Search result for

worthy

(77 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worthy-, *worthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worthy[ADJ] คุ้มค่า, See also: มีค่าเพียงพอ
worthy[ADJ] ซึ่งน่าเคารพ, See also: ซึ่งน่ายกย่อง, Syn. honorable, respectable, Ant. unworthy, worthless
worthy[N] ผู้ที่น่ายกย่อง, See also: ผู้มีเกียรติ, ผู้น่าสรรเสริญ
worthy of the name[IDM] สมควรแก่การเรียกเช่นนั้น, See also: สมควรได้รับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj.,n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ,คุ้มค่า,มีมูลค่า,มีราคา,คู่ควร,น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving,productive,notable
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
blameworthy(เบลม'เวอธี) adj. ควรถูกตำหนิ, See also: blameworthiness n, Syn. culpable
newsworthy(นิวซ'เวอร์ธธี) adj. น่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต,น่าจดจำ,น่าเอาใจใส่, Syn. important
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
quoteworthy(โควท'เวิร์ธธี) adj. อ้างอิงได้,กล่าวถึงได้,เหมาะที่ถูกอ้างอิง., See also: quoteworthiness n.
seaworthy(ซี'เวิร์ธธี) adj. เหมาะสำหรับออกหรือเดินทะเล., See also: seaworthiness n.
thanksworthyadj. ควรได้รับการขอบคุณ
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
worthy(adj) มีค่า,คุ้มค่า,คู่ควร,สมควร,มีราคา,น่ายกย่อง,มีเกียรติ
noteworthy(adj) น่าสังเกต,มีชื่อเสียง,เด่น,สำคัญ,น่าจดจำ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
seaworthy(adj) เหมาะสำหรับออกทะเล,เหมาะกับทะเล
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think he wishes he had another son, one who is worthy of taking his place.เขาปรารถนาจะมีลูกชายอีกสักคน คนที่เหมาะจะสืบทอดบัลลังก์ The Labyrinth of Gedref (2008)
He will prove himself worthy and lift the curse if you give him one more chance.เขาจะพิสูจน์ตัวเองและแก้คำสาปได้ แค่ท่านให้โอกาสเขาอีกครั้ง The Labyrinth of Gedref (2008)
He is a great warrior, my lord. I do hope to be a worthy opponent.องค์ชายเป็นนักรบที่เยี่ยมยอดมาก ฝ่าบาท กระหม่อมคิดว่าคงเป็นคู่แข่งที่คุ่มค่าต่อการต่อสู้ Valiant (2008)
You're not worthy of knighthood.เจ้าไม่คู่ควรที่จะอยู่ในเหล่าอัศวิน Lancelot (2008)
Then, maybe one day, fate shall grant me another chance to prove myself a worthy knight of Camelot.บางทีวันนึงโชคชะตาอาจจะให้โอกาสกระหม่อมอีกซักครั้ง เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรแก่การเป็นอัศวินแห่งคาเมลอต Lancelot (2008)
You want me to prove I'm worthy of the throne.ท่านอยากให้ข้าพิสูจน์ว่าข้าไม่คู่ควรกับบัลลังก์ Excalibur (2008)
It's worthy of a King.มันคู่ควรกับกษัตริย์ Excalibur (2008)
This is truly an accomplishment worthy of recognition.นี่เป็นความสำเร็จ ที่ควรค่าแก่การจดจำจริงๆ Lair of Grievous (2008)
You must prove yourself worthy of being my apprenticeเจ้าจะต้องพิสูจน์ตัวเจ้า ว่ามีค่าพอที่จะมาเป็นลูกศิษย์ข้า Cloak of Darkness (2008)
I am worthy, as you shall seeข้ามีค่าพอ อย่างที่ท่านจะได้เห็น Cloak of Darkness (2008)
He traveled the land in search of worthy foes.เขาเดินทางไปทั่วสารทิศ เพื่อค้นหาศัตรู Kung Fu Panda (2008)
But who? Who is worthy to be trusted with the secret to limitless power?แต่จะเป็นใครล่ะ ที่สมควรได้รับสิ่งนี้ Kung Fu Panda (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worthyA man worthy of his salt cannot do such a thing.
worthyAota was not worthy of your trust.
worthyChurchill was a worthy statesman.
worthyFrom hand to mouth will never make a worthy man.
worthyHe courage is worthy of high praise.
worthyHe is a poet worthy of the name.
worthyHe isn't worthy to take the lead.
worthyHe is worthy of our praise.
worthyHe is worthy to be captain of our team.
worthyHer behavior is worthy of reverence.
worthyHer diligence is indeed worthy of praise.
worthyHis behavior is worthy of praise.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
มีค่า[v. exp.] (mī khā) EN: be worthy of   FR: avoir de la valeur
มีคุณค่า[adj.] (mī khunkhā = mī khunnakhā) EN: valuable ; worthy   
น่า-[X] (nā-) EN: fit for ; worthy ; likely   FR: digne de ; qui pousse à
น่าเชื่อถือ [adj.] (nācheūatheū) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy   FR: fiable ; crédible
น่าชื่นชม[adj.] (nācheūnchom) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable   FR: admirable
น่าชม[v.] (nāchom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at   FR: être admirable ; être remarquable
น่าชมเชย[adj.] (nāchomchoēi) EN: admirable ; praiseworthy   FR: admirable
น่าดู[adj.] (nādū) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating   FR: attrayant ; spectaculaire
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy   FR: honnête ; droit ; sincère

CMU English Pronouncing Dictionary
WORTHY    W ER1 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worthy    (n) (w @@1 dh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verbesserungswürdig {adj}worthy of improvement [Add to Longdo]
wert; würdig {adj} | bemerkenswert {adj} | erwähnenswert {adj}worthy | worthy of remark | worthy of mention [Add to Longdo]
würdig {adj} | würdiger | am würdigstenworthy | worthier | worthiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san [Add to Longdo]
位負;位負け[くらいまけ, kuraimake] (n,vs) being unworthy of one's rank; being outranked [Add to Longdo]
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na,n) praiseworthy; commendable; benevolent [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
堅人[かたじん, katajin] (n) square; trustworthy person [Add to Longdo]
権道[けんどう, kendou] (n) inappropriate means to a worthy end; expediency [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙, ] worthy of being afraid of [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] worthy (person) [Add to Longdo]
贤良[xián liáng, ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] worthy [Add to Longdo]
配称[pèi chèng, ㄆㄟˋ ㄔㄥˋ, / ] worthy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthy \Wor"thy\, v. t.
   To render worthy; to exalt into a hero. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthy \Wor"thy\, a. [Compar. {Worthier}; superl. {Worthiest.}]
   [OE. worthi, wur[thorn]i, from worth, wur[thorn], n.; cf.
   Icel. ver[eth]ugr, D. waardig, G. w["u]rdig, OHG.
   wird[imac]g. See {Worth}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Having worth or excellence; possessing merit; valuable;
    deserving; estimable; excellent; virtuous.
    [1913 Webster]
 
       Full worthy was he in his lordes war. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       These banished men that I have kept withal
       Are men endued with worthy qualities. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Happier thou mayst be, worthier canst not be.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This worthy mind should worthy things embrace. --Sir
                          J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. Having suitable, adapted, or equivalent qualities or
    value; -- usually with of before the thing compared or the
    object; more rarely, with a following infinitive instead
    of of, or with that; as, worthy of, equal in excellence,
    value, or dignity to; entitled to; meriting; -- usually in
    a good sense, but sometimes in a bad one.
    [1913 Webster]
 
       No, Warwick, thou art worthy of the sway. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The merciless Macdonwald,
       Worthy to be a rebel.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whose shoes I am not worthy to bear. --Matt. iii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       And thou art worthy that thou shouldst not know
       More happiness.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The lodging is well worthy of the guest. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Of high station; of high social position. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Worthy women of the town.       --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Worthiest of blood} (Eng. Law of Descent), most worthy of
    those of the same blood to succeed or inherit; -- applied
    to males, and expressive of the preference given them over
    females. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthy \Wor"thy\, n.; pl. {Worthies}.
   A man of eminent worth or value; one distinguished for useful
   and estimable qualities; a person of conspicuous desert; --
   much used in the plural; as, the worthies of the church;
   political worthies; military worthies.
   [1913 Webster]
 
      The blood of ancient worthies in his veins. --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worthy
   adj 1: having worth or merit or value; being honorable or
       admirable; "a worthy fellow"; "a worthy cause" [ant:
       {unworthy}]
   2: worthy of being chosen especially as a spouse; "the parents
     found the girl suitable for their son" [syn: {desirable},
     {suitable}, {worthy}]
   3: having qualities or abilities that merit recognition in some
     way; "behavior worthy of reprobation"; "a fact worthy of
     attention"
   n 1: an important, honorable person (word is often used
      humorously); "he told his story to some conservative
      worthies"; "local worthies rarely challenged the chief
      constable"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top