ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wenning

W EH1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wenning-, *wenning*, wenn
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WENNING W EH1 N IH0 NG
WENNINGER W EH1 N IH0 NG ER0
WENNER W EH1 N ER0
GWENNIE G W EH1 N IY0
SCHWENN SH W EH1 N
WENNBERG W EH1 N B ER0 G
WENNERSTROM W EH1 N ER0 S T R AH0 M

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Wennish(adj) เกี่ยวกับชาวเวน, See also: เกี่ยวกับภาษาของชาวเวน
Wennish(n) ภาษาที่ชาวเวนใช้, Syn. Sorbian

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"If"?- Wenn! A Personal Matter (1959)
-If!-Wenn! The Devil and the Ten Commandments (1962)
Yes.Und wenn es Mord war? Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
Oh.Wenn... Bullets Over Broadway (1994)
As you say.Wenn du es sagst. Kundun (1997)
Or what?Und wenn nicht? Equinox: Part II (1999)
If I...Wenn ich.. Memento (2000)
If you...Wenn Sie... First Flight (2003)
Who cares.Und wenn schon! The Strange Saga of Hiroshi the Freeloading Sex Machine (2005)
What if we don't find him alone?Was, wenn er nicht alleine ist? Moving Day (2008)
What?Und wenn? Lucky Luke (2009)
Whatever.- Und wenn schon! Halloween II (2009)
So what?Na wenn schon? The Gypsy and the Hobo (2009)
And if soUnd wenn Doctor Atomic (2007)
Whatever.Wenn schon. Hotel Transylvania 2 (2015)
Lf...Wenn... Episode #1.3 (2015)
If you like.Wenn du magst. But What Is So Headstrong as Youth? (2017)
Sedulus ist ein Tier, wenn er n'chtern ist.Sedulus ist ein เงินกองทุนชั้น, wenn เอ้อ ist n'chtern Sacramentum (2012)
Und wenn etrinkt, ist er ein tierisches Arschloch.Und wenn etrinkt, ist ein เอ้อ tierisches Arschloch Sacramentum (2012)
Wenn du trinkst, stehst du Sedulus an Grobheit nichts nach.wenn du trinkst, stehst du Sedulus nichts Grobheit nach Sacramentum (2012)
I ask you, Mayor Wennington, what are you doing about it?ผมขอถามคุณ ท่านนายกเทศมนตรีเวนนิงตั้น ท่านจะทำยังไงกับเรื่องนี้
We need to secure Mayor Wennington.เราต้องคุ้มกัน นายกเทศมนตรีเวนนิงตัน
Do you have Mayor Wennington?คุณได้ตัวนายกเทศมนตรีเวนนิงตันรึยัง
Thank you for calling Raz bus line. ♪ ♪ Wenn sie verstehen was ich sage, dann lassen sie mich mal wissen...ขอบคุณที่ใช้บริการ ราซ บัส ไลน์ หากคุณเข้าใจ.. Cat and Mouse (2012)
Phil Wenneck.ฟิล Wenneck. The Hangover Part III (2013)
What do you say, we turn back?Was, wenn wir umkehren und zurückgehen? Tikhiy Don (1957)
Only when they're bleeding to death, will they understand what's what.Wenn es ausblutet, wird es begreifen, warum es den Kopf hinhält. Tikhiy Don (1957)
As long as there's a revolution and all the people are given freedom, it means the war must be ended.Wenn es die Revolution gegeben hat und dem ganzen Volk die Freiheit geschenkt ist - muss demnach dem Krieg ein Ende bereitet werden. Tikhiy Don (1957)
If you want to go against the people, if you want to restore the monarchy...Wenn ihr gegen das Volk gehen wollt, wenn ihr die Monarchie wiederherstellen wollt ... Tikhiy Don (1957)
If you want to restore the monarchy, than go!Wenn ihr die Monarchie wiederherstellen wollt, - so geht! Tikhiy Don (1957)
If anyone follows you, that'll be a gang of frenzied, homeless Cossacks.Und wenn, dann nur ein Haufen zügelloser, entlaufener Kosaken. Tikhiy Don (1957)
If we'd left Rostov three days earlier, we wouldn't be going to our death here.Wenn wir drei Tage früher aus Rostow aufgebrochen wären, müssten wirjetzt hier nicht sterben. Tikhiy Don (1957)
You think if you kill us, that will be the end?Denkt ihr, wenn ihr uns tötet, damit sei alles zu Ende? Tikhiy Don (1957)
Since all God's things are everyone's, don't grudge it and shut up.Wenn "das deine und meine Gott gehören", dann schweig, klage nicht. Tikhiy Don (1957)
If the whole village leaves, we won't stay behind.Wenn das ganze Vorwerk wegzieht, werden auch wir nicht bleiben. Tikhiy Don (1957)
Either we all go, or none.Sollten wir fahren - dann alle, wenn nicht - dann gar keiner. Tikhiy Don (1957)
We'll stay!Wenn das so ist, bleiben wir. Tikhiy Don (1957)
I knew that if he survived he'd be the Chairman at Tatarsky.Ich wusste, wenn er am Leben bleibt, wird er Vorsitzender in Tatarski. Tikhiy Don (1957)
If we don't arrest the most active enemies now, they'll rebel again.Wenn wirjetzt nicht die aktivsten Feinde festnehmen, wird der Aufstand erneut aufflammen. Tikhiy Don (1957)
They'll find you here.Wenn sie dich hier finden ... Tikhiy Don (1957)
If the Reds take the village, will you go with us or stay behind?Wenn aber nun die Roten kommen, kommst du dann mit oder bleibst du? Tikhiy Don (1957)
They might outflank us, then we'll be in trouble.Wenn man uns an den Flanken umgeht, wird das gefährlich. Tikhiy Don (1957)
If the Reds chop off your other arm, how will you drink?Wenn dir die Roten die andere Hand abschlagen, wie willst du den halten? Tikhiy Don (1957)
If they refuse to go, we'll move troops against Veshenskaya.Wenn sie gehen, ist das gut, wenn nicht, dann ziehen wir nach Wjoschki. Tikhiy Don (1957)
If you know, why do you ask?Wenn du es weißt, was fragst du da? Tikhiy Don (1957)
My hands will fall off to wash them all.Da bleibe ich ohne Hände, wenn ich die auch alle waschen soll. Tikhiy Don (1957)
- And when I remember...- Wenn ich daran denke ... Tikhiy Don (1957)
If you did, why didn't you ask him?Wenn du es geahnt hast, warum hast du ihn dann nicht gefragt? Tikhiy Don (1957)
Grisha liked it on me.Grischa mochte es, wenn ich ihn anzog. Tikhiy Don (1957)
What if Stepan comes home, what then?Wenn aberjetzt Stepan ins Vorwerk zurückkehrt, was dann? Tikhiy Don (1957)

German-Thai: Longdo Dictionary
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
wennเมื่อ
wennถ้า, เมื่อ(บ่งเงื่อนไข) เช่น Ich besuche dich wenn du nichts dagegen hast. ฉันจะไปหาเธอถ้าเธอไม่มีอะไรขัดข้องนะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im schlimmsten Fall; wenn alle Stricke reißen [ übtr. ]as a last resort [Add to Longdo]
Gott { m } | Götter { pl } | von Gottes Gnaden | wenn es Gott gefällt | Gott und die Welt | ein Bild für die Götter | Gott sei mit dir!; Gott zum Gruße!God | Gods | by the grace of God | if it pleases God | all the world and his wife | a sight for the gods | God be with you! [Add to Longdo]
als; sobald; wann; wenn; währendwhen [Add to Longdo]
angesichts { adj }; wenn man berücksichtigtaccounting for [Add to Longdo]
auch wenneven if [Add to Longdo]
außer { conj } (für) | außer wenn ... | außer dass ... | außer sonntagsexcept (for) | except when ... | except that ... | except Sundays [Add to Longdo]
außer wenn; es sei dennunless [Add to Longdo]
dann und nur dann; genau dann; wenn [ math. ]if and only if (iff) [Add to Longdo]
einerlei wann; jedesmal wenn; allemal wennwhensoever [Add to Longdo]
erst wennuntil; 'til; till [Add to Longdo]
nicht eher als; nicht früher als; erst als; erst wennnot before [Add to Longdo]
erst als; erst wenn; nicht bevor; nicht bisnot until; not till [Add to Longdo]
immer; wennwhensoever [Add to Longdo]
obgleich; obschon; wenn auch { adv }albeit [Add to Longdo]
obgleich; wenngleichthough [Add to Longdo]
obwohl; obgleich; obschon; wenngleich { conj }though; even though [Add to Longdo]
ohne wenn und aberwithout fuss or quibble [Add to Longdo]
selbst wenn; wenn aucheven if; even though [Add to Longdo]
sonst; wenn das nicht möglich istfailing this [Add to Longdo]
sooft; so oft; wenn auch immerwhenever [Add to Longdo]
und was geschieht, wennwhat if [Add to Longdo]
wann; wenn; als; währendwhen [Add to Longdo]
wennwhen [Add to Longdo]
wenn; falls; ob; sofern | wenn ..., dann ... | wenn überhaupt | wenn jaif | if ... then | if ever | if so [Add to Longdo]
wenn nichtunless [Add to Longdo]
wenn immerwhenever [Add to Longdo]
An mir soll es nicht liegen, wenn die Sache schiefgeht.It won't be my fault if things go wrong. [Add to Longdo]
Bitte nehmen Sie wieder Kontakt mit uns auf, wenn ...Please contact us again if ... [Add to Longdo]
Da sind Sie auf dem Holzweg, wenn ... [ übtr. ]You have another think coming if ... [Add to Longdo]
Dann tue es doch, wenn es dir Spaß macht.Well do it then if it pleases you. [Add to Longdo]
Du kannst alles was du willst, wenn du nur willst was du kannst.You can do what you want if you want what you can do. [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche!Excuse me for interrupting! [Add to Longdo]
Er kommt erst, wenn du ihn einlädst.He won't come until you invite him. [Add to Longdo]
Es macht nichts wennThere's no harm if [Add to Longdo]
Es würde mich nicht wundern, wenn ..I shouldn't be at all surprised if ... [Add to Longdo]
Es würde nichts schaden, wenn du ein bisschen höflicher wärst.It wouldn't harm you to be a little more polite. [Add to Longdo]
Es wäre besser, wenn Sie jetzt gingen.You had better go now. [Add to Longdo]
Haben Sie etwas dagegen, wenn ich rauche?Do you mind if I smoke? [Add to Longdo]
Ich fresse einen Besen, wenn ...I'll eat my hat if ... [Add to Longdo]
Ich hau dir eine, wenn ...I'll thump you if you ... [Add to Longdo]
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ...I would be grateful if you could [Add to Longdo]
Leben ist das, was passiert, wenn du gerade andere Pläne schmiedest.Life is what happens to you while you are making plans. [Add to Longdo]
Man findet schnell einen Stock, wenn man einen Hund schlagen will.Give a dog a bad name and hang him. [Add to Longdo]
Na, wenn schon!Well, so what! [Add to Longdo]
Stört es Sie, wenn ich rauche?Will it trouble you if I smoke? [Add to Longdo]
Und wenn du dich auf den Kopf stellt.No matter what you say. [Add to Longdo]
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.And they all lived happily ever after. [Add to Longdo]
Wenn Not am Mann ist ...If worst comes to worst ... [Add to Longdo]
Wenn Sie nichts dagegen haben ...If you don't object ... [Add to Longdo]
Wenn alle Stränge reißen ...If all else fails ... [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top