Search result for

wagners

(60 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wagners-, *wagners*, wagner
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wagners มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wagners*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mrs Sybil Wagner, once an opera singer of some note, well, she sang Wagner.คุณนายซีบิล แว็กเนอร์ ซึ่งเคยป็น นักร้องโอเปร่าเสียงโน๊ตอะไรสักตัว เอ่อ เธอร้องเพลงแว็กเนอร์น่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Wagner, Brahms, Gustav Mahler, Tchaikovsky, Dostoyevsky.อย่าง วากเนอร์ บราห์ม กุสตาฟ มาเลอร์ ไชโคสกี้ โดสโตเยฟสกี้ New York, I Love You (2008)
[Wagner's Ride Of The Valkries][Wagner's Ride Of The Valkries] I Love You, Beth Cooper (2009)
I'm planning on leaving Wagner Finch too.ฉันกำลังวางแผน ออกจาก Wagner และ Finch ด้วย Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Come on, t-brain. you're proofreading at Wagner Finch.ไม่เอาน่า มันสมอง เธอเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ Wagner Finch Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
There's a whole series of beautiful Mozart and Wagner records.เรามีบทเพลงเกือบทั้งหมดของ โมสาร์ท The Book of Eli (2010)
[♪ Patrice Irving, Richard Wagner: Rockin' Bride]When in Rome (2010)
Hi. I'm Dr. Wagner.สวัสดีค่ะ ฉันดร.แวกเนอร์ A Humiliating Business (2010)
That is what Dr. Wagner is so delicately trying to say.นั่นแหละที่ดร.แวกเนอร์อยากจะบอก A Humiliating Business (2010)
That one's for Autumn Wagner.ใบนี้ให้ออร์ทั่ม แวคเนอร์ Valentines Day II (2011)
Ooh. So who's Autumn Wagner?ออร์ทั่ม แวคเนอร์คือใคร Valentines Day II (2011)
- Autumn Wagner.ออทั่ม แวคเนอร์ Valentines Day II (2011)
[ Wagner's "Bridal Chorus" plays ] What the hell?? อะไรวะเนี่ย? Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
I obtained a directive from Judge Tobias Wagner instructing the sheriff to recapture and restore the boys to his custody.ฉันได้รับคำสั่งจาก ผู้พิพากษาโทเบียส แวกเนอร์ ให้นายอำเภอไปนำตัว พวกเขากลับมาอยู่ในการดูแล Episode #1.2 (2012)
We have a written finding here from Judge Tobias Wagner stating you're legally entitled to enter West Virginia in hot pursuit.เรามีคำวินิจฉัยจาก ผู้พิพากษาโทเบียส แวกเนอร์ ระบุว่าคุณต้องเข้าไปนำ ผู้ต้องหาออกมาจากเวอร์จิเนีย Episode #1.2 (2012)
Was your cousin by chance a fan of Wagner?ญาติคุณบังเอิญ เป็นแฟนของแวคเนอร์รึเปล่า? True Genius (2012)
He loved Wagner, especially the "Tragic Overture." It's him.เขาชอบแวคเนอร์มาก โดยเฉพาะ "Tragic Overture" นั่นแหละเขา True Genius (2012)
Well, for the record, a CD was not sent to the police this morning, and the "Tragic Overture" was written by Brahms, not Wagner, so luckily, I guess it's not your cousin.ซีดีไม่ได้ถูกส่ง ให้ตำรวจเมื่อเช้านี้ และ "Tragic Overture" ประพันธ์โดยบราห์มส์ ไม่ใช่แวคเนอร์ โชคดีนะครับ ผมว่านั่นไม่ใช่ญาติคุณแน่ True Genius (2012)
(♪ RICHARD WAGNER "RIDE OF THE VALKYRIES")♪ (ริชาร์ดวากเนอ "ขี่ ของ Valkyries ") ♪ The Art of the Steal (2013)
Fair warning on this 1911 Honus Wagner baseball card.เคาะอย่างยุติธรรมใน การ์ดเบสบอล ฮอร์นัส วาร์คเนอร์ ปี 1911 The Perfect Mark (2013)
Wagner.WagnerKnight Moves (1992)
King Ludwig II, a fan of Wagner, built this castle for his lover.King Ludwig ll ได้บอกกับองครักษ์ชื่อ Wagner เพื่อให้เขาสร้างปราสาทหลังนี้ให้กับมเหสีของเขา Crazy First Love (2003)
King Ludwig II and Wagner were gay lovers.King Ludwig ll กับ Wagner พวกเขาต่างเป็นเกย์คู่ขากันต่างหาก Crazy First Love (2003)
Call Professor Jeff Wagner.ตามตัว ศาสตราจารย์ เจฟ แวกเนอร์ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Lawrence Wagner.ลอว์เรนซ์ แวกเนอร์ Page Turner (2008)
Well, it looks like Lawrence Wagner was taking them as well.ดูเหมือน ลอว์เรนซ์ แวกเนอร์ก็ใช้มันด้วย Page Turner (2008)
Lawrence Wagner, NYPD!ลอว์เรนซ์แวกเนอร์, นี่ตำรวจนิวยอร์ก! Page Turner (2008)
The evidence we recovered from Lawrence Wagner's wannabe lab just doesn't support it.หลักฐานจากห้องทดลองของลอเรนซ์ แวกเนอร์มันไม่ตรง Page Turner (2008)
- You're pulling my leg.- Sie nehmen mich auf den Arm! Sie haben Wagner gesungen, die Wesendonk-Lieder. Diva (1981)
Mozart, Wagner, Verdi, Puccini.Mozart, Wagner, Verdi, Puccini. The Middle-Class Rip-Off (1982)
Wagner?WagnerFitzcarraldo (1982)
This is Supervisor Wagner.Das ist Aufseher WagnerBad Boys (1983)
Mr. Wagner, here's the mop.Mr Wagner. Ich habe den Mop. Bad Boys (1983)
Now Jennifer has arrived.Nun also war Jenniffer endlich im Richard Wagner Internat eingetroffen. Phenomena (1985)
The estate was once Richard Wagner's.Dieser Besitz war einst Richard Wagners Zuhause. Phenomena (1985)
I am studying at the academy.Ja. Ich gehe ins Richard Wagner Internat. Phenomena (1985)
And what about ancient Greece? Shakespeare? Richard Wagner?Und was ist mit den alten Griechen, Shakespeare, Richard WagnerPhenomena (1985)
I was the only woman on the back of the truck. Sergeant Wagner needed to relieve himself.Ich war die einzige Frau auf dem Wagen, und Sergeant Wagner, er musste mal austreten. Hello and Farewell: Part 2 (1988)
I'm so pleased, I found the entire Wagner recordings from Bayreuth.Endlich habe ich das Live-Album von Wagners Ring bekommen. Life Is a Long Quiet River (1988)
[PLAYING "THE BRIDAL CHORUS" FROM WAGNER'S LOHENGRIN ON ORGAN](Spielt "Brautlied" aus Wagners Lohengrin) Luck Be a Lady: Part 2 (1989)
Hastings, to say that Benedict Farley makes pies is like saying that Wagner wrote semiquavers.Hastings, zu sagen, dass Benedict Farley Pasteten macht, ist, wie wenn Sie sagen, dass Wagner Sechzehntelnoten geschrieben hat. The Dream (1989)
And the first one that must be taken is that, Fort Wagner.Und das erste, das man einnehmen muss, ist das da. Fort WagnerGlory (1989)
Wagner mounts a ten-inch Columbiad... three smoothbore 32-pounders... a 42-pound Carronade... a 10-inch Coast Mortar and tour 12-pound Howitzers... plus a garrison of about a thousand men.Wagner hat eine 1 0-Inch Columbiad drei 43-Pfünder mit glattem Lauf eine 42-Pfünder Kanone ein 1 0-inch Küstenmörser und vier 1 2-Pfünder Haubitzen. In der Garnison sind 1 .000 Mann. Glory (1989)
As many ot you gentlemen may be aware... for the last tour days our navy has weakened Wagner... with a constant barrage.Wie die meisten bereits wissen hat unsere Navy durch ständige Sperrfeuer Fort Wagner schon ganz schön geschwächt. Glory (1989)
The 54th Massachusetts... requests the honor ot leading the attack on Fort Wagner.Das 54. Massachusetts bittet um die Ehre, den Angriff auf Fort Wagner zu eröffnen. Glory (1989)
You know this guy Wagner, the party giver... he's in real estate, right?Wagner, der Typ, der die Party gibt, ist Immobilienhändler. New York Stories (1989)
[WAGNER'S "THE RIDE OF THE VALKYRIES" PLAYING ON SPEAKERS](WAGNERS "WALKÜRENRITT" ERTÖNT ÜBER LAUTSPRECHER) True Colors (1990)
[HUMMING WAGNER'S "THE RIDE OF THE VALKYRIES"](SUMMT WAGNERS "WALKÜRENRITT") True Colors (1990)
Who would've thought that ALF could whistle Wagner for eight hours?Wer hätte gedacht, dass ALF 8 Stunden lang Wagner pfeifen kann? True Colors (1990)
[WAGNER'S "THE RIDE OF THE VALKYRIES" PLAYING ON SPEAKERS](WAGNERS "WALKÜRENRITT" ERTÖNT) True Colors (1990)

CMU English Pronouncing Dictionary
WAGNER    W AE1 G N ER0
WAGNER    V AA1 G N ER0
WAGNER'S    W AE1 G N ER0 Z
WAGNER'S    V AE1 G N ER0 Z
VANWAGNER    V AE2 N W AE1 G N ER0
WAGNERIAN    W AE2 G N EH1 R IY0 AH0 N
WAGNERIAN    V AA2 G N EH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wagner    (n) (v aa1 g n @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wagnerischwagnerian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
唐棕櫚;唐棕梠[とうじゅろ;トウジュロ, toujuro ; toujuro] (n) miniature Chusan palm (Trachycarpus wagnerianus); (poss. Trachycarpus fortunei) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top