ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walla

W AO1 L AH0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walla-, *walla*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walla[N] ผู้รับผิดชอบ, Syn. wallah
wallah[N] ผู้รับผิดชอบ, Syn. walla
wallah[N] ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ, See also: (คำไม่เป็นทางการ), Syn. walla
wallaby[N] จิงโจ้ขนาดเล็กหรือขนาดกลางในตระกูล Macropodidae

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wallaby(วอล'ละบี) n. จิงโจ้ขนาดเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว[n. exp.] (yīo ngøn sī nāmtān thøng khāo) EN: Wallace's Hawk Eagle   FR: Aigle de Wallace [m] ; Spizaëte de Wallace [m] ; Petit Aigle de Wallace [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLA W AO1 L AH0
WALLAR W AO1 L ER0
WALLABY W AA1 L AH0 B IY0
WALLACE W AO1 L AH0 S
WALLACE W AO1 L IH0 S
WALLACH W AO1 L AH0 K
WALLACK W AO1 L AH0 K
WALLABIES W AA1 L AH0 B IY0 Z
WALLANDER W AO1 L AH0 N D ER0
WALLACE'S W AO1 L AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wallah (n) wˈɒlə (w o1 l @)
Wallach (n) wˈɔːlək (w oo1 l @ k)
Wallace (n) wˈɒləs (w o1 l @ s)
wallaby (n) wˈɒləbiː (w o1 l @ b ii)
wallahs (n) wˈɒləz (w o1 l @ z)
Wallasey (n) wˈɒləsiː (w o1 l @ s ii)
wallabies (n) wˈɒləbɪz (w o1 l @ b i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小袋鼠[xiǎo dài shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄞˋ ㄕㄨˇ, ] wallaby; pademelon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wallaby {n} (kleineres Känguru)wallaby [Add to Longdo]
Wallach {m} | Wallache {pl}gelding | geldings [Add to Longdo]
Wallaceeule {f} [ornith.]Wallace's Scops Owl [Add to Longdo]
Wallaceraupenfänger {m} [ornith.]Wallacean Cuckoo Shrike [Add to Longdo]
Wallacedrongo [ornith.]Wallacean Drongo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
ワラビー[, warabi-] (n) wallaby; (P) [Add to Longdo]
ワラルー[, wararu-] (n) wallaroo [Add to Longdo]
岩ワラビー[いわワラビー, iwa warabi-] (n) (uk) rock wallaby [Add to Longdo]
砂色ワラビー[すないろワラビー, sunairo warabi-] (n) (uk) agile wallaby; sandy wallaby (Macropus agilis) [Add to Longdo]
縞ワラビー[しまワラビー, shima warabi-] (n) (uk) toolache wallaby (Macropus greyi) (extinct) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Wallah \Wal"lah\, n. (Zool.)
     A black variety of the jaguar; -- called also {tapir tiger}.
     [Written also {walla}.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top