ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wretchedly

R EH1 CH AH0 D L IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wretchedly-, *wretchedly*, wretched
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wretchedly[ADV] อย่างเคราะห์ร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How wretchedly observant of you.โชคร้ายที่ไม่รอดสายตาของคุณเลย The Dwarf in the Dirt (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
WRETCHEDLY    R EH1 CH AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wretchedly    (a) rˈɛtʃɪdliː (r e1 ch i d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wretchedly \Wretch"ed*ly\, adv.
   In a wretched manner; miserably; despicable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wretchedly
   adv 1: in a wretched manner; "`I can't remember who I am,' I
       said, wretchedly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top