ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wallowed

W AA1 L OW0 D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wallowed-, *wallowed*, wallow, wallowe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For seven generations, the Wayne family has wallowed in vice and corruption.สำหรับ 7 ชั่วคน ตระกูลเวย์นเกือกกลิ้งอยู่ในความชั่วร้าย และเสื่อมทราม Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกกลอน[n.] (lūkkløn) EN: ball of medicine which is swallowed whole ; bolus   

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLOWED    W AA1 L OW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wallowed    (v) wˈɒloud (w o1 l ou d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
呑まれる;飲まれる[のまれる, nomareru] (v1,vt) (1) to be swallowed up; to be engulfed; (2) to be overwhelmed; to be overawed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wallow \Wal"low\, v. i. [imp. & p. p. {Wallowed}; p. pr. & vb.
   n. {Wallowing}.] [OE. walwen, AS. wealwian; akin to Goth.
   walwjan (in comp.) to roll, L. volvere; cf. Skr. val to turn.
   [root]147. Cf. {Voluble Well}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To roll one's self about, as in mire; to tumble and roll
    about; to move lazily or heavily in any medium; to
    flounder; as, swine wallow in the mire.
    [1913 Webster]
 
       I may wallow in the lily beds.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To live in filth or gross vice; to disport one's self in a
    beastly and unworthy manner.
    [1913 Webster]
 
       God sees a man wallowing in his native impurity.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To wither; to fade. [Prov. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top