ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zan

Z AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zan-, *zan*
Possible hiragana form: ざん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zany(n) ตลกโง่ๆ, See also: ตลกเจ็บ, Syn. dumb, humorous, madcap
zany(n) ตัวตลกโง่ๆ, See also: ตลกเจ็บ, Syn. comedian, simpleton

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zany(เซ'นี) adj., n. (คนที่) ตลกเปิ่น ๆ , คนโง่, คนเง่า., See also: zanily adj. zaniness n. zanyish adj., Syn. fool, clown, buffoon
azan(อาซาน') n. การเรียกให้สวดมนต์ (วันละห้าครั้ง) ของชาวมุสลิม
bipartizan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.
byzantine empiren. อาณาจักรโรมันตะวันออก
cognizancen. การรับรู้, การยอมรับ, การสังเกต, คำสั่งศาล, อำนาจการพิจารณาคดี, อำนาจศาล, วงความรู้, ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
cognizant(คอก'นิเซินทฺ) adj. ซึ่งมีพิจารณญาณ, ซึ่งรู้ถึง, ซึ่งรับรู้, ตะหนักถึง, Syn. cognisant
courtezan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress, prostitute
incognizant(อินคอก' นิเซนทฺ) adj. ไม่รู้ถึง, ไม่รู้ตัว, มิได้คาดไว้., See also: incognizance n.
manzanilla(แมนซะนีล'ละ) n. ผลเชอรี่แห้ง
mezzanine(เมซ'ซะนิน) n. ชั้นล่างที่อยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก, ที่นั่งชั้นต่ำสุดของที่นั่งที่เป็นวงเหนือพื้นขึ้นไป

English-Thai: Nontri Dictionary
zany(n) ตัวตลก, คนโง่
cognizance(n) การยอมรับ, การสังเกต, อำนาจการพิจารณาคดี
cognizant(adj) ซึ่งรับรู้, ซึ่งรู้ถึง
courtezan(n) โสเภณี, หญิงงามเมือง, นางคณิกา
mezzanine(n) ชั้นลอย
partizan(n) ผู้เข้าข้าง, พรรคพวก, พวกพ้อง, พลพรรค
recognizance(n) ข้อผูกมัด, เงินประกัน, การค้ำประกัน, หลักฐาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zanzibarแซนซิบาร์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำจัด(n) Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC, Syn. ต้นกำจัด, มะข่วง, หมากข่วง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. ในวงศ์ Rutaceae

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบแซนไทน์[Baisaēnthai] (adj) EN: Byzantine   FR: byzantin
จักรวรรดิไบแซนไทน์[Jakkrawat Baisaēnthai] (n, exp) EN: Byzantine Empire   FR: Empire byzantin [ m ]
คนตัวดำ[khon tūa dam] (n, exp) FR: personne bazanée [ f ]
มะแขว่น = มะแข่น = บ่าแข่น[makhaen = mākhaen = makhwaen] (n) EN: zanthoxylum limonella ; mullilam ; Indian prickly ash-tree ; Indian ivy-rue
มะข่วง[makhūang] (n) EN: Zanthoxylum rhetsa ; indian ivy-rue ; kayetana   FR: Zanthoxylum rhetsa
นกอัญชันเล็ก[nok anchan lek] (n, exp) EN: Baillon's Crake  FR: Marouette de Baillon [ f ] ; Râle de Baillon [ m ] ; Porzane de baillon [ f ] ; Poulette de Baillon [ f ]
นกอัญชันเล็กลายจุด[nok anchan lek lāi jut] (n, exp) EN: Spotted Crake  FR: Marouette ponctuée [ f ] ; Porzane ponctuée [ f ] ; Râle marouette [ m ] ; Râle perlé [ m ]
นกกระจ้อยพันธุ์จีน[nok krajøi phan Jīn] (n, exp) EN: Chinese Bush Warbler  FR: Bouscarle de Taczanowski [ f ] ; Fauvette de Chine [ f ] ; Bouscarle à ventre pâle [ f ]
นกซ่อมทะเลอกแดง[nok sǿm thalē ok daēng] (n, exp) EN: Asian Dowitcher  FR: Bécassin d’Asie [ m ] ; Limnodrome semipalmé [ m ] ; Bécassin de l’Ob [ m ] ; Limnodrome de Taczanowski [ m ]
ปอล เซซานน์[Pøl Sēsān] (n, prop) EN: Paul Cézanne  FR: Paul Cézanne

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZAN Z AE1 N
ZANE Z EY1 N
ZANI Z AA1 N IY0
ZANU Z AA0 N UW1
ZANG Z AE1 NG
ZANK Z AE1 NG K
ZAND Z AE1 N D
ZANT Z AE1 N T
ZANY Z EY1 N IY0
ZANDI Z AA1 N D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zany (n) zˈɛɪniː (z ei1 n ii)
zanier (j) zˈɛɪnɪəʳr (z ei1 n i@ r)
zanies (n) zˈɛɪnɪz (z ei1 n i z)
zaniest (j) zˈɛɪnɪɪst (z ei1 n i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咱们[zán men, ㄗㄢˊ ㄇㄣ˙, / ] we (including the person spoken to), #2,296 [Add to Longdo]
[zàng, ㄗㄤˋ, ] storehouse; depository; cache (computer); Buddhist or Taoist scripture, #2,299 [Add to Longdo]
[Zàng, ㄗㄤˋ, ] Tibet; Xizang 西藏, #2,299 [Add to Longdo]
暂时[zàn shí, ㄗㄢˋ ㄕˊ, / ] temporary; provisional, #2,575 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] to praise, #3,424 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] to patronize; to support; to praise, #3,424 [Add to Longdo]
[zán, ㄗㄢˊ, ] we (incl.), #3,461 [Add to Longdo]
暂停[zàn tíng, ㄗㄢˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] suspend, #5,182 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] temporary; Taiwan pr. zhan4, #5,318 [Add to Longdo]
赞助[zàn zhù, ㄗㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] to support; to assist; sponsor, #5,899 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
残酷[ざんこく, zankoku] การกระทำที่โหดร้าย
暫定[ざんてい, zantei] (n) กำหนดไว้ชั่วคราว
暫定案[ざんていあん, zanteian] (n) แผนการชั่วคราว
暫定政府[ざんていせいふ, zanteiseifu] (n) รัฐบาลชั่วคราว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
残業[ざんぎょう, zangyou] (n) การทำงานล่วงเวลา
残忍[ざんにん, zannin] การกระทำที่โหดร้าย
惨敗[ざんぱい, zanpai] (n, vt) พ่ายแพ้อย่างน่าอับอาย
残飯[ざんぱん, zanpan] (n) เศษอาหารเหลือ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] TH: น่าเสียดาย  EN: deplorable (an)
残念[ざんねん, zannen] TH: โชคไม่ดี  EN: bad luck
残念[ざんねん, zannen] TH: เสียใจด้วย  EN: regret
残念[ざんねん, zannen] TH: ผิดหวังมาก  EN: disappointment

German-Thai: Longdo Dictionary
Zange(n) |die, pl. Zangen| คีม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zange { f } | eine Zange { f }nippers; tongs | a pair of tongs [Add to Longdo]
Zank { m }altercation [Add to Longdo]
Zankapfel { m }the bone of contention [Add to Longdo]
Zankerei { f }squabbling [Add to Longdo]
Zankteufel { m }termagant [Add to Longdo]
Zankteufel { m } | Zankteufel { pl }virago | viragos [Add to Longdo]
zangenförmig { adj }pincer-shaped [Add to Longdo]
zanken | zankend | zankt | zankteto scold | scolding | scolds | scolded [Add to Longdo]
zanken | zankend | zanktto squabble | squabbling | squabbles [Add to Longdo]
zankendbrawling [Add to Longdo]
zanktbrawls [Add to Longdo]
zanksüchtig { adj }termagant [Add to Longdo]
zanksüchtig { adv }termagantly [Add to Longdo]
zankt ausberates [Add to Longdo]
zanktebrawled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) { comp } decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) { comp } decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) { comp } binary arithmetic operation [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
おざなりになって[ozanarininatte] (exp) to say commonplace things [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
さざめく;さんざめく;ざんざめく;ざざめく[sazameku ; sanzameku ; zanzameku ; zazameku] (v5k, vi) to be boisterously noisy [Add to Longdo]
ざぶり;ざぶん;ざんぶ;ざんぶり[zaburi ; zabun ; zanbu ; zanburi] (adv-to, adv) (on-mim) splash; plop [Add to Longdo]
ざんす;ざます[zansu ; zamasu] (aux-v) (arch) to be [Add to Longdo]
ざんばら髪[ざんばらがみ, zanbaragami] (n) loose and disheveled hair [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
シフト演算機構[シフトえんざんきこう, shifuto enzankikou] shift arithmetic unit [Add to Longdo]
ノーザンテレコム[のーざんてれこむ, no-zanterekomu] Northern Telecom [Add to Longdo]
ブール演算[ブールえんざん, bu-ru enzan] Boolean operation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
惨敗[ざんぱい, zanpai] schwere_Niederlage, vernichtende_Niederlage [Add to Longdo]
惨敗[ざんぱい, zanpai] schwere_Niederlage, vernichtende_Niederlage [Add to Longdo]
惨死[ざんし, zanshi] tragischer_Tod, gewaltsamer_Tod [Add to Longdo]
挟み撃ち[はさみうち, hasamiuchi] Zangenbewegung, Zangenangriff [Add to Longdo]
挟撃[きょうげき, kyougeki] Zangenbewegung, Zangenangriff [Add to Longdo]
[ざん, zan] (FUER) EINE WEILE [Add to Longdo]
暫定[ざんてい, zantei] vorlaeufig, provisorisch [Add to Longdo]
暫時[ざんじ, zanji] kurze_Zeit, fuer_kurze_Zeit [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] grausam, brutal [Add to Longdo]
残念[ざんねん, zannen] das_Bedauern, Enttaeuschung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top