ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zambian

Z AE1 M B IY0 AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zambian-, *zambian*
Possible hiragana form: ざんびあん
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, if it isn't Mandela's little policeman and the manic Zambian in a conversation about psychiatry.นั่นตำรวจของแมนเดล่า คุยกับชาวเซมเบียบ้าๆ เรื่องจิตแพทย์กันอยู่เหรอ Faith Like Potatoes (2006)
Do you want to find the Zambian cricket of good fortune or not? [ thud ] Ow!อยากจะหาจั๊กจั่นแห่ง ความโชคดีไหม ฉันว่าขาฉันหมดโชคไปตั้ง สองชั่วโมงแล้ว ตั้งใจ Fae-ge Against the Machine (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZAMBIAN Z AE1 M B IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Zambian (n) zˈæmbɪəʳn (z a1 m b i@ n)
Zambians (n) zˈæmbɪəʳnz (z a1 m b i@ n z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zambian \Zam"bi*an\, prop. n.
   a native or inhabitant of Zambia.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zambian \Zam"bi*an\ prop. adj.
   1. of or pertaining to Zambia; as, Zambian cities.
    [WordNet 1.5]
 
   2. Of or pertaining to the inhabitants of Zambia; as, the
    Zambian President.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Zambian
   adj 1: of or relating to or characteristic of Zambia or its
       people
   n 1: a native or inhabitant of Zambia

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top