Search result for

younkers

(7 entries)
(2.0379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -younkers-, *younkers*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา younkers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *younkers*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
younker(ยัง'เคอะ) n. ขุนนางหนุ่ม,สภาพบุรุษหนุ่ม,คนหนุ่ม,คหบดีหนุ่ม, Syn. youngster

English-Thai: Nontri Dictionary
younker(n) คนหนุ่มสาว,ลูกผู้ดี,คนหนุ่ม,ขุนนางหนุ่ม

CMU English Pronouncing Dictionary
YOUNKER    Y AH1 NG K ER0
YOUNKERS    Y AH1 NG K ER0 Z
YOUNKERS'    Y AH1 NG K ER0 Z

Are you satisfied with the result?

Go to Top