Search result for

waste water treatment

(5 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waste water treatment-, *waste water treatment*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา waste water treatment มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *waste water treatment*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste Water Treatment การบำบัดน้ำเสีย
กระบวนการทำหรือปรับปรุงน้ำเสีย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งที่ กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากที่ดินจัดสรร แต่ทั้งนี้ ห้ามมิให้ใช้วิธีการทำให้เจือจาง (Dilution) [สิ่งแวดล้อม]
Waste water Treatment System ระบบบำบัดน้ำเสีย
กระบวนการทำหรือการปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพ เป็นน้ำทิ้งรวมทั้งการทำให้น้ำทิ้งพ้นไปจากอาคาร [สิ่งแวดล้อม]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwasserbehandlung {f}waste water treatment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top