Search result for

yaw

(85 entries)
(0.1201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yaw-, *yaw*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yaw    [VI] เหหรือหัน
yaw    [VT] เหหรือหัน
yawl    [N] เรือบดหรือเรือกรรเชียง, See also: เรือใบขนาดเล็ก, Syn. vessel, sailboat
yawn    [SL] คนหรือสิ่งที่น่าเบื่อมาก
yawn    [VI] หาว, See also: หาวนอน, อ้าปากกว้าง
yawn    [VT] พูดขณะกำลังหาว
yawn    [VI] เปิดช่องหรือรูให้กว้าง
yawn    [N] การหาว, See also: การหาวนอน, การอ้าปากกว้าง
yawn    [N] คนหรือเรื่องที่น่าเบื่อ
yawp    [VI] พูดจาหยาบคายและเสียงดัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yawแผลคุดทะราด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yawning; oscedo; oscitationการหาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yaws; frambesia; framboesia; thymiosisโรคคุดทะราด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yawYou should have seen yourself, yawning all through the meeting.
yawWe yawn when we are short of oxygen.
yawCover your mouth when you cough, sneeze, or yawn.
yawI suppressed a yawn.
yawYawn a big long yawn.
yawBeing bored, the audience began to yawn.
yawHe gave a big yawn!
yawHe yawned widely.
yawHe yawned heavily.
yawThey were all so tired that they could do nothing but yawn.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yaw(ยอ) vi. หันเห,แล่นเอียง,บินเอียง,เฉ,หันหัวออกนอกเส้นทาง vt. ทำให้หันเห n. การหันเห, Syn. roll,pitch,turn,toss,bend
yawl(ยอล) n. เรือใบหรือเรือบดที่มีลูกเรือ 4-6 คน,=yowl
yawn(ยอน) vi.,n. (การ) หาว,หาวนอนอ้าปากกว้าง,รูเปิด,ช่อง,ช่องแตกร้าว, See also: yawner n., Syn. gape
yawning(ยอน'นิง) adj. หาว,หาวปาก,อ้าปากกว้าง,เปิดกว้าง
yawp(ยอพ,ยาพ) vi.,n. (การ) ร้องเสียงดัง,ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม,พูดโง่ ๆ และเสียงดัง,, Syn. yaup., See also: yawper
yaws(ยอซ) n. โรคคุดทะราด (เนื่องจากเชื้อTreponema pertenue) ., Syn. frambesia

English-Thai: Nontri Dictionary
yaw(n) การเฉไป,การออกนอกลู่นอกทาง,การหันเห
yaw(vt) เฉไป,หันเห,เฉียง
yawl(n) เรือใบ
yawn(n) การหาว,การอ้าปากค้าง,ช่อง,รอยแตก
yawn(vi) หาว,อ้าปากค้าง
yaws(n) โรคคุดทะราด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาว    [V] yawn, Syn. หาวนอน, Example: ฉันเริ่มหาวติดกันหลายครั้ง เพราะรอนานเกินไป, Thai definition: กิริยาที่สูดลมเข้าแล้วระบายลมออกทางปากเมื่อเวลาง่วงนอน
คุดทะราด    [N] yaws, See also: frambesia, Syn. โรคกุฏฐัง, Example: ตาคล้ายเคยป่วยเป็นโรคคุดทะราด, Thai definition: ชื่อโรคติดต่อชนิดหนึ่ง เป็นแผลเรื้อรัง บางรายแผลนั้นบานเหวอะหวะออก มีกลิ่นเหม็น เป็นแม่แผลให้เกิดแผลอื่นจำพวกเดียวกันพุออกไปอีก
งาบๆ    [ADV] gapingly, See also: yawningly, Syn. พะงาบๆ, Example: ปลาอ้าปากงาบๆ อยู่ในกะละมังทั้งๆ ที่ถูกตัดไปแล้วครึ่งตัว, Thai definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
หวอด    [ADV] yawn, Syn. หาวดังๆ, Example: ถึงจะหาวหวอดยังไงฉันก็ยังไม่ยอมนอน
หาวนอน    [V] yawn, See also: be drowsy, feel sleepy, Syn. ง่วงเหงาหาวนอน, Example: พอหนังจบเด็กๆ ก็พากันหาวนอนกันเป็นแถว, Thai definition: หาวเพราะง่วงนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาว[v.] (hāo) EN: yawn   FR: bâiller
ภาษายาวี [n. exp.] (phāsā Yāwī) EN: Yawi   

CMU English Pronouncing Dictionary
YAW    Y AO1
YAWN    Y AO1 N
YAWNS    Y AO1 N Z
YAWNED    Y AO1 N D
YAWNER    Y AO1 N ER0
YAWNING    Y AO1 N IH0 NG
YAWORSKI    Y AH0 W ER1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yaw    (v) (y oo1)
yawl    (n) (y oo1 l)
yawn    (v) (y oo1 n)
yaws    (v) (y oo1 z)
yawed    (v) (y oo1 d)
yawls    (n) (y oo1 l z)
yawns    (v) (y oo1 n z)
yawing    (v) (y oo1 i ng)
yawned    (v) (y oo1 n d)
yawning    (v) (y oo1 n i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
柔らかい[やわらかい, yawarakai] (adj) นุ่ม, อ่อนนุ่ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gierdämpfung {f}yaw damping [Add to Longdo]
Giergeschwindigkeit {f}yaw velocity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お取り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]
お手柔らか;御手柔らか[おてやわらか, oteyawaraka] (adv) gently; mildly [Add to Longdo]
てんやわんや[, tenyawanya] (adj-no) hectic; topsy-turvy; chaotic [Add to Longdo]
もの柔らか;物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] (adj-na,n) mild; mild-mannered; gentle [Add to Longdo]
綾を成して[あやをなして, ayawonashite] (exp) in beautiful patterns [Add to Longdo]
一夜を共にする[いちやをともにする, ichiyawotomonisuru] (exp,vs-i) to spend a night together [Add to Longdo]
噛み殺す;噛殺す;かみ殺す[かみころす, kamikorosu] (v5s,vt) (1) to stifle a smile, yawn, etc.; (2) to bite to death [Add to Longdo]
苦痛を和らげる[くつうをやわらげる, kutsuuwoyawarageru] (exp,v1) to relieve a person's pain [Add to Longdo]
欠伸(P);欠[あくび(P);けんしん(欠伸), akubi (P); kenshin ( akubi )] (n) (uk) yawn; yawning (and stretching); (P) [Add to Longdo]
御手柔らかに[おてやわらかに, oteyawarakani] (exp) (id) Don't be too hard on me [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈欠[hā qiàn, ㄏㄚ ㄑㄧㄢˋ, ] yawn [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
和らげる[やわらげる, yawarageru] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
柔らか[やわらか, yawaraka] weich, sanft [Add to Longdo]
柔らかい[やわらかい, yawarakai] weich, sanft [Add to Longdo]
軟らか[やわらか, yawaraka] -weich, -sanft [Add to Longdo]
軟らかい[やわらかい, yawarakai] -weich, -sanft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yaw \Yaw\, n. (Naut.)
   A movement of a vessel by which she temporarily alters her
   course; a deviation from a straight course in steering.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yaw \Yaw\ (y[add]), v. i. [imp. & p. p. {Yawed} (y[add]d); p.
   pr. & vb. n. {Yawing}.] [Cf. {Yew}, v. i.]
   To rise in blisters, breaking in white froth, as cane juice
   in the clarifiers in sugar works.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yaw \Yaw\, v. i. & t. [Cf. Prov. G. gagen to rock, gageln to
   totter, shake, Norw. gaga to bend backward, Icel. gagr bent
   back, gaga to throw the neck back.] (Naut.)
   To steer wild, or out of the line of her course; to deviate
   from her course, as when struck by a heavy sea; -- said of a
   ship.
   [1913 Webster]
 
      Just as he would lay the ship's course, all yawing
      being out of the question.        --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yaw
   n 1: an erratic deflection from an intended course [syn: {yaw},
      {swerve}]
   v 1: be wide open; "the deep gaping canyon" [syn: {gape},
      {yawn}, {yaw}]
   2: deviate erratically from a set course; "the yawing motion of
     the ship"
   3: swerve off course momentarily; "the ship yawed when the huge
     waves hit it"

Are you satisfied with the result?

Go to Top