Search result for

vordergrund

(53 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vordergrund-, *vordergrund*, vordergrun
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vordergrund มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vordergrund*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stay here in the foreground.Bleiben Sie im VordergrundDas Boot (1981)
There she is, ...the frightened girl in the foreground.Da steht sie. Das verängstigte Mädchen im VordergrundThe Nesting (1981)
Skylar is the face for the group.Hier. Skylar ist der Mann im VordergrundThree Little Spies (1986)
It wouldn't be an invasión of privacy?Besteht nicht das Risiko, dass Ihr Privatleben noch mehr in den Vordergrund rückt? A Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
Nice close- up. You look a bit tense.Großartig, du schön im Vordergrund, nur ein bisschen verkrampft. The Loner (1987)
I didn't do it for money.Geld stand nicht im VordergrundThe Fourth Protocol (1987)
How's she holding up?- Stellt die Sachfragen in den Vordergrund. Meine Leistungen müssen für irgendwas gut sein. Vote of Confidence (1988)
We have to emphasise the product.Das Produkt muss im Vordergrund stehen. Crazy People (1990)
You find the foreground, the little things.Suchen Sie den VordergrundJFK (1991)
Very nice, indeed. Bill. Bill.Oft enthüllt jemand im Vordergrund jemanden im Hintergrund. Blood Feud (1991)
I was into the foreground drama.Ich war voll auf Vordergrunddrama. Hero (1992)
We're not sure why Casey's not responsive. His CAT scan shows the blood clot's still small, but there's still more brain swelling.Seine Computertomografie zeigt einen schmalen Blutzaun, aber im Vordergrund steht die Gehirnschwellung. Short Cuts (1993)
Lieutenant, isolate the Cardassians in the foreground.Lieutenant, isolieren Sie die Cardassianer im VordergrundDuet (1993)
Dad. Mom. Foreground.Der Vater, die Mutter, der Vordergrund, der Hintergrund: Judge Dredd (1995)
Tell me something. How is it you judge the distance between the foreground and the background?Wie schätzen Sie die Entfernung zwischen dem Vordergrund und dem Hintergrund ab? Episode #1.1 (1996)
It is, when one is doing it at the group's expense!Ist verboten neuerdings? Ja! Und zwar dann, wenn sich einer auf Kosten von den anderen in den Vordergrund spielt. The Harmonists (1997)
Well, it's not so much that, honey.Das steht nicht unbedingt im Vordergrund, Schatz. AKA Superman (1997)
You remember how those saints had very flat faces and the background was on the same plane as the foreground?Diese Heiligen hatten doch alle ganz flache Gesichter. Hinter- und Vordergrund waren auf gleicher Ebene. Perspektive! Small Time Crooks (2000)
- I wish I could show you this - we see him in the street with some kids playing ball and laughing.Ich wünschte, Sie könnten das sehen. Wir sehen ihn also auf der Straße. Im Vordergrund spielen lachende Kinder Ball. La sociologie est un sport de combat (2001)
What we needed to do is separate the background from the foreground.Wir mussten den Hintergrund vom Vordergrund trennen. The Making of 'Band of Brothers' (2001)
You give the impression of them falling behind the foreground elements.Das ergibt den Eindruck, als fielen sie hinter die Vordergrundelemente. The Making of 'Band of Brothers' (2001)
George in the foreground, pointing up to the sky... like this.Dabei sollte George im Vordergrund stehen und am besten zum Himmel zeigen. Two Weeks Notice (2002)
But make it clear, Atreides interests will dominate.Aber Bedingung ist, dass die Interessen des Hauses Atreides dabei im Vordergrund stehen. Episode #1.3 (2003)
With el Presidente's new campaign against the Barillo cartel their activities are being pushed into the forefront.Die neue Kampagne des Präsidenten gegen das Barillo-Kartell... rückt ihre Aktivitäten in den VordergrundOnce Upon a Time in Mexico (2003)
I know how much you've given up to be a farmer's wife, but with your brains and your talent don't you deserve to make your own ambitions a priority for a change?Ich weiß, was Sie aufgeben mussten, als Frau eines Farmers, aber verdienen Sie es denn nicht, auch mal Ihre eigenen Ambitionen in den Vordergrund zu stellen? Insurgence (2003)
Because if anybody sticks out, you're not gonna win the fight.Denn wenn einer im Vordergrund steht, dann kann man den Kampf nicht gewinnen. 100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong (2004)
In a nice wide shot with you in the foreground.In einer Totalen mit dir im VordergrundThe Muppets' Wizard of Oz (2005)
All departments need to be working on the location and capture of Jack Bauer and the hostile that he's tracking now.Ab sofort steht die Ergreifung Jack Bauers und des Verdächtigen im VordergrundDay 4: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2005)
I knew he'd do it. I knew he'd have to throw his bloody weight around.Ich wusste, dass er kommt und sich in den Vordergrund drängt. This Is England (2006)
As the years had passed, much to Father O'Malley's dismay, a theme began to emerge.Wie die Jahre so vergingen, drängte sich, zu Pater O'Mallys Missfallen, ein Thema immer mehr in den VordergrundSweetheart, I Have to Confess (2006)
In dramatic theater, you have suggestion... but Brecht wants an argument.Im dramatischen Theater dominiert die Suggestion, während bei Brecht die Argumentation im Vordergrund steht. The Savages (2007)
Like an incredibly humane, merciful, dignified "yes,"Wie ein unglaublich humanes, barmherziges, würdevolles "ja", hier im VordergrundThe Whole Blah Damn Thing (2008)
I have an idea that might put you back front and center on this case.Ich habe eine Idee die sie bei diesem Fall bringt vielleicht wieder in den VordergrundGus Walks Into a Bank (2008)
Maybe it's one of thoseperspective things, where the objects in front appear largerthan the ones in the back.Das muss so ein perspektivischer Trick sein, wo die Dinge im Vordergrund größer wirken als die im Hintergrund. Who Shot Jay Arnstein? (2008)
Really?Wirklich? Was läuft denn im VordergrundChapter Sixteen: Thanksgiving (2008)
With what you did to Lem center foreground.Im Vordergrund sehe ich, was du Lem angetan hast. Game Face (2008)
Stop hogging the spotlight, Smallville.Jetzt spiel dich nicht in den Vordergrund, Smallville. Bride (2008)
I wasn't at the forefront.Ich wollte nicht im Vordergrund stehen. Stalags (2008)
- Photo. - Hey, Swag, I'm looking at fire from east baltimore and I got a burnt barbie in foreground.Hey, Swag, ich habe hier das Foto zu dem Feuer in East Baltimore... und im Vordergrund sehe ich eine verbrannte Barbie. More with Less (2008)
I do not put myself at the front for all to admire, unlike some I could mention.Ich dränge mich nicht nach Bewunderung heischend in den Vordergrund, wie eine gewisse andere Person. Episode #1.3 (2009)
Not like that. Make it more nasal.Stell Deine Stimme in den VordergrundYahsi Bati (2009)
That victory - the merit of each member of the expedition. But, above all, a team achievement.Wenn es natürlich auch auf jeden Einzelnen ankommt, so steht bei dieser Unternehmung natürlich die Mannschaft im VordergrundNanga Parbat (2010)
Now, I hate to make this a matter of appearance and go all womanly on you, but there you have it.Ich hasse es, das herauszukehren und Sie nach Frauenart anzufahren. Und wenn ich jetzt aufstehe, ist das in der Tat die feurige Rote, die in den Vordergrund drängt. Made in Dagenham (2010)
He always can put himself first.Er kann sich immer in den Vordergrund stellen. Not in My House (2010)
But Ollie hoskins didn't sing the vocals on this one.Aber Ollie Hoskins sang bei diesem Lied nicht im VordergrundAt the Foot of Canal Street (2010)
And killing the journalist who took down AirMerica would make people look further into Jeremy Holt's murder.Und die Journalistin zu töten, die AirMerica entlarvt hat, würde Jeremy Holts Mord wieder in den Vordergrund rücken. Kill Jill (2010)
You are so filled with grief and anger, but there is a part of you, I know it, there is some small part of your soul that knows that this is wrong, and--and that part is still alive, and it's just pushing to get through.Du bist mit Trauer und Wut erfüllt,... aber es gibt da einen Teil in dir, ich weiß es, da ist... ein kleiner Teil deiner Seele, der... der weiß, dass das falsch ist,... und der Teil ist immer noch lebendig, und er drängt gerade in den VordergrundReset (2010)
Quit while you're ahead, you know?Lass es, dich in den Vordergrund zu bringen. The Trip (2010)
It is important for a wife, their own needs once too in the foreground.Es ist wichtig für 'ne Frau, ihre eigenen Bedürfnisse auch mal in den Vordergrund zu stellen. Kokowääh (2011)
Mr. Viscera I've been thinking how Mr. Vertebrae is all flash while Boss Hong remains blind to your value.Herr Viscera,... ich hab nachgedacht... Herr Vertebrae spielt sich in den Vordergrund. Und Boss Hong weiß Ihren Einsatz gar nicht zu würdigen Smuggler (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vordergrund {m} | Vordergründe {pl}foreground | foregrounds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Vordergrund [fɔrdrgrunt] (n) , s.(m )
     foreground
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top