Search result for

warehoused

(157 entries)
(0.0679 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warehoused-, *warehoused*, warehous, warehouse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา warehoused มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *warehoused*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warehouse[N] โกดังสินค้า, See also: คลังสินค้า, โรงพัสดุ, Syn. depository, repository, storehouse
warehouse[VT] เก็บไว้ในโกดัง
warehouse[VT] นำบุคคลไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ (คำไม่เป็นทางการ)
warehouser[N] เจ้าของโกดังสินค้า, Syn. warehouseman
warehouser[N] ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า
warehouseman[N] เจ้าของโกดังสินค้า, Syn. warehouser
warehouseman[N] ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warehouse(แวร์'เฮาซฺ) n. โกดัง,คลังสินค้า,ร้านขายของขนาดใหญ่ vt. เก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouseคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse bondกรมธรรม์ค้ำประกันคลังสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse receiptใบรับของคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse riskการเสี่ยงภัยคลังสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse riskการเสี่ยงภัยคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehousemanนายคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehousingการเก็บของในคลังสินค้า, กิจการคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data warehousingการคลังข้อมูล [TU Subject Heading]
Warehousesคลังสินค้า [TU Subject Heading]
Ex-Works (ex-factory, ex-mill, ex-warehouse) Price ราคาหน้าโรงงาน
เงื่อนไขสัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) ในกรณีที่ผู้ขายจะนำสินค้า ที่จะขายส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ณ วันเวลา และสถานที่โรงงานหรือโกดังเก็นสินค้านั้นๆ โดยที่ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น อาทิ ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการนำเข้า-ส่งออก ค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Data warehouseคลังข้อมูล [การจัดการความรู้]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
data warehouse (n) ฐานข้อมูลขนาดยักษ์ ที่รวบรวมฐานข้อมูลจากหลายแหล่งหลายช่วงเวลา ซึ่งอาจมี schema แตกต่างกัน มาไว้รวม ณ ที่เดียวกัน (และใช้ schema เดียวกัน)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can hear--Warehouse 13! Claudia (2009)
Mayans torched the warehouse.พวกมายันวางเพลิงคลังสินค้า Pilot (2008)
Assembly warehouse burned down.จุดพักคลังสินค้าถูกวางเพลิง Pilot (2008)
And a burned-down warehouse is gonna be the least of your problems. # Scattered like shells lost to the sea #และเรื่องโดนเผาคลังสินค้า จะเป็นปัญหาเล็กสำหรับนาย # Scattered like shells lost to the sea # Pilot (2008)
Merchant KIM's warehouseที่นี่เป็นโรงเก็บสินค้าของนายห้างคิม Portrait of a Beauty (2008)
This warehouse is where you and your government have hidden all of your secrets, yes?โกดังนี่ คือที่ที่คุณและรัฐบาลของคุณ ซ่อนความลับทั้งหมดของคุณไว้ใช่ไหม? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
This is a military warehouse. I've never been here before in my life.นี่คือโกงดังของทหาร ฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Watch the sun come up over the warehouses.เฝ้ามองดวงอาทิตย์ขึ้น ข้ามหลังคาโกดัง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Then you were arrested burglarizing an empty warehouse in Dallas.แล้วเธอก็ถูกจับจากการย่องเบา โกดังแห่งหนึ่งในดัลลัส The Lazarus Project (2008)
I'm in a warehouse. They got me wired to these oil drums.ผมอยู่ในโกดัง พวกเขาจับผมมัดกับถงน้ำมัน The Dark Knight (2008)
Then there was the fire in the warehouse and the publishers went out of business.พอมีไฟไหม้โกดัง... สำนักพิมพ์ก็เลยเจ๊ง Inkheart (2008)
- The warehouses at Teverola? - We use them for tires.เราเอาขยะจากโรงงานฟอกหนัง ไปไว้ในเหมืองได้ไหม? Gomorrah (2008)
- Warehouse Clerk.- เสมียนโรงพัสดุ City of Ember (2008)
Ruth, we're hearing reports that the pursuit began near the la brea area, then traveled through a warehousing district south of the 10 freeway.รูธ เราได้รับรายงานว่าเริ่มจากใกล้บริเวณ La Brea แล้วผ่านมาทาง ย่านโกดัง ทางใต้ของถนนหลวงหมายเลข10 The Beginning of the End (2008)
We're at an abandoned warehouse five miles down the road from the barrios interchange.เราอยู่ที่โกดังร้าง 5 ไมลส์ลงมาตามถนนจากแยกแบโร่วส์ Hell or High Water (2008)
An abandoned warehouse five miles down the road.โรงเก็บของร้าง มาตามถนน 5 ไมล์ The Art of the Deal (2008)
I'm at the warehouse, like you said. Where are you?ฉันอยู่ที่โรงเก็บของตามที่นายบอก นายอยู่ไหน The Art of the Deal (2008)
It took me two weeks to hook up that warehouse.ฉันใช้เวลา 2 สัปดาห์เพื่อล่อพวกมันมาที่นั่น The Art of the Deal (2008)
Put 'em in the warehouse.พาเข้าไปในโกดัง Shut Down (2008)
And I'm living in a warehouse trying to findและฉันก็อยู่ในโกดัง พยายามที่จะหา Shut Down (2008)
Even if the warehouse ain't on the Company's radar,ถึงแม้ว่า โกดังนี้จะไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของคอมพานี The Price (2008)
They're in a warehouse.พวกเค้าอยู่ที่โกดัง The Price (2008)
Maybe we should go back to the warehouse, find another way.บางทีเราน่าจะกลับไปโกดัง คิดหาทางอื่น Greatness Achieved (2008)
I know, I know. "A mix-up at the warehouse.ฉันรู้ ฉันรู้ เกิดเหตุการณ์วุ่นวายที่โกดัง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
According to the fbi, renee walker followed a lead on her own to an abandoned warehouse on the potomac.เรเน่ วอร์คเกอร์ตามไปด้วยตนเองจนถึงโกดัง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
The weapons are in a warehouse on the northeast quadrant of the compound.อาวุธอยู่ ในโกดัง ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของเขตนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Can you get Tony to that warehouse?คุณพาโทนี ไปที่โกดังได้มมั้ย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
If we land here, we'll be within 50 yards of the warehouse.ถ้าเราลงที่จุดนี้ เราจะอยู่ห่างจากโกดัง 50 หลา Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We're about 50 yards north of the warehouse.เราอยู่ทางเหนือ ห้าสิบหลาของโกดัง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
There's nothing here, sir. Renee, the warehouse is empty.แถวนี้ไม่มีอะไรเลยครับ,ท่าน เราเน่, โกดังว่างเปล่า Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Using your uncles old warehouse as your little art project.ให้โกดังเก็บของเก่าของลุงคุณ เป็นสร้างงานศิลปะเล็กๆของคุณ Emotional Rescue (2009)
Officers are searching your warehouse and your moms place right now.เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียด กับโกดังและบ้านแม่ของนาย Emotional Rescue (2009)
He owned the warehouse where they found Darbyเค้าเคยเป็นเจ้าของโกดังที่พวกเขาเจอศพดาร์บี้ Law Abiding Citizen (2009)
An old abandoned warehouse, Nick.มันเป็นโกดังร้าง นิค Law Abiding Citizen (2009)
- The warehouse burned down, man.- คลังสินค้าถูกเผาจนวอดแล้ว พวก Balm (2009)
The truth was, anyone could be a Visitor, and when a V ship arrived at the warehouse.การตอบแทนอันใหญ่หลวง แต่เขาอยู่นี่เพื่อเห็นของวัญของฉัน V (2009)
The attack at the warehouse.ก็ยุ่งอยู่ โจโทรมา บอกว่าไทเลอร์ตื่นเต้นมาก V (2009)
Maybe we can find other people who want to fight, maybe even some of the people from the warehouse.โดยที่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องผู้บริสุทธิ์ ไม่มีระเบิด เราจะใช้นักแม่นปืน ฮอบส์จะเป็นคนยิง V (2009)
I was up most of the night going through this list, trying to find anyone who was at the warehouse with us.มาคัส เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคุณแจ้งว่า การรักษาความปลอดภัยของแอนนา ถูกจัดการโดยผู้คุ้มกันที่เป็นผู้มาเยือน V (2009)
You can tell him I was at the warehouse.การเลือกลูกสาวมากกว่าพวกมนุษย์ เป็นการทำถูกแล้ว V (2009)
But had no recollection of the ambush at the warehouse.ฉันอยากรู้ว่าคืนนี้ จะมีภัยร้ายต่อพวกเราอีกรึเปล่า V (2009)
The warehouse containing all of the R6 compound has been lost.ยังมีคนอื่นอีก V (2009)
At the end of the dirt road is a warehouse.สุดปลายถนนลูกรัง มันมีโกดังอยู่ The Good Wound (2009)
Listen to me, there's a warehouse in the desert.ฟังฉันนะ มันมีโกดังในทะเลทราย The Good Wound (2009)
The warehouse, did you find it?โกดังล่ะ คุณหามันเจอหรือเปล่า? The Good Wound (2009)
At the end of the dirt road is a warehouse.ที่ปลายสุดถนนลูกรัง มันเปนโกดัง The Good Wound (2009)
Looking for a warehouse at the end of a dirt road.มองหาโกดังที่ปลายถนนลูกรัง The Good Wound (2009)
That's where the warehouse is.นั่นแหล่ะโกดังที่ว่า The Good Wound (2009)
There's a warehouse in the desert.มีโกดังในทะเลทราย Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
You told me a story once in the warehouse,คุณเล่าให้ฉันฟังเรื่องนึงในโกดัง Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warehousHe is working as a security guard at a warehouse.
warehousThe warehouse was a front for drug traffickers.
warehousThe warehouse was empty except for a piece of furniture.
warehousWho was it that forgot to lock the door of the warehouse?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อคส.[N] Public Warehouse Organization, See also: PWO, Syn. องค์การคลังสินค้า
คลังเก็บของ[N] warehouse, See also: godown, storehouse, storeroom, Syn. โกดัง, Example: สินค้าได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในคลังเก็บของก่อนรอออกจำหน่าย, Thai definition: สถานที่ที่เก็บของเป็นจำนวนมากๆ
กุดัง[N] storage, See also: storehouse, warehouse, godown, Syn. โกดัง, Example: หอศิลปแห่งชาติซึ่งแต่ก่อนเคยได้รับคำกล่าวติชมว่าเป็นกุดังเก็บภาพเขียน, Thai definition: โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ, Notes: (ปาก)
ภัณฑาคาร[N] storehouse, See also: warehouse, Syn. โรงไว้ของ, คลังเก็บของ, ห้องเก็บของ, Notes: (บาลี)
ประทวนสินค้า[N] warehouse receipt, See also: godown receipt, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารซึ่งนายคลังสินค้าออกให้แก่ผู้ฝากสินค้าในคลังสินค้าและผู้ฝากอาจสลักหลังจำนำสินค้าที่จดแจ้งไว้ในประทานโดยไม่ต้องมอบสินค้านั้นให้แก่ผู้รับจำนำ
โกดัง[N] godown, See also: storehouse, warehouse, Syn. กุดัง, โรงเก็บของ, คลังพัสดุ, คลังสินค้า, Example: โรงงานที่ดียังต้องการแหล่งป้อนวัตถุดิบ ต้องการโกดังเก็บสินค้าสำเร็จรูป, Thai definition: โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ
คลัง[N] storehouse, See also: warehouse, depository, treasury, Syn. ที่เก็บ, คลังเก็บของ, Example: เมื่อสินค้าที่สั่งมาถึงคลัง พนักงานรับสินค้าจะต้องตรวจของว่าถูกต้องตามที่สั่งหรือไม่, Count unit: คลัง
คลังสินค้า[N] warehouse, See also: storehouse, Syn. โกดัง, กุดัง, Example: เรามีนโยบายให้พนักงานตรวจคลังสินค้าว่ามีสินค้าอยู่จริงตรงกับบัญชีหรือไม่, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: โรงที่สำหรับเก็บสินค้า
องค์การคลังสินค้า[N] Public Warehouse Organization, See also: PWO, Syn. อคส.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่ายสินค้า[v. exp.] (jāi sinkhā) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse   
การบริหารคลังพัสดุ[n. exp.] (kān børihān khlang phatsadu) EN: warehouse management ; inventory management   
คลัง[n.] (khlang) EN: storehouse ; warehouse ; repository   FR: dépôt [m] ; entrepôt [m]
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phatsadu) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot   FR: dépôt [m]
คลังสินค้า[n. exp.] (khlang sinkhā) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot   FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlang sinkhā thanbon) EN: bonded warehouse   
โกดัง[n.] (kōdang) EN: godown ; storehouse ; warehouse   
โกดังโรงพักสินค้า[n. exp.] (kōdang rōng phak sinkhā) EN: bonded warehouse ; customs warehouse   

CMU English Pronouncing Dictionary
WAREHOUSE    W EH1 R HH AW2 S
WAREHOUSED    W EH1 R HH AW2 Z D
WAREHOUSES    W EH1 R HH AW2 Z AH0 Z
WAREHOUSING    W EH1 R HH AW2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warehouse    (n) (w e@1 h au s)
warehouses    (n) (w e@1 h au z i z)
warehousing    (n) (w e@1 h au z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenbank {f}data warehouse [Add to Longdo]
Einlagerung {f}admission into warehouse [Add to Longdo]
Konsignationslager {n}consignment store; consignment warehouse [Add to Longdo]
automatisiertes Lagerautomated warehouse [Add to Longdo]
ab Lagerex stock; ex warehouse [Add to Longdo]
Lagerhaus {n}; Lagerhalle {f}; Lager {n}; Warenlager {n}; Warendepot {n}; Depot {n}; Magazin {n} | Lagerhäuser {pl}; Lagerhallen {pl}; Magazine {pl}warehouse | warehouses [Add to Longdo]
Lagerist {m} | Lageristen {pl}warehouseman | warehousemen [Add to Longdo]
Lagerverwaltung {f}warehouse management [Add to Longdo]
Schichtenlager {n}double-zone warehouse [Add to Longdo]
Speicher {m} (Lager)warehouse [Add to Longdo]
Warenhaus {n}warehousing [Add to Longdo]
Zolllager {n}bonded warehouse [Add to Longdo]
Zollspeicher {m}bonded warehouse [Add to Longdo]
auslagern [econ.]take out of the warehouse [Add to Longdo]
gelagertwarehoused [Add to Longdo]
lagernto lie in storehouse; to lie in warehouse [Add to Longdo]
Empfangsbestätigung des LagerhausesW/R : warehouse receipt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエアハウス;ウェアハウス[, ueahausu ; ueahausu] (n) warehouse [Add to Longdo]
ウエアハウスストア[, ueahaususutoa] (n) warehouse store [Add to Longdo]
データウェアハウス[, de-taueahausu] (n) {comp} data warehouse; data warehousing [Add to Longdo]
官庫[かんこ, kanko] (n) (1) national treasury; (2) warehouse owned by the government [Add to Longdo]
庫内[こない, konai] (adv,adj-no) inside (refrigerator, warehouse, etc.) [Add to Longdo]
庫入れ;倉入れ[くらいれ, kuraire] (n,vs) warehousing [Add to Longdo]
倉荷[くらに, kurani] (n) warehouse goods [Add to Longdo]
倉庫[そうこ, souko] (n) storehouse; warehouse; godown; (P) [Add to Longdo]
倉庫に納める[そうこにおさめる, soukoniosameru] (v1) to store in a warehouse [Add to Longdo]
倉庫会社[そうこがいしゃ, soukogaisha] (n) warehousing company [Add to Longdo]
倉庫業[そうこぎょう, soukogyou] (n) warehousing business [Add to Longdo]
倉庫番[そうこばん, soukoban] (n) warehouseman; storekeeper [Add to Longdo]
倉主[くらぬし, kuranushi] (n) warehouse owner [Add to Longdo]
倉渡し[くらわたし, kurawatashi] (n) ex-warehouse [Add to Longdo]
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) [Add to Longdo]
蔵開き[くらびらき, kurabiraki] (n,vs) first opening of warehouse after New Year [Add to Longdo]
蔵元[くらもと, kuramoto] (n) sake brewer; warehouse overseer [Add to Longdo]
蔵造り;蔵づくり;倉造り;倉づくり[くらづくり, kuradukuri] (n) (1) (See 土蔵造り) warehouse style; house built like a kura, with the walls covered in mud; (n,vs) (2) building a kura storehouse; someone who builds kura storehouses [Add to Longdo]
蔵入れ[くらいれ, kuraire] (n,vs) storing in a warehouse [Add to Longdo]
入庫[にゅうこ, nyuuko] (n,vs) (1) (See 出庫・1) warehousing; storing; (2) (See 出庫・2) entering a garage; entering the depot [Add to Longdo]
保税倉庫[ほぜいそうこ, hozeisouko] (n) bonded warehouse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仓储[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, / ] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse [Add to Longdo]
仓库[cāng kù, ㄘㄤ ㄎㄨˋ, / ] depot; storehouse; warehouse [Add to Longdo]
寄存处[jì cún chǔ, ㄐㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ, ] a warehouse; a temporary store; a left-luggage office; a cloack-room [Add to Longdo]
[kù, ㄎㄨˋ, / ] warehouse; storehouse [Add to Longdo]
库房[kù fáng, ㄎㄨˋ ㄈㄤˊ, / ] a place for storage; storeroom; warehouse [Add to Longdo]
提取[tí qǔ, ㄊㄧˊ ㄑㄩˇ, ] to extract; to refine; to withdraw (from a bank or warehouse); to pick up [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] Japanese variant of 棧|栈; wooden crosspiece; warehouse [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, / ] a wooden or bamboo pen for sheep or cattle; wood or bamboo trestlework; a warehouse [Add to Longdo]
栈房[zhàn fáng, ㄓㄢˋ ㄈㄤˊ, / ] a warehouse [Add to Longdo]
清仓查库[qīng cāng chá kù, ㄑㄧㄥ ㄘㄤ ㄔㄚˊ ㄎㄨˋ, / ] to make an inventory of warehouses [Add to Longdo]
货仓[huò cāng, ㄏㄨㄛˋ ㄘㄤ, / ] a warehouse [Add to Longdo]
货栈[huò zhàn, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] a warehouse [Add to Longdo]
资料仓储[zī liào cāng chǔ, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄘㄤ ㄔㄨˇ, / ] data warehouse (comp.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warehouse \Ware"house`\, v. t. [imp. & p. p. {Warehoused}; p.
   pr. & vb. n. {Warehousing}.]
   [1913 Webster]
   1. To deposit or secure in a warehouse.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in the warehouse of the government or customhouse
    stores, to be kept until duties are paid.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top