Search result for

vespas

(65 entries)
(1.1874 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vespas-, *vespas*, vespa
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vespas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vespas*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But, see, the first time we met, I was driving by on my vespa, and I clipped her.แต่ครั้งแรกที่เราได้พบกัน ผมได้ขับรถเวสป้าของผม และเธอติดผมมาด้วย. Crusade (2004)
You were supposed to help me pimp out my Vespa.นายควรช่วยฉันแต่งรถเวสป้า The Cornhusker Vortex (2009)
It's the second-biggest Vespa they make!แต่เป็นเวสป้าคันใหญ่สุดอันดับสองที่เขาผลิต The Cornhusker Vortex (2009)
What with all the riding around on vespas in cute outfits.ไหนจะต้องขี่เวสป้าไปรอบเมืองในชุดเก๋ๆ Last Tango, Then Paris (2010)
Okay. I want a Vespa.ก็ได้ค่ะ หนูอยากได้เวสป้า Under the Gun (2010)
And bartenders and museum docents, anyone on a Vespa or bicycle, or wearing Zadig Voltaire.แล้วก็บาร์เทนเดอร์ กับอาจารย์อีกด้วย ไม่ว่าจะคนขี่เวสป้า หรือจักรยาน หรือ สวมใส่ zadig voltaire Belles de Jour (2010)
I wanna hear all about your day... the food, the shopping, and the boys on Vespas.อาหาร ช้อปปิ้ง แล้วก็หนุ่มน้อยบนเวสป้าด้วย Belles de Jour (2010)
That silly Beatle haircut and... you riding around on a red Vespa, and you're still living at home with your mother.ตัดผมแบบ บีเติ้ล แย่ๆ และ... ขี่รถเวสป้าแดง The Launch Acceleration (2012)
Moses on a Vespa.โมเสสในเวสป้า Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
City college bought you a vespa?วิทยาลัยซิตี้ซื้อเวสป้าให้ซะด้วย Economics of Marine Biology (2013)
Vespa state, or "ooh, look at our library" university? Those school board guys were right.วิทยาลัยที่แจกเวสป้า หรือวิทยาลัยที่อวดห้องสมุด Economics of Marine Biology (2013)
Yves took Mauricette out on his Vespa.Yves nahm Mauricette auf seiner Vespa mit. Premier mai (1958)
You have a Vespa, sisters?- Eine Vespa, meine Schwestern? Premier mai (1958)
It belongs to Mother Marie De La Incarnation.Die Vespa der leibhaftigen Mutter Marie Dieudonné. Premier mai (1958)
When we returned, the Vespa wasn't there.Als wir herauskamen, war die Vespa weg. Premier mai (1958)
- We'll get your Vespa back. - Thank you, sir.Meine Schwestern, wir kümmern uns um Ihre VespaPremier mai (1958)
- We're going to the Cha Cha Cha.Ich hab noch meine Vespa hier. La Dolce Vita (1960)
- Marcello, but...Nimm du dann meine VespaLa Dolce Vita (1960)
Right from julius caesar Right through to vethpathian.Von Julius Caesar bis hin zu Vespasian. How Not to Be Seen (1970)
Who?- Wer? - Vespasian. How Not to Be Seen (1970)
Vethpathian. Oh. vespasian.- Oh, Vespasian. How Not to Be Seen (1970)
I got a little Vespa I play around with.Ich habe eine kleine Vespa, an der ich herumbastle. American Graffiti (1973)
WHICH IS THE REAL YOU?(Mann auf Vespa) Charlie! The Little Drummer Girl (1984)
IN A WAY.(Mann auf Vespa) Charlie, ich verlier meinen Job! The Little Drummer Girl (1984)
So I ain't gonna do it, 'cause I got respect.- Ja. Vespa. - Die Kakerlake wird zerquetscht. Down for the Count: Part II (1987)
I'm sorry, Vespa.Tut mir Leid, VespaSpaceballs (1987)
Dearly beloved, we are gathered here on this most joyous occasion to witness Princess Vespa, daughter of King Roland, going right past the altar, heading down the ramp, and out the door!Liebe Gemeinde, wir sind versammelt an diesem freudenreichen Tage um zu sehen, wie Prinzessin Vespa, Tochter von König Roland, genau am Altar vorbei, die Rampe hinunter und zur Tür hinaus rennt! Spaceballs (1987)
Lord Helmet has just notified us that Princess Vespa is in sight.Darf Helmchen meldet uns gerade, dass Prinzessin Vespa in Sicht ist. Spaceballs (1987)
Princess Vespa's spaceship within range.Prinzessin Vespas Raumschiff in Reichweite. Spaceballs (1987)
I am Princess Vespa.Ich bin Prinzessin VespaSpaceballs (1987)
So, Princess Vespa, you thought you could outwit the forces of Planet Spaceball.So, Prinzessin Vespa, Sie dachten, Sie könnten den Planeten Spaceball überlisten. Spaceballs (1987)
Vespa, Vespa, my childVespa. Vespa, mein Kind. Spaceballs (1987)
Vespa, it's your father, King RolandVespa, ich bin's dein Vater, König Roland. Spaceballs (1987)
Vespa, where are you going?Vespa, wo gehst du hin? Spaceballs (1987)
Vespa, come to me.Vespa, komm zu mir. Spaceballs (1987)
No, Vespa, don't!Nein, Vespa, nicht! Spaceballs (1987)
So, Princess Vespa, at last I have you in my clutches to have my way with you the way I want to.So, Prinzessin Vespa, endlich habe ich dich in den Klauen und kann mit dir machen, was immer ich will. Spaceballs (1987)
Now, Princess Vespa, at last we are alone.So, Prinzessin Vespa, endlich sind wir alleine. Spaceballs (1987)
Goodbye, little Vespa.Leb wohl, kleine VespaSpaceballs (1987)
Vespa.Baby... VespaSpaceballs (1987)
- Oh, Vespa, my darling.- Oh, Vespa, mein Liebling. Spaceballs (1987)
And, little Vespa, here's someone else who's happy to see you.Und, kleine Vespa, hier ist noch wer, der sich freut, dich zu sehen. Spaceballs (1987)
To join Princess Vespa and Princess Valium...Um Prinzessin Vespa und Prinzessin Valium zu vereinen... Spaceballs (1987)
To join Princess Vespa and Prince Valium in the bonds of holy... ..moly!...um Prinzessin Vespa und Prinz Valium zu vereinen im heiligen... Strohsack! Spaceballs (1987)
Prince Valium, do you take Princess Vespa to be your wife?Prinz Valium, nimmst du Prinzessin Vespa zur Frau? Spaceballs (1987)
Vespa.VespaMy Best Friend's Wedding (1997)
I can put the Vespa in the boot.Ich packe die Vespa in den Kofferraum. Grill Point (2002)
He's Austrian, and it's a classic Vespa, but anyway he traced Ryan's call back to its point of origin.Er ist Österreicher und er hat eine klassische Vespa, jedenfalls hat er feststellen können, von wo Ryan angerufen hat. Ryan (2002)
The Vespa scooters.Die Vespas. Cold Cuts (2004)
fuckin' Vespas never got in my hands.Ich kam nicht an die Scheiß-Vespas ran. Cold Cuts (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
VESPA    V EY1 S P AH0
BOVESPA    B OW1 V S P AA0

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄色雀蜂[きいろすずめばち;キイロスズメバチ, kiirosuzumebachi ; kiirosuzumebachi] (n) (uk) (See 毛深雀蜂・けぶかすずめばち) yellow hornet (Vespa simillima xanthoptera, subspecies of the Japanese hornet, Vespa simillima) [Add to Longdo]
小形雀蜂[こがたすずめばち;コガタスズメバチ, kogatasuzumebachi ; kogatasuzumebachi] (n) (uk) yellow-vented hornet (Vespa analis) [Add to Longdo]
雀蜂;胡蜂[すずめばち;スズメバチ, suzumebachi ; suzumebachi] (n) (1) (uk) hornet; yellow jacket; wasp (of subfamily Vespinae); (2) (uk) (See 大雀蜂・おおすずめばち) Asian giant hornet (Vespa mandarinia); yak-killer hornet [Add to Longdo]
大雀蜂;大スズメバチ[おおすずめばち(大雀蜂);おおスズメバチ(大スズメバチ);オオスズメバチ, oosuzumebachi ( dai suzume hachi ); oo suzumebachi ( dai suzumebachi ); oosuzumebac] (n) (uk) (See スズメバチ・1) Asian giant hornet (Vespa mandarinia); yak-killer hornet [Add to Longdo]
端黒雀蜂[つまげすずめばち;ツマグロスズメバチ, tsumagesuzumebachi ; tsumagurosuzumebachi] (n) (uk) lesser banded hornet (Vespa affinis) [Add to Longdo]
茶色雀蜂[ちゃいろすずめばち;チャイロスズメバチ, chairosuzumebachi ; chairosuzumebachi] (n) (uk) brown hornet (Vespa dybowskii) [Add to Longdo]
姫雀蜂[ひめすずめばち;ヒメスズメバチ, himesuzumebachi ; himesuzumebachi] (n) (uk) Vespa ducalis (species of hornet) [Add to Longdo]
毛深雀蜂[けぶかすずめばち;ケブカスズメバチ, kebukasuzumebachi ; kebukasuzumebachi] (n) (uk) Japanese hornet (Vespa simillima, esp. subspecies Vespa simillima simillima); yellow hornet [Add to Longdo]
紋雀蜂[もんすずめばち;モンスズメバチ, monsuzumebachi ; monsuzumebachi] (n) (uk) European hornet (Vespa crabro) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伟士牌[Wěi shì pái, ㄨㄟˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ, / ] Vespa (scooter) [Add to Longdo]
伟士牌机车[Wěi shì pái jī chē, ㄨㄟˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] Vespa (scooter) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top