Search result for

verla

(79 entries)
(0.0471 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verla-, *verla*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal
overland(โอ'เวอะแลนดฺ) adv. โดยทางบก,ตัดผ่าน vt. เดินทางบก. vi. เดินทางบก
overlap(โอ'เวอะแลพ) v.,n. (การ) วางทับ,วางซ้อน,ทับ,ทับกัน,ทำให้สอดคล้องกับ,สอดคล้องกับ,คาบเกี่ยวกัน,เหลื่อม,ประจวบเหมาะกับ., Syn. lap over,extend over
overlayซ้อนแทนหมายถึง การแบ่งโปรแกรมขนาดใหญ่ออกเป็นหลาย ๆ โปรแกรม บางทีเรียกส่วนย่อย ๆ นี้ว่า มอดุล (modul) ด้วยเหตุที่ว่าโปรแกรมนั้นมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะบรรจุได้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ จึงต้องมีการจัดแยกคำสั่งบางชุดไว้ต่างหาก จะเรียกมาใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นเท่านั้น โปรแกรมที่แยกไปนี้เรียกว่าโปรแกรมซ้อนแทน การเรียกมาใช้ต้องเรียกผ่านโปรแกรมใหญ่อีกทีหนึ่ง (ให้โปรแกรมใหญ่เป็นผู้เรียกให้) โปรแกรมเหล่านี้จะใช้นามสกุลว่า .OVR ซึ่งก็คงมาจากคำ " overlay " นั้นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
overland(adj,adv) ทางพื้นดิน,โดยทางบก
overlap(vt) ซ้อนกัน,ทับกัน,เหลื่อมกัน,คาบเกี่ยวกัน
overlay(n) ปลอกหุ้ม,ผ้าคลุม,ผ้าห่ม
overlay(vt) หุ้ม,เคลือบ,ปกคลุม,วางทับ,บดบัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tara Verlander.ทาล่า เวอร์ลานเดอร์ Identity Crisis (2012)
Yeah, Verla mclennen's husband. He went kinda crazy.ใช่ค่ะ สามีของ Verla McLennen เขาเป็นบ้าเหมือนเด็ก Squeeze (1993)
Paul Mosinger. I work for the local paper. We live near Verla mclennen.ผม Paul Mosinger ทำงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผมรู้ว่าคุณไปพบ Verla McLennen. Squeeze (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ก้าวก่าย[v.] (kāokāi) EN: interfere ; intervene ; overlap ; meddle ; tamper   FR: interférer ; se mêler de ; fourrer le nez (dans qqch.) (fam.)
คาบกัน[v. exp.] (khāp kan) EN: overlap   
คาบเกี่ยว[v.] (khāpkīo) EN: overlap   
คาบเกี่ยวกัน[v. exp.] (khāpkīo kan) EN: overlap ; be interrelated   
เกย[v.] (koēi) EN: overlap ; lap over   FR: chevaucher ; empiéter ; mordre
กรอม[v.] (krøm) EN: reach down beyond ; cover ; overlay   FR: arriver à ; atteindre
ลักลั่น[v.] (laklan) EN: overlap   
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   

CMU English Pronouncing Dictionary
VERLA    V EH1 R L AH0
VERLAG    V ER1 L AE0 G

German-Thai: Longdo Dictionary
verlangen(vt) |verlangte, hat verlangt| เรียกร้อง, อยากได้
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen
verlangsamen(vt) |verlangsamte, hat verlangsamt| ทำให้ช้าลง เช่น Ein Unfall hat den Verkehr verlangsamt. อุบัติเหตุทำให้การจราจรช้าลง
verlassenออกจาก, ละทิ้ง | verließ, verlassen |
verlassen(vt) |verläßt, verließ, hat verlassen, + etw./jmdn. (A)| ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ออกจาก เช่น Er hat die Stadt vor fünf Jahren verlassen. เขาออกจากเมืองนี้ไปเมื่อห้าปีก่อน, Er hat seine Frau endlich verlassen. ในที่สุดเขาก็ทิ้งภรรยาไป
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน
sich verlaufen(vt) |verlief sich, hat sich verlaufen| เดินหลงทาง เช่น Ich habe mich im Wald verlaufen. ฉันเดินหลงทางในป่า
sich verlassen(vt) |verläßt sich, verließ sich, hat sich verlassen, + auf etw./jmdn. (A)| ไว้ใจ, เชื่อใจ เช่น Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin immer für dich da. เธอไว้ใจฉันได้ ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ, See also: S. auf etw.(A)/jmdn. vertrauen,
zuverlässig(adj adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verlaufen (vi ) หลงทาง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verladeflughafen {m}airport of dispatch [Add to Longdo]
Verladen {n}loading; lading [Add to Longdo]
Verladeoffizier {m}embarkation officer [Add to Longdo]
Verladeplatz {m}embark point [Add to Longdo]
Verladeraum {m}embark area [Add to Longdo]
Verlag {m}publisher; publishers [Add to Longdo]
Verlag {m}; Verlagshaus {n}publishing house [Add to Longdo]
Verlagerung {f}shift; shifting; transfer; removal [Add to Longdo]
Verlagsangabe {f}publisher's imprint [Add to Longdo]
Verlagsbuchhandel {m}publishing trade [Add to Longdo]
Verlagsbuchhändler {m}; Verleger {m}publisher [Add to Longdo]
Verlagskatalog {m}publisher's list [Add to Longdo]
Verlagsort {m}publishing place [Add to Longdo]
Verlagsrecht {n}copyright [Add to Longdo]
Verlagsrecht {n} | Verlagsrechte {pl}right of publishing | rights of publishing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アタリ[, atari] (n) collision; overlapping (e.g. of two objects in a video game) [Add to Longdo]
オーバーラップ[, o-ba-rappu] (n,vs) overlap; (P) [Add to Longdo]
オーバーラップウィンドウ[, o-ba-rappuuindou] (n) {comp} overlap window [Add to Longdo]
オーバーラップウィンドウ方式[オーバーラップウィンドウほうしき, o-ba-rappuuindou houshiki] (n) {comp} overlapped windowing [Add to Longdo]
オーバーレー;オーバレイ;オーバーレイ[, o-ba-re-; o-barei ; o-ba-rei] (n,vs) (1) overlay; (2) {comp} overlay (segment) [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[, o-ba-reinettowa-ku] (n) {comp} overlay network [Add to Longdo]
オーバラップ[, o-barappu] (n) {comp} overlap [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[, o-bareiadoresshingu] (n) {comp} overlay addressing [Add to Longdo]
オーバレイモデル[, o-bareimoderu] (n) {comp} overlay model [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[, o-bareiru-chingu] (n) {comp} overlay routing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
オーバラップ[おーばらっぷ, o-barappu] overlap [Add to Longdo]
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs) [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure [Add to Longdo]
書式オーバレイ[しょしきオーバレイ, shoshiki o-barei] form overlay [Add to Longdo]
オーバーレイ[おーばーれい, o-ba-rei] overlay [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出版社[しゅっぱんしゃ, shuppansha] Verlag [Add to Longdo]
延ばす[のばす, nobasu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
延べる[のべる, noberu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
延長[えんちょう, enchou] Verlaengerung [Add to Longdo]
引き延ばす[ひきのばす, hikinobasu] verlaengern, vergroessern (Foto) [Add to Longdo]
成行き[なりゆき, nariyuki] Verlauf, Fortgang [Add to Longdo]
版権[はんけん, hanken] Verlagsrecht, Copyright [Add to Longdo]
立ち去る[たちさる, tachisaru] verlassen, weggehen [Add to Longdo]
要望[ようぼう, youbou] Verlangen, Begehren [Add to Longdo]
見捨てる[みすてる, misuteru] verlassen, im_Stich_lassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top