Search result for

wallung

(54 entries)
(1.2191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wallung-, *wallung*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wallung มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wallung*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boy, you certainly turn him on.O Mann, du bringst ihn wirklich in WallungInside Out (1982)
Only slightly, the way it is now, and I was taken with a great erotic fervour.Nur ganz wenig, so wie jetzt, und eine starke erotische Wallung überkam mich. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
What's the matter, getting a little heat 'cause you missed Thomas?Was, kriegen Sie Hitzewallungen, weil Ihnen Thomas entwischt ist? The Maltese Cow (1984)
Yet, despite these torments... I guarantee that at this moment... I am far happier than you.Und trotz dieser Wallungen... in diesem Moment... weitaus glücklicher zu sein als Sie. Dangerous Liaisons (1988)
Placed in the right hands, it could be held up to desperate men and make their blood boil.In den richtigen Händen kann damit das Blut verzweifelter Männer zur Wallung gebracht werden. The Gun (1990)
That sap running through the veins helps keep it warm.Er hat eine besondere Wirkung. Er bringt Ihr Blut in WallungMénage à Troi (1990)
I've been getting these hot flashes.Ich bekomme ständig Hitzewallungen. Delirious (1991)
You get hot flashes?Habe Sie Hitzewallungen? Fried Green Tomatoes (1991)
Nausea, cold sweats...Übelkeit, Schweißausbrüche,... ..Hitzewallungen, Fieberbläschen, What About Bob? (1991)
Keep moving, one step at a time, keep your blood flowing, don't stop.Einen Schritt nach dem anderen. Das Blut muss in Wallung bleiben. Immer weiter. Walking Dead (1991)
Get your blood flowing.Bring dein Blut wieder in WallungWalking Dead (1991)
You... You make my body hum.Du... du bringst meinen Körper in WallungEpisode #2.13 (1991)
She's in heat again.Sie ist in WallungCool World (1992)
My first day as a woman and I'm getting hot flashes.Schon an meinem ersten Tag als Frau hab ich Hitzewallungen. Mrs. Doubtfire (1993)
Crippling cramps, raging hormones, yeasts!Unterleibskrämpfe, Hormonwallungen, Pilze! Junior (1994)
Overtures like that get my juices flowing.Bei solchen Ouvertüren gerät mein... Blut in WallungLéon: The Professional (1994)
So sex with him isn't exactly waving your flag any more?Also bringt Sie Sex mit ihm nicht mehr in WallungTrue Lies (1994)
It's designed to stimulate your vagina.Dieser wurde so konstruiert, dass er Deine Vagina in Wallung versetzt. A Chinese Torture Chamber Story (1994)
Do you see the emotion I'm going through? That means this is serious.Ich gehe gerade durch ernste Gefühlswallungen. Bad Boys (1995)
All that appeals to my Irish ancestry.Bringen mein irisches Blut in WallungThe Bridges of Madison County (1995)
I'm getting hot flashes here.Ich bekomme Hitzewallungen. Dead Lois Walking (1996)
Pheromone dust designed to heat a man's blood.Pheromon-Staub bringt das Blut eines Mannes in Wallungen. Batman & Robin (1997)
Rashes, hot flushes, itching.Rote Flecken, Hitzewallungen, Kribbeln. Same Old Song (1997)
I always have hot flushes, rashes and itching.Ich habe dauernd Hitzewallungen, rote Flecken und Kribbeln. Same Old Song (1997)
She can really increase the blood flow, can't she?Sie kann wirklich Blut in Wallung bringen, was Richard? The Promise (1997)
I want you around when I start going through those hot flashes.Ich will, dass du bei mir bist, wenn ich Hitzewallungen kriege. Quest for Fire (1997)
well, I'm sorry I forgot to take my hot flash medication today.Und mir tut es Leid, dass ich Hitzewallungen habe. Never Been Kissed (1999)
I had another one of those hot flashes, the succubus vision.Ich hatte so eine Hitzewallung, eine Sukkubus-Vision. She's a Man, Baby, a Man! (1999)
When the blood burns, how prodigal the soul doth lend the tongue vows.Wenn das Blut in Wallung ist, dann lockt das Herz verschwenderisch mit Schwüren. Hamlet (2000)
How stand I then, that have a father killed, a mother stained, excitements of my reason and my blood and let all sleep.Was steh dann ich, mit einem Vater, der ermordet, und einer Mutter, die entehrt... Ereignisse, meinen Verstand, mein Blut in Wallung zu versetzen... und lasse alles schlafen? Hamlet (2000)
False alarm.Eine HitzewallungSmall Time Crooks (2000)
Let me blood boil with the power that is mine.Ich werde dein Blut durch meine Macht in Wallung bringen. Faust (2000)
- Follow me. - You've caught sunstroke!Dein Puls zeigt Gehirnwallungen an. La fausse suivante (2000)
It's too late now to plead insanity.Wollen Sie jetzt die Gehirnwallungen als Ausrede nehmen? La fausse suivante (2000)
Have you experienced any sudden fevers, perspiration?Haben Sie neuerdings Hitzewallungen, Schweißausbrüche? The Pledge (2001)
It's just what I need to get my blood tingling.Die brächte mein Blut in WallungIntimacy (2001)
Any man who has his lady hot on the dance floor... ... to" TurntheBeatAround" thinks he's in like Flynn.Jeder Mann, der seine Lady beim Tanzen in Wallung bringt... zu "Turn the Beat Around", denkt, dass er sie rum hat. Lost and Found (2001)
It's a flab thing.Da käme zu viel Fett in WallungOnce More, with Feeling (2001)
This cop moves Kendra's furniture, who are we to judge?Wenn der Bulle ihr Herz in Wallung bringt, warum nicht? Rising (2001)
When Jupiter is enchained... by the incomparable Plataea,Trägt Jupiter die Fesseln... der unvergleichlichen Platée, so will ich, dass die Aufwallungen seines verzückten Herzens Platée (2002)
First a rush, heat.Zuerst eine Aufwallung, Hitze. Lhr Herz flattert. The Matrix Reloaded (2003)
- He's having a hot flush.- Hitzewallungen. Goldfish Memory (2003)
I think this will get Jack's blood flowing.Jacks Blut kommt in Wallungen. Meet the Fockers (2004)
What makes her blood boil and her body tingle.Was ihr Blut in Wallung bringt und ihren Körper kribbeln lässt. The Terminal (2004)
I get hot flashes.Ich kriege Hitzewallungen. Melinda and Melinda (2004)
All this news has cut me to the quick.Das alles bringt mein Blut in WallungL'amour de loin (2004)
You cannot believe the hot flashes.- Die Hitzewallungen sind Wahnsinn. An American Girl in Paris: Part Une (2004)
And if any of you are having hot flashes like I am... you deserve a fucking medal.Und wer von Ihnen auch Hitzewallungen hat, verdient 'ne verdammte Medaille. An American Girl in Paris: Part Une (2004)
That's nothing to get excited about, Rufus!- Du musst nicht gleich so... in Wallung geraten, Rufus! Gottverdammt! 2001 Maniacs (2005)
Let's get our blood pumping, lungs breathing this fresh air.Das Blut in Wallung bringen, die Lungen mit frischer Luft füllen. Madagascar (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufwallung {f} | Aufwallungen {pl}upsurge | upsurges [Add to Longdo]
Fieberanfall {m}; Wallung {f}flush [Add to Longdo]
siedend; kochend {adj}; in Wallungaboil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Wallung [valuŋ] (n) , s.(f )
     flush
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top