ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waterproofing

W AO1 T ER0 P R UW2 F IH0 NG   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waterproofing-, *waterproofing*, waterproof
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waterproofingn. สารกันน้ำ,การกันน้ำ,การทำให้น้ำไม่ซึมผ่าน

CMU English Pronouncing Dictionary
WATERPROOFING W AO1 T ER0 P R UW2 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waterproofing (v) wˈɔːtəpruːfɪŋ (w oo1 t @ p r uu f i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserfestmachen {n} | Wasserfälle {pl}waterproofing | waterfalls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
防水[ぼうすい, bousui] (n,vs,adj-no) waterproofing; making watertight; (P) [Add to Longdo]
目隠し葺き[めかくしぶき, mekakushibuki] (n) tiles used to cover nail holes in cypress bark roofing for the purpose of waterproofing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waterproofing \Wa"ter*proof`ing\, n.
   1. The act or process of making waterproof.
    [1913 Webster]
 
   2. Same as {Waterproof}, n., 1.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waterproofing
   n 1: the act of treating something to make it repel water [syn:
      {waterproofing}, {sealing}]
   2: a coating capable of making a surface waterproof

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top