Search result for

weinel

(47 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weinel-, *weinel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weinel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weinel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, I don't wanna toot my horn, but I've handled the pigskin in my day.Ich will nicht angeben, aber ich warf früher auch das Schweineleder. The Whole Nine Yards (1988)
The most prized catch in the fridgidari jungle.Er sieht sie. Die Schweinelenden fliehen. Shake, Rattle and Roll (1989)
Although, I know a pigskin will forever remind him of his dad.Obwohl Schweineleder ihn viel besser an dich erinnern würde. I Who Have Nothing (1991)
Ah, go "porkinate".Geh doch "schweineln". Babe: Pig in the City (1998)
You don't open somebody up and stick part of a hog liver inside her.Man schneidet jemanden nicht auf und stopft ihm eine Schweineleber rein. Theme of Life (1998)
Taking out that big, fat hog liver and sticking it in me.Wie sie die dicke, fette Schweineleber herausnehmen. Theme of Life (1998)
After two days you had a human liver transplant to replace the big, fat hog liver.(Ally) Nach zwei Tagen bekamen Sie... ein menschliches Lebertransplantat, das die Schweineleber ersetzte. Theme of Life (1998)
A pig liver transplant is experimental.Ein Schweinelebertransplantat ist ungewöhnlich. Theme of Life (1998)
- A pig liver is compatible with her?- Eine Schweineleber ist kompatibel? Theme of Life (1998)
You've wanted to do a pig transplant, haven't you?Sie wollten schon lange eine Schweinelebertransplantation machen? Theme of Life (1998)
It all came with taking the liver of that big, fat, giant hog and sticking it into Hanna Goldstein.Alles hing davon ab, die dicke, fette Schweineleber... in Hanna Goldstein zu stopfen. Theme of Life (1998)
Rissoles, bratwurst, spaghetti, fish fillet, pork loin...Frikadellen, Bratwurst, Spaghetti, Fischfilet, Schweinelende... Mifune (1999)
I see they've omitted the pork loin with lime jello.Die Schweinelende mit Limonengelee gibt's nicht mehr. American Psycho (2000)
Getting barbecued like babyback ribs?Okay, sie hat dich wie 'ne Schweinelende bearbeitet. Evolution (2001)
They have a delightful pork tenderloin tonight.- Nein! - Heut gibt's Schweinelendchen! America's Sweethearts (2001)
I hear they serve a very nice pork tenderloin.- Sie servieren leckere Schweinelendchen. America's Sweethearts (2001)
I hear they have great pork tenderloin. Yummy.Ich hab gehört, die Schweinelendchen sollen köstlich sein! America's Sweethearts (2001)
This week we have a special on loin of pork. Come visit our grocery department on floor one.In dieser Woche kostet ein Kilo Schweinelende nur 49 Kronen. The Guy in the Grave Next Door (2002)
You stole all those pork loins.Du hast die ganzen Schweinelendchen gestohlen. The Strong, Silent Type (2002)
Soup and a tenderloin of pork.Suppe und zarte Schweinelende. To Market, to Market (2003)
Pork tenderloin.Schweinelendchen. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
She's leaving from JFK at 5:00. To meet some Mexican guy in the back of a van with a pig's liver and a hacksaw?Sie fliegt zu irgendeinem Mexikaner mit 'ner Schweineleber und 'ner Säge? The Mistake (2005)
What happened to my stuffed pork loin?Was ist mit meiner gefüllten Schweinelende? Moe n' Joe (2006)
Pig lagoons,pig farms.Schweinelagunen, Schweinefarmen. Mirror Mirror (2007)
Did you just insult me in pig latin?Haben Sie mich gerade auf Schweinelatein beleidigt? Ugly (2007)
- The blood belongs to a pig's liver.Das Blut ist von 'ner Schweineleber. Sleuth (2007)
I heard one of the Papaya sisters is ill here's some pig liverHier ist etwas Schweineleber für die kranke Little Papaya. Kostet nichts. 881 (2007)
Would it be more acceptable If I shopped for a suicidal pork loin?Wäre es akzeptabler, wenn ich eine Selbstmordschweinelende kaufe? Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Hey, if you had to guess, what do you think the salty egg vegetable sponge liver pig soup tastes like?Hey, wenn du raten müsstest, nach was würde deiner Meinung nach folgendes schmecken... "Die salzige, Ei, Gemüse, Kürbis, Schweineleber Suppe" Boorland Day (2009)
Pig lips and assholes. But I say, hey, have at it, bitches, because I love hotdogs. - And, you know, see what I'm try...?Schweinelippen and Arschlöcher, aber ich sage "Hey, haut es ruhig rein, ihr Bastarde!", denn... ich liebe Hotdogs,... und, weißt du, sieh, wie ich-- Fly (2010)
This guy is the pork store, the cheese store, the bakery, the fishmonger...- Ja. Der Kerl ist der Schweineladen, der Käseladen, die Bäckerei, der Fischhändler... Officer Down (2010)
Now just look at this pork tenderloin.Nun sehen Sie sich mal diese Schweinelendchen an! Crème Fraîche (2010)
- Pork loin...- Schweinelendchen, Sir. Freerunner (2011)
And for dinner she made pork loin with caramelized apples with a side of iceberg lettuce that had a little oil and vinegar drizzled on it.Und zum Abendessen hat sie Schweinelende gemacht, mit karamellisierten Äpfeln... mit einer Hälfte Eisbergsalat auf dem ein wenig Öl und Essig geträufelt war. Daddyz Girl (2011)
Well, nothing says healthy like smoking 40 pounds of pork loin in an unventilated room while having an imaginary conversation with your ex.Nichts ist so gesund, wie 20 Kilo Schweinelenden in einem ungelüfteten Raum zu räuchern, während du ein imaginäres Gespräch mit deiner Ex führst. Karma (2012)
Um, I'll have the deep-fried brie to start and then the um, roast loin of pork and a side of chips.Ich hätte gerne den überbackenen Camembert, und dann den Schweinelendenbraten. Dazu Pommes Frites. The Sweeney (2012)
Did someone say pigskin?Habt jemand Schweineleder gesagt? The Thanksgiving Decoupling (2013)
Joe, I'm going to get a roast.Joe. Ich besorg uns Schweinelenden. Going in Style (2017)
Get rid of that damned pork loin.Schmeiß die verdammte Schweinelende raus. Going in Style (2017)
Never in all my years has anybody ever walked off with a whole pork loin.Niemals, in all meinen Jahren hier, hat irgendjemand versucht, 'ne ganze Schweinelende zu klauen. Going in Style (2017)
- That's sweet. But not pigskin.- Nett von dir, aber doch keine aus Schweineleder, oder? Zazie dans le Métro (1960)
Anyway, that's why he decided to marry the queen of the pig people.Darum entschied er, die Königin der Schweineleute zu heiraten. Breakfast at Tiffany's (1961)
"It's a pig's life-- man's life-- in the modern army"- and I'm warning you, if it happens again,"Es ist ein Schweineleben... Männerleben in der modernen Armee". Owl-Stretching Time (1969)
I got it from a pig's liver.Es stammte von einer Schweineleber. Sleuth (1972)
Pork?Schweinelende? Cloris Leachman (1978)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEINEL    W AY1 N AH0 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top