Search result for

vere

(88 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vere-, *vere*
Possible hiragana form: う゛ぇれ
English-Thai: Longdo Dictionary
snow-covered(adj ) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chicken-liveredadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
persevere(เพอซะเวียร์') vi. อุตสาหะ,พาก-พียร,พยายาม,ยืนหยัด,บากบั่น, Syn. endure
pigeon-livered(พิจ'เจินลิฟเวิร์ด) adj. อ่อนโยน,ถ่อมตัว,นิ่มนวล, Syn. meek-tempered,mild
revere(รีเวียร') vt. เคารพนับถือ,บูชา,ยำเกรง, See also: reverable adj. reverer n.
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์,เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration
reverend(เรฟ'เวเรินด,เรฟ'เรินดฺ) n. น่าเคารพนับถือ,น่าบูชา,เกี่ยวกับพระ n. พระ,บาทหลวง,ตำแหน่งพระ,ตำแหน่งบาทหลวง, See also: reverendship n., Syn. clergyman
reverent(เรฟ'เวอเรินทฺ,เรฟ'เรินทฺ) adj. แสดงความเคารพนับถือ, See also: reverentness n., Syn. respectful
reverential(เรฟ'วะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความเคารพนับถือ,เต็มไปด้วยความเคารพนับถือ, See also: reverentiality n., Syn. reverent
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.

English-Thai: Nontri Dictionary
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
discoverer(n) ผู้ค้นพบ,ผู้พบ
irreverence(n) ความไม่เคารพ,ความไม่เลื่อมใส
irreverent(adj) ไม่เคารพ,ไม่เลื่อมใส
leveret(n) ลูกกระต่าย
overeat(vi,vt) กินมากเกินไป
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป
persevere(vi) ขยันหมั่นเพียร,เพียร,บากบั่น,อุตสาหะ
revere(vt) เคารพ,นับถือ,บูชา,ยำเกรง
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Read Vere Gordon Childe on diffusionism.อ่านของเวน กอดอน/เขาไม่พูดมาก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Queen Gertrude to Hamlet, Act III, Scene 2... 1602, William Shakespeare, or possibly Edward de Vere.Scene 2... or possibly Edward de VereI Love You, Beth Cooper (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athippatai) EN: sovereign power   
อันแท้จริง[adj.] (an thaējing) FR: avéré ; authentique ; vraiment
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; be strict ; be severe   
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิปไตย[n.] (athippatai = athipatai) EN: sovereignty   FR: souveraineté [f]
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
เบเวเรน[TM] (Bēwērēn) EN: Beveren   FR: Beveren
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; mual ; beat with a stick   FR: matraquer ; bâtonnner
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer

CMU English Pronouncing Dictionary
VERE    V IH1 R
VEREB    V EH1 R EH0 B
VERES    V IY1 R Z
VEREX    V EH1 R AH0 K S
VEREEN    V IH1 R IY0 N
VERENA    V ER0 EY1 N AH0
VERENE    V EH1 R IY0 N
VEREINSBANK    V ER0 AY1 N Z B AE2 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Verey    (j) (v e1 r ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
verehren(vt) |verehrte, hat verehrt| ยกย่องบูชา, ให้เกียรติ เช่น Man hat ihn als besten Professor verehrt. ผู้คนยกย่องเขาให้เป็นศาสตราจารย์ที่ดีที่สุด
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา , See also: S. Abmachung
vereinfachen(vt) |vereinfachte, hat vereinfacht| ทำให้ง่ายขึ้น , See also: A. verkomplizieren,
Vereinigte Staaten|pl.| สหรัฐ
Vereinigte Staaten von Amerika(n uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา
etw. vereinfacht sichสิ่งนั้นๆง่ายขึ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veredelung {f}refinement [Add to Longdo]
Veredelungsindustrie {f} | Veredelungsindustrien {pl}finishing industry | finishing industries [Add to Longdo]
Verehrer {m}; Verehrerin {f}; Bewunderer {m}admirer [Add to Longdo]
Verehrer {m}; Anbeter {m}; Kirchgänger {m} | Verehrer {pl}worshiper; worshipper | worshipers; worshippers [Add to Longdo]
Verehrer {m} | Verehrer {pl}votary | votaries [Add to Longdo]
Verehrung {f} | Verehrungen {pl}enshrinement | enshrinements [Add to Longdo]
Verehrung {f} | Verehrungen {pl}veneration | venerations [Add to Longdo]
Verehrung {f} | Verehrungen {pl}worship | worships [Add to Longdo]
Vereidigung {f}swearing in [Add to Longdo]
Verein {m} | Vereine {pl}association | associations [Add to Longdo]
Verein {m}; Klub {m} | Vereine {pl}club | clubs [Add to Longdo]
Verein {m}society [Add to Longdo]
Vereinbarkeit {f}reconcilableness [Add to Longdo]
Vereinbarung {f}acknowledge [Add to Longdo]
Vereinbarung {f} | Vereinbarungen {pl} | eine Vereinbarung treffenagreement | agreements | to reach an agreement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
こっ酷い[こっぴどい, koppidoi] (adj-i) (uk) bad; harsh; severe [Add to Longdo]
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配信EIT[はいしんEIT, haishin EIT] delivered-EITs [Add to Longdo]
配信メッセージエントリ[はいしんメッセージエントリ, haishin messe-jientori] delivered-message entry [Add to Longdo]
配信報告エントリ[はいしんほうこくエントリ, haishinhoukoku entori] delivered-report entry [Add to Longdo]
ディスカバラーニセン[でいすかばらーにせん, deisukabara-nisen] Discoverer2000 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
会則[かいそく, kaisoku] Vereinssatzungen [Add to Longdo]
協会[きょうかい, kyoukai] Verein, Gesellschaft [Add to Longdo]
合同[ごうどう, goudou] Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
団結[だんけつ, danketsu] Vereinigung, Zusammenhalt, Solidaritaet [Add to Longdo]
妥結[だけつ, daketsu] Vereinbarung, Kompromissloesung [Add to Longdo]
[すう, suu] VEREHREN, HOCH, ERHABEN [Add to Longdo]
崇拝[すうはい, suuhai] Verehrung, Anbetung [Add to Longdo]
崇敬[すうけい, suukei] Verehrung, Hochachtung [Add to Longdo]
敬慕[けいぼ, keibo] Verehrung, Anbetung [Add to Longdo]
枝接ぎ[えだつぎ, edatsugi] Veredelung, Aufpfropfen, Pfropfen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top