough, And when I get a bitch, I got a bitch,Ich sorg dafür, dass sie gut aussehen, hübsch sind und all das, aber keinen Zaster. Und wenn ich eine Schlampe kriege, hab ich eine Schlampe. The Mack (1973)
Use the bread to open myself a little garage.Und dann mache ich mit dem Zaster eine Autowerkstatt auf. The Unicorn (1973)
If she spends it, someone could ask where it all came from.Weil wir den Zaster an Rinos Mutter gegeben haben. Emergency Squad (1974)
Our lucky streak continues... Hand over your dough.Denn jetztwirst du uns deinen überflüssigen Zaster rausrücken. Going Places (1974)
Is it a crime to contemplate my cash?Ich darf mir doch meinen Zaster angucken, oder? Going Places (1974)
First the cash.Im Moment interessiert uns der ZasterGoing Places (1974)
Better get your cash and fast!Rück den Zaster raus, dann kannst du weiterfeiern! Going Places (1974)
Not for money, but for old times' sake I'm temporarily brokeNicht für Geld, aber um der alten Zeiten willen. Im Moment bin ich ohne ZasterThe Story of Sin (1975)
Put the dough on the table.So, und jetzt den Zaster auf den Tisch! Flic Story (1975)
That's a lot of dough.Donnerwetter, das ist aber ganz schön viel Zaster, hä? L'important c'est d'aimer (1975)
- She has stolen our money.Sie hat unseren Zaster geklaut. Incorrigible (1975)
He's Arabian with heaps of dough.Er ist Araber mit einem Haufen ZasterThe Suspicious Death of a Minor (1975)
The Rolls is packed with money!Das Auto ist voll mit ZasterThe Escape (1978)
All those burning cars?- Dass er verbrennt, der ganze ZasterThe Escape (1978)
What? I'm warning you, where's my rig?Aus welchem ZasterOdds and Evens (1978)
Tell them that everyone had forgotten about the money?- Hier spricht keiner mehr vom ZasterLe guignolo (1980)
The choice was not between order and money and between the Order and the prison.- Sie haben da etwas missverstanden. Sie hatten nicht die Wahl zwischen Orden und Zaster, sondern zwischen Orden und Knast. Le guignolo (1980)
So, what you gonna do with all the moola?Und was machst du mit dem ganzen ZasterThe Big Red One (1980)
- You give me back my dough.- Gib mir meinen Zaster wieder. Brubaker (1980)
Well, the thing is, Billy, there's plenty of money for everybody,Die Sache ist die, dabei springt für jeden ordentlich Zaster raus. The Long Good Friday (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zaster {m}; Pinkepinke (Geld)dough [Am.] [slang] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top