Search result for

yam

(103 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yam-, *yam*. Possible hiragana form: やん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yam    [SL] บ้าน
yam    [N] มันเทศหรือมันเทศ
yam    [N] ต้นมันเทศหรือมันเทศ
yamen    [N] ที่พักหรือที่ทำการข้าราชการในจีน (จีนสมัยปกครองด้วยกษัตริย์)
yammer    [VI] พูดคุยเสียงดังและยืดยาว
yammer    [VI] คราง, See also: บ่นอู้อี้, สะอื้น, บ่น, พูดเสียงสะอื้น
yammer    [VI] ร้องโหยหวน, See also: คร่ำครวญ, ร้องคร่ำครวญ
yammer    [N] การพูดเสียงดังและยืดยาว
yammer    [N] การคราง, See also: การพูดเสียงสะอื้น, การบ่น, การสะอื้น
yam-bean    [N] มันแกว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yamaha motorcycle จักรยานยนต์ยามาฮ่า [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yam(แยม) n. มันแกว
yam-beann. มันแกว
yammer(แยม'เมอะ) vi.,vt.,n. (การ) คราง,บ่น,สะอื้น,พูดอย่างสะอื้น,พูดเสียงดังและยืดยาว
yammerern., Syn. whimper
omar khayyam(โอ'มาร์ ไคยาม',แยม,โอ'มาร์) n. นักกวีและนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ

English-Thai: Nontri Dictionary
yam(n) มันมือเสือ,มันแกว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัน    [N] yam, Syn. หัวมัน, Example: บ้านฉันที่อิสานปลูกมันไว้เป็นแถวๆ เอาหัวมันมาปรุงอาหารได้, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อเรียกไม้เถาหรือไม้ต้นหลายสกุลและหลายวงศ์ที่หัวใช้เป็นอาหารได้
ยม    [N] the God of Death, See also: Yama, Count unit: องค์, Thai definition: เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ประจำโลกของคนตาย, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยมราช    [N] the God of Death, See also: Yama, Count unit: องค์, Thai definition: เทพผู้เป็นใหญ่ประจำยมโลก, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
แกว [N] yam bean, See also: Pachyrhizus erosus, Syn. มันแกว, Example: มันแกวเป็นผลไม้ที่ฉันชอบที่สุด, Thai definition: ชื่อมันชนิด Pachyrhizus erosus Urban ในวงศ์ Leguminosae ใช้กินดิบๆ มีรสชืดๆ หรือหวานน้อยๆ เมล็ดเป็นพิษ, พายัพ เรียก มันแกวลาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก [n.] (buk) EN: Elephant Yam   
อึกทึก[adv.] (eukkatheuk) EN: loudly ; noisily ; boisterously   FR: bruyamment
หัวมัน[n.] (hūaman) EN: yam ; cassava roots   
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously   FR: bruyamment
กลอย[n.] (kløi) EN: Wild yam ; Dioscorea hispida   
ลั่น[adv.] (lan) EN: loudly ; in a high voice ; noisily   FR: d'une voix forte ; bruyamment
หลับปุ๋ย[v. exp.] (lap pūi) EN: sleep soundly   FR: dormir bruyamment
มัน[n.] (man) EN: potato ; yam   FR: patate [f]
มันแกว [n.] (mankaēo) EN: Yam Bean (Jicama)   
มันขมิ้น [n. exp.] (man khamin) EN: Aerial Yam   

CMU English Pronouncing Dictionary
YAM    Y AE1 M
YAMS    Y AE1 M Z
YAMIN    Y AE1 M IH2 N
YAMANE    Y AA0 M AA1 N EY0
YAMANI    Y AA0 M AA1 N IY0
YAMANE    Y AH0 M AA1 N IY0
YAMAHA    Y AA1 M AA0 HH AA2
YAMATO    Y AA0 M AA1 T OW0
YAMADA    Y AH0 M AA1 D AH0
YAMANAKA    Y AA2 M AA0 N AA1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yam    (n) (y a1 m)
yams    (n) (y a1 m z)
yammer    (v) (y a1 m @ r)
yammers    (v) (y a1 m @ z)
Yamaichi    (n) (y a1 m @ ii1 ch ii)
Yamatake    (n) (y a1 m @ t a1 k e)
Yamamoto    (n) (y a1 m a m ou1 t ou)
yammered    (v) (y a1 m @ d)
Yamaguchi    (n) (y a1 m @ g uu1 ch ii)
yammering    (v) (y a1 m @ r i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[やま, yama] (n) ภูเขา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ヤング率[やんぐりつ, yanguritsu] (n ) อัตราการขยายหรือหดตัวของวตถุใดๆเมื่อถูกดึงหรือบีบ , See also: S. 弾性率,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
止める[やめる, yameru] Thai: เลิก English: to end (vt)
止める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease
辞める[やめる, yameru] Thai: ลาออก English: to retire
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด English: to cease (vi)
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop
山崎[やまざき, yamazaki] Thai: ยามาซากิ ชื่อเฉพาะ English: Yamazaki (pn,pl)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Süßkartoffel {f} | Süßkartoffeln {pl}yam | yams [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]
おわら風の盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama) [Add to Longdo]
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お宮参り;御宮参り[おみやまいり, omiyamairi] (n) (See 宮参り) shrine visit [Add to Longdo]
お山;御山[おやま;みやま(御山)(ok), oyama ; miyama ( o yama )(ok)] (n) (hon) (pol) (fam) (See 山・やま・1) mountain [Add to Longdo]
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
お釈迦様;御釈迦様;お釈迦さん[おしゃかさま(お釈迦様;御釈迦様);おしゃかさん, oshakasama ( o shakasama ; o shakasama ); oshakasan] (n) Buddha; Shakyamuni [Add to Longdo]
とろろ芋[とろろいも, tororoimo] (n) yam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚穆苏克罗[Yà mù sū kè luó, ㄧㄚˋ ㄇㄨˋ ㄙㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Yamoussoukro (city in the Ivory Coast) [Add to Longdo]
大和[Dà hé, ㄉㄚˋ ㄏㄜˊ, ] Yamato (possibly 3rd century AD), Japanese state before written records began in 7th century AD, its real dating is controversial [Add to Longdo]
山崎[Shān qí, ㄕㄢ ㄑㄧˊ, ] Yamasaki (name) [Add to Longdo]
山形县[Shān xíng xiàn, ㄕㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yamagata prefecture in north of Honshū island, Japan [Add to Longdo]
山本[Shān běn, ㄕㄢ ㄅㄣˇ, ] Yamamoto (name) [Add to Longdo]
山本五十六[Shān běn Wǔ shí liù, ㄕㄢ ㄅㄣˇ ˇ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] YAMAMOTO Isoroku (1884-1943), Japanese admiral [Add to Longdo]
山梨县[Shān lí xiàn, ㄕㄢ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yamanashi prefecture on the east coast of Japan southwest of Tōkyō [Add to Longdo]
羊卓错[Yáng zhuó cuò, ㄧㄤˊ ㄓㄨㄛˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] Yamdroktso lake in central Tibet [Add to Longdo]
芋泥[Yù ní, ㄩˋ ㄋㄧˊ, ] yam paste (a snack in Chaozhou cuisine) [Add to Longdo]
豆薯[dòu shǔ, ㄉㄡˋ ㄕㄨˇ, ] yam bean (Pachyrhizus erosus), a vine with sweet edible root [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
ビット誤り率[ビットあやまりりつ, bitto ayamariritsu] bit error rate [Add to Longdo]
プロトコル誤り[ぷろとこるあやまり, purotokoruayamari] protocol error [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error [Add to Longdo]
回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] unrecoverable error [Add to Longdo]
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]
誤りバースト[あやまりバースト, ayamari ba-suto] error burst [Add to Longdo]
誤り回復[あやまりかいふく, ayamarikaifuku] error recovery [Add to Longdo]
誤り検出[あやまりけんしゅつ, ayamarikenshutsu] error detection [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大和[やまと, yamato] (das_alte) Japan [Add to Longdo]
大和絵[やまとえ, yamatoe] Bild_in_japanischem_Stil [Add to Longdo]
大和魂[やまとだましい, yamatodamashii] der_japanische_Geist [Add to Longdo]
[やま, yama] -Berg [Add to Longdo]
山々[やまやま, yamayama] -Berge [Add to Longdo]
山中湖[やまなかこ, yamanakako] (See am Fuji) [Add to Longdo]
山刀[やまがたな, yamagatana] Buschmesser, Jagdmesser [Add to Longdo]
山口県[やまぐちけん, yamaguchiken] Yamaguchiken (Praefektur im Suedwesten Honshus) [Add to Longdo]
山奥[やまおく, yamaoku] tief_in_den_Bergen [Add to Longdo]
山寺[やまでら, yamadera] Tempel_im_Gebirge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yam \Yam\ (y[a^]m), n. [Pg. inhame, probably from some native
   name.]
   1. (Bot.) A large, esculent, farinaceous tuber of various
    climbing plants of the genus {Dioscorea}; also, the plants
    themselves. Mostly natives of warm climates. The plants
    have netted-veined, petioled leaves, and pods with three
    broad wings. The commonest species is {Dioscorea sativa},
    but several others are cultivated.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Any one of several cultural varieties of the sweet
    potato. [U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Chinese yam}, a plant ({Dioscorea Batatas}) with a long and
    slender tuber, hardier than most of the other species.
 
   {Wild yam}.
    (a) A common plant ({Dioscorea villosa}) of the Eastern
      United States, having a hard and knotty rootstock.
    (b) An orchidaceous plant ({Gastrodia sesamoides}) of
      Australia and Tasmania.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yam
   n 1: edible tuber of any of several yams
   2: any of a number of tropical vines of the genus Dioscorea many
     having edible tuberous roots [syn: {yam}, {yam plant}]
   3: sweet potato with deep orange flesh that remains moist when
     baked
   4: edible tuberous root of various yam plants of the genus
     Dioscorea grown in the tropics world-wide for food

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 yam [jɑm]
   yam
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top