ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

witherspoon

W IH1 DH ER0 S P UW2 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -witherspoon-, *witherspoon*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Witherspoon, have the Montreal Police go through their logs for the last 48 hours.วิธเทอร์สปูน ให้ตำรวจมอนเทรียล ตรวจรายชื่อด้วยในช่วง 48 ชั่วโมงสุดท้าย The Jackal (1997)
Witherspoon, take Waveland.วิธเทอร์สปูน ไปทางเวฟแลนด์ The Jackal (1997)
I ordered Witherspoon to keep it out of the report. No way Jackal knows.ฉันสั่งให้วิธเทอร์สปูนกันเธอ ออกจากรายงาน และแจ็คกอลก็ไม่รู้ด้วย The Jackal (1997)
I need a voice transcription of field report November-Alpha, from 915 this year, Agent Witherspoon.ผมต้องการรายงานการปฏิบัติงาน ของเดือนพฤศจิกายนจากวันที่ 9-15 ปีนี้ The Jackal (1997)
Witherspoon, you fool ashole!- ไอ้วิธเทอร์สปูน - แกมันเถรตรงนี่ The Jackal (1997)
Witherspoon!วิธเทอร์สปูน The Jackal (1997)
Witherspoon!วิธเทอร์สปูน The Jackal (1997)
Witherspoon!วิธเทอร์สปูน The Jackal (1997)
I locked it. Where is Witherspoon?ประตูล็อคหมด วิธเทอร์สปูนอยู่ไหน The Jackal (1997)
"Kyle, take everything you love about Reese Witherspoon and project it onto this girl who wants to be with you."ผมคิดว่าเธอคือ รีส วิทเธอสพูน แล้วใส่ทุกอย่างลงไปเต็มเหนี่ยว Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
AKA George and Bitsy Witherspoon?เอเคเอ จอร์จ และบิทซี่ วิทเทอร์สปูน Chuck Versus the Role Models (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHERSPOON    W IH1 DH ER0 S P UW2 N

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Witherspoon
   n 1: American Revolutionary leader and educator (born in
      Scotland) who signed of the Declaration of Independence and
      was president of the college that became Princeton
      University (1723-1794) [syn: {Witherspoon}, {John
      Witherspoon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top