ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

withdrawal

W IH0 DH D R AO1 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -withdrawal-, *withdrawal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withdrawal(n) การถอน, See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน, Syn. removal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ, การเอากลับ, การดึงกลับ, การหด, การเลิก, Syn. retreat, flight, flight

English-Thai: Nontri Dictionary
withdrawal(n) การถอนตัว, การถอย, การชัก, การหด, การเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal bearing; clutch thrust bearing; release bearing; throwout bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a criminal chargeการถอนคำฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a plaintการถอนคำฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of appearanceการไม่มาศาลตามนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of chargesการถอนข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of defenceการถอนข้อต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of motionการถอนญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptom; symptom, abstinenceอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptoms; symptoms, abstinence; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The firm's having withdrawal pains at the bank, if it's any of your bloody business.บริษัท ที่มีความเจ็บปวดถอนที่ธนาคารถ้ามัน ๆ ของธุรกิจเลือดของคุณ The Russia House (1990)
That girl... Came to give us the notice of withdrawal this evening.เด็กคนนั้น มายื่นใบถอนเมื่อตอนเย็น Heavenly Forest (2006)
He can't stop crying because he's in withdrawal from crystal meth, you son of a bitch.เขาหยุดร้องไม่ด้ เพราะว่าเขากำลัง ลงแดงจาก คริสตอลเมท , ไอ้งี่เง่า Love/Addiction (2007)
MAO inhibitor caused the fever, alcohol caused the pancreatitis, alcohol withdrawal caused the V-tach.การเลิกแอลกอฮอลล์ทำให้เกิด V-tach ลี"? คุณคิดผิดแล้ว Alone (2007)
I know you're busy but I need you to make one phone call to his bank and find out if he's made withdrawals or used his credit card in the last week.ผมรู้ว่าคุณยุ่ง... ..แต่ผมต้องการให้คุณโทรไปธนาคารเขา และขอ... ...การถอนเงิน หรือใช้เครดิตการ์ดในสัปดาห์ก่อน In the Valley of Elah (2007)
Mike Traceur has just made a cash advance withdrawal on his credit card.ไมค์ เทรเซอร์ เพิ่งถอนเงินสดล่วงหน้า ด้วยบัตรเครดิต Knight Rider (2008)
Withdrawal complications.การถอนยาซับซ้อน Adverse Events (2008)
We've seen her through withdrawal before.เราเห็นเธอตอนถอนยามาก่อน Birthmarks (2008)
Let's go, pal, I'm making a withdrawal here.เร็วสิว่ะ ฉันกำลังถอนเงินอยู่นะโว้ย The Dark Knight (2008)
Or cash withdrawals for 2 consecutive days in both November and February.หรือถอนเงินจากธนาคารเลยเป็นเวลา 2 วันติดกันในเดือนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ A Shade of Gray (2009)
He's going crazy for the withdrawal symptoms of Gum Jan Di.การที่เขาขาด กึม จันดี จะทำให้เขาเป็นบ้า Episode #1.9 (2009)
I was suffering from withdrawal symptoms--ฉันกำลังจะพ้นจากอาการทรมาน Darkness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withdrawalIn the financial world opposition is apparently increasing against the withdrawal of the proposed bill.
withdrawalWhile welcoming the firming up of the present government policy to abandon the proposal of the reform bill to the Diet, at the same time some are worried that Prime Minister Koizumi won't clearly state the bill's withdrawal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเบิก(n) withdrawal slip, See also: bill of lading, Syn. ใบเบิกของ, Example: ถ้าพนักงานต้องการใช้เครื่องมือต่างๆ ทุกคนต้องทำใบเบิกแจ้งลงมายังบรรณารักษ์ ซึ่งจะกำหนดเวลาการใช้เครื่องมือนั้นๆ, Count Unit: ใบ, แผ่น, Thai Definition: หนังสือเบิกสิ่งของต่างๆ
การเพิกถอน(n) withdrawal, See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction, Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การชัก(n) deduction, See also: withdrawal, Syn. การเอาออก, การหักออก, Example: การชักใบสมัครผู้เข้าแข่งขันออกของกรรมการทำให้งานนี้เหลือเพียงผู้สมัครเพียง 3 คนเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิก[baiboēk] (n) EN: check ; requisition ; withdrawal slip
ใบเบิกเงิน[baiboēk ngoen] (n, exp) EN: cash voucher ; withdrawal slip
เบิกเงิน[boēk ngoen] (v, exp) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal  FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
การเลิกล้ม[kān loēklom] (n) EN: withdrawal
การถอน[kān thøn] (n) EN: withdrawal ; redemption  FR: retrait [ m ] ; extraction [ f ]
การถอนฟ้อง[kān thøn føng] (n, exp) EN: withdrawal of an action
การถอนเงิน[kān thøn ngoen] (n, exp) EN: withdrawal of money  FR: retrait d'argent [ m ]
การถอนตัว[kān thøn tūa] (n, exp) EN: withdrawal
ค่าถอนเงิน[kān thøn ngoen] (n, exp) EN: withdrawal fee
ลงแดง[longdaēng] (v) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WITHDRAWAL W IH0 DH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWAL W IH0 TH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWALS W IH0 TH D R AO1 AH0 L Z
WITHDRAWALS W IH0 DH D R AO1 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withdrawal (n) wˈɪðdrˈɔːəl (w i1 dh d r oo1 @ l)
withdrawals (n) wˈɪðdrˈɔːəlz (w i1 dh d r oo1 @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstieg { m } aus der Kernenergiewithdrawal from the nuclear energy programme [Add to Longdo]
Auszahlungsschein { m }withdrawal slip [Add to Longdo]
Auszugskraft { f }withdrawal force [Add to Longdo]
Entziehungskur { f } | Entziehungskuren { pl }withdrawal treatment | withdrawal treatments [Add to Longdo]
Entzugserscheinung { f } | Entzugserscheinungen { pl }withdrawal symptom | withdrawal symptoms [Add to Longdo]
Lizenzentzug { m }withdrawal of licence [Add to Longdo]
Oberflächenwasser-Entnahme { f }withdrawal of surface water [Add to Longdo]
Rücktritt { m } (von einem Vertrag)withdrawal (from a contract) [Add to Longdo]
Rückzug { m } | Rückzüge { pl }withdrawal | withdrawals [Add to Longdo]
Abstinenzerscheinung [ med. ]withdrawal symptom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
撤退[てったい, tettai] (n, vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P) #3,252 [Add to Longdo]
離脱[りだつ, ridatsu] (n, vs) withdrawal; secession; separation; breakaway; (P) #4,256 [Add to Longdo]
脱退[だったい, dattai] (n, vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P) #4,628 [Add to Longdo]
取り下げ(P);取下げ[とりさげ, torisage] (n) withdrawal; (P) #5,372 [Add to Longdo]
撤去[てっきょ, tekkyo] (n, vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P) #5,394 [Add to Longdo]
回収[かいしゅう, kaishuu] (n, vs) collection; recovery; withdrawal; retrieval; (P) #5,495 [Add to Longdo]
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P) #6,340 [Add to Longdo]
撤回[てっかい, tekkai] (n, vs, adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P) #6,546 [Add to Longdo]
辞退[じたい, jitai] (n, vs, adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P) #7,827 [Add to Longdo]
退却[たいきゃく, taikyaku] (n, vs) retreat; withdrawal; retirement; (P) #16,412 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withdrawal \With*draw"al\, n.
   The act of withdrawing; withdrawment; retreat; retraction.
   --Fielding.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 withdrawal
   n 1: a retraction of a previously held position [syn:
      {withdrawal}, {backdown}, {climb-down}]
   2: the act of taking out money or other capital
   3: the act of withdrawing; "the withdrawal of French troops from
     Vietnam"
   4: avoiding emotional involvement [syn: {withdrawal},
     {detachment}]
   5: the act of withdrawing blood, tumors, etc.; "the nurse was
     expert at the withdrawal of blood"
   6: the act of ceasing to participate in an activity
   7: a method of birth control in which coitus is initiated but
     the penis is deliberately withdrawn before ejaculation [syn:
     {coitus interruptus}, {withdrawal method}, {withdrawal},
     {pulling out}, {onanism}]
   8: formal separation from an alliance or federation [syn:
     {secession}, {withdrawal}]
   9: the termination of drug taking [syn: {withdrawal}, {drug
     withdrawal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top