ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yahr

Y AA1 R   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yahr-, *yahr*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา yahr มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *yahr*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We sailed over two yahrens ago to save Molecay.Wir sind vor über zwei Yahrens zur Rettung Molecays verschwunden. The Living Legend: Part 1 (1978)
Cain perished along with the Fifth Fleet two yahrens ago.Cain verschwand mit der Fünften Flotte vor zwei Yahrens. The Living Legend: Part 1 (1978)
We must remember that he's kept his people alive in this Cylon territory for two yahrens.Wir dürfen nicht vergessen, dass er Menschen am Leben erhielt in zwei Yahrens in diesem Zylonenterritorium. The Living Legend: Part 1 (1978)
I think two yahrens of surviving the Cylons in this quadrant without any help from you or the Colonies has earned my people, my crew, the right to decide their own destiny.Wir haben zwei Yahrens inmitten von Zylonen überlebt, in diesem Quadranten ohne Ihre Hilfe oder der der Kolonien. Das gibt meinem Volk und meiner Crew das Recht, selbst zu entscheiden. The Living Legend: Part 1 (1978)
This is going to be a classic defeat, spoken of throughout the star system for 1,000 yahrens.Das wird eine klassische Niederlage. Man wird noch 1.000 Yahrens davon erzählen im Sternensystem. The Living Legend: Part 1 (1978)
What were the odds when we thought you were lost two yahrens ago?Wie standen die Chancen vor zwei Yahren als wir dachten, ihr wärt verloren? The Living Legend: Part 2 (1978)
To tamper with a life-support system which has kept them in this state for a yahren or 100 yahren could mean termination.In ein Lebenserhaltungssystem eingreifen, das in diesem Zustand seit einem oder 100 Yahren ist, kann sie umbringen. Greetings from Earth (1979)
These computers get more complicated every yahren.Diese Computers werden jedes Yahren komplizierter. Murder on the Rising Star (1979)
For that we'll all spend 30 yahrens on the prison barge.Für das alles werden wir 30 Yahrens auf einem Gefängnisschiff verbringen. Take the Celestra (1979)
And for that we'll all spend 30 yahrens on the prison barge.Und für all das werden wir 30 Yahrens auf dem Gefängnisschiff verbringen. Take the Celestra (1979)
When she was launched over 500 yahren ago, there were a number of these domes.Als sie vor 500 Yahren vom Stapel lief, gab es viele dieser Kuppeln. The Hand of God (1979)
I doubt anyone's been here except us in a hundred yahren or more.Ich glaube nicht, dass jemand in den letzten 100 Yahren hier war. The Hand of God (1979)
It looked like something the Colonies used to fly... a couple of thousand yahrens ago.Es sah so aus wie etwas mit dem die Kolonisten flogen... vor ein paar tausend Yahren. The Hand of God (1979)
Then we've picked up something that could've been transmitted a hundred yahrens ago.Dann haben wir etwas aufgefangen, was vor 100 Yahrens gesendet wurde. The Hand of God (1979)
No reference of time seems apparent in the curious directions so it's impossible to know if we can expect to find Earth tomorrow or many yahrens from now.Keine Zeitangaben sind auf den eigenartigen Anweisungen enthalten, also wissen wir nicht wann wir die Erde finden, morgen oder in ein paar Yahren. The Man with Nine Lives (1979)
Theoretically, yes, but it would take thousands of yahrens.Theoretisch ja, aber es würde tausende Yahren brauchen. The Man with Nine Lives (1979)
- They seem light yahrens apart.- Das scheint Lichtyahren entfernt. The Man with Nine Lives (1979)
For five yahrens I was a traumatic amnesiac.Fünf Yahren litt ich unter traumatischer Amnesie. The Man with Nine Lives (1979)
Our waiting list on the orphan ship is yahrens long.Unsere Warteliste auf dem Weisenschiff ist yahrenlang. The Man with Nine Lives (1979)
After all these yahrens to finally find his father.Nach all den Yahrens endlich den Vater zu finden. The Man with Nine Lives (1979)
How do you check something that happened 20 yahrens ago on Caprica?Wir überprüft man etwas, was vor 20 Yahren auf Caprica passierte? The Man with Nine Lives (1979)
I'm going to make up for all the yahrens we've lost.Und ich will all die Yahren wiedergutmachen, die wir verloren haben. The Man with Nine Lives (1979)
They paid him to slip them enough livestock to live on for yahrens.Sie bezahlten ihn, damit er Lebensmittel schmuggelte, damit sie yahrenlang leben konnten. The Man with Nine Lives (1979)
To try and recapture with an old fool who's never done a straight thing in his life, yahrens that are gone forever?Um etwas mit einem alten Trottel nachzuholen der nie etwas Vernünftiges in seinem Leben tat, Yahren, die für immer vorbei sind? The Man with Nine Lives (1979)
And after 20 yahrens, isn't that more important?Und nach 20 Yahren, ist das nicht das wichtigste? The Man with Nine Lives (1979)
- A thousand yahrens ago.- Vor 1000 Yahren. War of the Gods: Part 2 (1979)
At the onset of the Thousand-Yahren War against the humans.Am Beginn des 1000 Yahren Krieges gegen die Menschen. War of the Gods: Part 2 (1979)
Then my voice would have to have been transcribed into a machine leader a thousand yahrens ago.Dann wäre meine Stimme über in Maschinensprache umgewandelt worden vor 1000 Yahren. War of the Gods: Part 2 (1979)
I'd have to be a thousand yahrens old.Ich muss also tausende Yahren alt sein. War of the Gods: Part 2 (1979)
Cylons notwithstandingZylonen ausgenommen, ist etwa 200 Yahren. War of the Gods: Part 2 (1979)
Now imagine... imagine, if you will, a race of beings... whose life expectancy is thousands of yahrens.Stell dir vor... Stell dir vor, eine Rasse... deren Lebenserwartung tausend Yahren ist. War of the Gods: Part 2 (1979)

CMU English Pronouncing Dictionary
YAHR Y AA1 R

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top