ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woodman

W UH1 D M AH0 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woodman-, *woodman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woodman[N] คนที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: คนที่ทำงานในป่า, คนที่ท่องเที่ยวในป่า, Syn. woodsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woodman(วูด'เมิน) n. =woodsman., See also: woodmancraft n. pl. woodmen

English-Thai: Nontri Dictionary
woodman(n) คนตัดไม้,พราน,ชาวป่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dorothy, and Toto, and the lion lay down upon the grass and fell asleep, with the woodman and the scarecrow keeping watch."โดโรธี โตโต้ และสิงโตต่างนอนลง "บนหญ้าและหลับไป "มีชายตัดไม้กับหุ่นไล่กาคอยเฝ้าดู Goodbye to All That (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
WOODMAN W UH1 D M AH0 N
WOODMANSEE W UH0 D M AH0 N S IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woodman (n) wˈudmən (w u1 d m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
樵夫[qiáo fū, ㄑㄧㄠˊ ㄈㄨ, ] woodman, #60,077 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
山刀[やまがたな, yamagatana] (n) woodman's hatchet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woodman \Wood"man\, n.; pl. {Woodmen}. [Written also
   {woodsman}.]
   [1913 Webster]
   1. A forest officer appointed to take care of the king's
    woods; a forester. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. A sportsman; a hunter.
    [1913 Webster]
 
       [The duke] is a better woodman than thou takest him
       for.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. One who cuts down trees; a woodcutter.
    [1913 Webster]
 
       Woodman, spare that tree.       --G. P.
                          Morris.
    [1913 Webster]
 
   4. One who dwells in the woods or forest; a bushman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woodman
   n 1: someone who lives in the woods [syn: {woodsman}, {woodman}]
   2: makes things out of wood [syn: {woodworker}, {woodsman},
     {woodman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top