ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

why,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -why,-, *why,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, I believe you're lost.ทำไมฉันเชื่อว่าคุณกำลังหายไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, there's seven little chairs!ทำไมมีเจ็ดเก้าอี้น้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, they've never swept this room.ทำไมพวกเขาไม่เคยกวาด ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, why, why, the whole place is clean!ทำไมทำไมทำไมทำไมสถานที่ ทั้งสะอาด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, you're little men!ทำไมทำไมคุณผู้ชายน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, why, yes. Yes! That's true.ทำไมทำไมทำไมใช่ ใช่ ที่จริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, last week. Why, recently!ทำไมสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำไม เมื่อเร็ว ๆ นี้! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, Doc, I'm surprised!ทำไมหมอฉันแปลกใจ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, Grumpy, you do care.ทำไมไม่พอใจที่คุณทำดูแล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, yes, I am. But...ทำไมทำไมใช่ฉัน แต่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, that fat old faker would give his-ทำไมที่กุขึ้นไขมันเก่าจะให้เขา ฟัง. Pinocchio (1940)
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว? Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
why, I don't know why, but he seems to have it in for me.
why, Living organisms had existed on earth, without ever knowing why, for over three thousand million years before the truth finally dawned on one of them.
why, Why, George! Your husband!....
why, Why, is she weeping for joy?
why, Why, I've let him win just to please him!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aber jawhy, yes [Add to Longdo]
aber neinwhy, no [Add to Longdo]
Das ist ja fürchterlich!Why, that's outragous! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1, と・2, と・3, と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
所で[ところで, tokorode] (conj) (1) (uk) by the way; incidentally; (2) (after the plain past form of a verb) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Why \Why\, adv. [OE. whi, why, AS. hw[imac], hw?, instrumental
   case of hw[=a], hw[ae]t; akin to Icel. hv[imac] why, Dan. &
   Sw. hvi; cf. Goth. hw?. ?. See {Who}.]
   [1913 Webster]
   1. For what cause, reason, or purpose; on what account;
    wherefore; -- used interrogatively. See the Note under
    {What}, pron., 1.
    [1913 Webster]
 
       Turn ye, turn ye from your evil ways; for why will
       ye die, O house of Israel?      --Ezek.
                          xxxiii. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. For which; on account of which; -- used relatively.
    [1913 Webster]
 
       No ground of enmity between us known
       Why he should mean me ill or seek to harm. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Turn the discourse; I have a reason why
       I would not have you speak so tenderly. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The reason or cause for which; that on account of which;
    on what account; as, I know not why he left town so
    suddenly; -- used as a compound relative.
    [1913 Webster]
 
   Note: Why is sometimes used as an interjection or an
      expletive in expression of surprise or content at a
      turn of affairs; used also in calling. "Why, Jessica!"
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
         If her chill heart I can not move,
         Why, I'll enjoy the very love.   --Cowley.
      [1913 Webster] Sometimes, also, it is used as a noun.
      [1913 Webster]
 
         The how and the why and the where. --Goldsmith.
      [1913 Webster]
 
   {For why}, because; why. See {Forwhy}. [Obs. or Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Why \Why\, n.
   A young heifer. [Prov. Eng.] --Grose.
   [1913 Webster] Whydah bird

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top