ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zeitlin

Z AY1 T L IH2 N   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeitlin-, *zeitlin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zeitlin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zeitlin*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain. The creature's ability to throw itself out of time sync makes it possible for it to be elsewhere in the instant the phaser hits.Das Wesen kann aus der Zeitlinie herausschnellen und darum woanders sein, wenn der Phaser auftrifft. Obsession (1967)
We are in orbit around the planet of the time vortex, the focus of all the timelines of our galaxy.Wir befinden uns in Umlaufbahn um den Zeitvortex-Planeten, dem Zentrum aller Zeitlinien unserer Galaxie. Yesteryear (1973)
Is it possible for Spock to return to Vulcan and repair the timeline that has been broken so all is the same as before?Kann Spock nach Vulkan zurückkehren und die Zeitlinie reparieren, die verändert wurde, damit wieder alles so wird wie zuvor? Yesteryear (1973)
This change in the timeline will put you in my place, yet I am not aggrieved.Diese Veränderung der Zeitlinie wird Sie an meine Stelle bringen, aber ich bin nicht gekränkt. Yesteryear (1973)
The timeline seems to have changed again.Die Zeitlinie scheint sich wieder verändert zu haben. Yesteryear (1973)
In both cases, the time distortions occurred along the same continuum as a preview or reprise of a specific point in time.Beide Male geschah der Sprung im selben Zeit-Raum-Kontinuum als Vorschau oder Rückblick auf der gleichen Zeitlinie. We'll Always Have Paris (1988)
Prior to this point in time, somewhere in the past... the time line skewed into this tangent... creating an alternate 1985.Vor dieser Zeit, irgendwann in der Vergangenheit, verdrehte sich die Zeitlinie in diese Tangente... und erzeugte ein anderes Jahr 1985. Back to the Future Part II (1989)
No. Our only chance to repair the present is in the past... at the point where the time line skewed into this tangent.Unsere einzige Chance, die Gegenwart zu richten, liegt in der Vergangenheit, zu dem Zeitpunkt, in der die Zeitlinie zu dieser Tangente wird. Back to the Future Part II (1989)
This timeline must not be allowed to continue.Diese Zeitlinie darf nicht fortgesetzt werden. Yesterday's Enterprise (1990)
This timeline will cease to exist. I've considered the alternatives.Diese Zeitlinie wäre beendet und eine neue Zukunft geschaffen. Yesterday's Enterprise (1990)
If she's right, we may not even be in another timeline.Demnach wären wir in einer alternativen Zeitlinie. Yesterday's Enterprise (1990)
What happens to me in the other timeline?Was geschieht mit mir in der anderen Zeitlinie? Yesterday's Enterprise (1990)
Guinan says I died a senseless death in the other timeline.Guinan sagte, mein Tod in der anderen Zeitlinie sei sinnlos. Yesterday's Enterprise (1990)
Since the anomaly did not occur, there have already been changes in this timeline.Da die Anomalie nicht auftrat, muss es ja bereits Veränderungen in der Zeitlinie geben. All Good Things... (1994)
I'm General Robert Zicke... this is Secretary John Cosgrove.Ich bin General Robert Zeitlin. Das ist Staatssekretär John Cosgrove. All Shook Up (1994)
They're afraid that we may contaminate the timeline.Sie befürchten, dass wir die Zeitlinie stören könnten. Past Tense: Part I (1995)
Do you think Sisko and the others might have altered the timeline?Könnte es sein, dass Sisko und die anderen die Zeitlinie geändert haben? Past Tense: Part I (1995)
Maybe when it exploded, the singularity that polarised the chroniton particles created some kind of subspace bubble around the ship, isolated it from the changes in the timeline.Möglicherweise hat die Explosion der Besonderheit, die die Chroniton-Partikeln polarisierte, eine Art Subraumblase um das Schiff gelegt und es von den Veränderungen der Zeitlinie isoliert. Past Tense: Part I (1995)
We must send an away team into the past to find them and correct the changes to the timeline.Wir müssen ein Suchteam in die Vergangenheit senden, um sie zu finden und die Zeitlinie zu korrigieren. Past Tense: Part II (1995)
Upon returning with our missing crewmembers, we discovered that the timeline had been restored.Nach der Rückkehr unserer vermissten Besatzungsmitglieder war auch die Zeitlinie wiederhergestellt. Past Tense: Part II (1995)
Aye, sir.Du erwägst doch nicht, etwas zu tun, was die Zeitlinie gefährden könnte? Starship Down (1995)
Ten if we bypass the safeties.- Was ist mit der Zeitlinie? Starship Down (1995)
Proceed.- Vergiss diese Zeitlinie. Starship Down (1995)
-lf we tell the truth, the timeline...- Dann wird die Zeitlinie... - Die Zeitlinie? Star Trek: First Contact (1996)
And besides, I deserve to have a life of my own now. But without me looking after you...Warum erinnere ich mich bei veränderter Zeitlinie daran, wie die Dinge waren? Bar Association (1996)
How much damage would it do to the timeline if Quark were to suffer a mysterious... accident?Wie viel Schaden würde die Zeitlinie nehmen, wenn Quark einen mysteriösen Unfall hätte? Things Past (1996)
We'll have to search both without raising suspicion or altering the timeline ourselves.Wir müssen ihn suchen, ohne uns verdächtig zu machen oder selbst die Zeitlinie zu verändern. Trials and Tribble-ations (1996)
We can't risk altering the timeline.Wir dürfen die Zeitlinie nicht verändern. Trials and Tribble-ations (1996)
For all we know, we could be living in an alternate timeline right now.Wir könnten jetzt in einer anderen Zeitlinie leben. Trials and Tribble-ations (1996)
If my people had caused any changes in the timeline we would've been the first to notice when we got back.Hätten meine Männer Veränderungen in der Zeitlinie verursacht, hätten wir das als Erste bemerkt. Trials and Tribble-ations (1996)
I promise it won't impact the timeline, and no one will remember ever having been here after I send them back.Die Zeitlinie wird nicht beeinflusst und sie werden sich an nichts erinnern. Death Wish (1996)
We cannot risk contaminating the timeline. Aye, Captain.Wir dürfen die Zeitlinie nicht verändern. Future's End (1996)
I never experienced that time-Iine.- Ich habe diese Zeitlinie nie erlebt. Future's End: Part II (1996)
Well, if we do that, your timeline will collapse and everything here will cease to exist.Wenn wir das tun, dann wird Ihre Zeitlinie kollabieren. - Alles hier wird aufhören zu existieren. Children of Time (1997)
So you're saying we go home and your timeline is preserved.Wir kommen nach Hause und Ihre Zeitlinie bleibt erhalten? Children of Time (1997)
Why? Thanks to Yedrin's plan our timeline is being preserved.Dank Yedrins Plan bleibt unsere Zeitlinie bestehen. Children of Time (1997)
In this timeline, the Imperium does not extend that far.In dieser Zeitlinie erstreckt sich das Imperium nicht so weit. Year of Hell (1997)
I want to monitor every change in the timeline as it occurs.Ich will jede Veränderung der Zeitlinie sehen, während sie geschieht. Year of Hell (1997)
How do you know you won't interfere with the timeline?Was dann? Woher wissen Sie, dass Sie sich nicht in die Zeitlinie einmischen? Wrongs Darker Than Death or Night (1998)
I can't figure out this time line or these shards of cardboard.Ich verstehe diese Zeitlinie oder diese Pappstücke nicht. The Bone Collector (1999)
- Sir. - Now!Das würde die Zeitlinie stören. Relativity (1999)
How do we know, that my presents on Voyager will not alter the timeline?Woher wissen wir, dass ich die Zeitlinie nicht verändern werde? Relativity (1999)
She's reckless, she has no regard for the integrity of the timeline.Sie nimmt keine Rücksicht auf die Integrität der Zeitlinie. Relativity (1999)
I can't tell you that, I'd be risking damage to the timeline.Eine Antwort würde die Zeitlinie verändern. Relativity (1999)
- Needless to say, we need to clean up the timeline.Wir müssen die Zeitlinie säubern. Relativity (1999)
I did a time-line Boolean search for religion, cult, Set, Setesh, Setekh, Seth...Ich habe eine logische Zeitliniensuche durchgeführt nach Religion, Kult, Set... Seth (1999)
You are twisting my words, B'Elanna. Maybe he was right. Maybe you misunderstood.Ist die Zeitlinie wiederhergestellt, dürfte sich niemand an die Vorfälle erinnern können. Lineage (2001)
I thought you were supposed to protect the timeline, not screw with it.Ich dachte, Sie müssen die Zeitlinie beschützen, nicht damit spielen. Shockwave (2002)
They told me that the timeline wouldn't be safe if you boarded that Suliban ship.Sie sagten mir, dass die Zeitlinie nicht mehr sicher sei, wenn Sie das sulibanische Schiff betreten. Shockwave (2002)
We brought you here to protect the timeline.Wir brachten Sie her, um die Zeitlinie zu schützen. Shockwave, Part II (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEITLIN    Z AY1 T L IH2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top