ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voyager

V OY1 AH0 JH ER0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voyager-, *voyager*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fifteen hundred years ago a small band of Polynesian voyagers discovered ...one of the most remote islands on earth.300 ปีมาแล้ว... นักเดินเรือโพลีนีเซียนกลุ่มหนึ่ง ได้ค้นพบเกาะหนึ่งที่อยู่ไกลสุดขอบโลก Rapa Nui (1994)
Ten o'clock, to your left, across the street, there's a silver Chrysler Voyager.10นาฬิกาทางซ้ายมือฝั่งตรงข้ามคุณคุณ /Nมีรถไครส์เลอร์แวนจอดอยู่ The Bourne Ultimatum (2007)
I'm Jesse Billings, president of Voyager Marine,ผมคือเจส บิลลิ่งส์ ประธานของวอยเอเจอร์มารีน Mea Makamae (2011)
At Voyager Marine, This is Detective Williams.นักสืบวิลเลี่ยมส์ครับ Mea Makamae (2011)
That's Voyager, dude.นั่นเป็นภาคโวยาเกอร์ พวก Blood Money (2013)
Voyager 1.รอบโลก 1 Standing Up in the Milky Way (2014)
NASA's Voyager spacecraft moves at more than 56,000 kilometers an hour.ที่มากกว่า 56,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้ที่ว่าความเร็วที่น่าอัศจรรย์ก็ จะใช้เวลาเดินทางรอบโลก A Sky Full of Ghosts (2014)
Even at that astonishing speed, it would take Voyager more than 80,000 years to reach the nearest star.กว่า 80,000 ปีถึงดาวที่ใกล้ที่สุด A Sky Full of Ghosts (2014)
NASA's Voyager 1 and 2.1 รอบโลกของนาซาและ 2 Unafraid of the Dark (2014)
The Voyagers move about 40,000 miles an hour.กัย้ายประมาณ 40,000 ไมล์ต่อชั่วโมง Unafraid of the Dark (2014)
The Voyagers discovered the first active volcano on another world, on Jupiter's moon Io... and an ocean beneath the icy surface of the moon Europa... with at least twice as much water as we have here on Earth.กัค้นพบภูเขาไฟที่ใช้งานครั้งแรก ในอีกโลกหนึ่งใน ดาวพฤหัสบดีดวงจันทร์ไอโอ และมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็ง Unafraid of the Dark (2014)
The Voyagers dared to fly across Saturn's rings and revealed that they were made of hundreds of thin bands of orbiting snowballs.กักล้าที่จะบินข้ามวง แหวนของดาวเสาร์ และเผยให้เห็นว่าพวกเขา ทำหลายร้อยของวงบาง โคจรของหิมะ Unafraid of the Dark (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng klai) EN: take a trip ; travel ; journey   FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
ผู้เดินทาง[n.] (phūdoēnthāng) EN: traveler = traveller ; voyager ; passenger   FR: voyageur [m]
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander   FR: circuler ; se déplacer ; voyager
ทัศนาจร[v.] (thatsanājøn) EN: tour ; go sightseeing   FR: voyager ; visiter
ท่องเที่ยว[v.] (thǿngthīo = thøngthīo) EN: travel ; tour ; go sightseeing   FR: voyager ; faire du tourisme ; faire un périple

CMU English Pronouncing Dictionary
VOYAGER    V OY1 AH0 JH ER0
VOYAGERS    V OY1 IH0 JH ER0 Z
VOYAGER'S    V OY1 IH0 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voyager    (n) vˈɔɪəʤər (v oi1 @ jh @ r)
voyagers    (n) vˈɔɪəʤəz (v oi1 @ jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reisende {m,f}; Reisender | Reisenden {pl}voyager | voyagers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボイジャー(P);ボイエジャ[, boija-(P); boieja] (n) voyager; (P) [Add to Longdo]
航海者[こうかいしゃ, koukaisha] (n) voyager; navigator [Add to Longdo]
同船の人[どうせんのひと, dousennohito] (n) fellow voyager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voyager \Voy"a*ger\, n. [Cf. F. voyager traveling.]
   One who voyages; one who sails or passes by sea or water.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voyager
   n 1: a traveler to a distant land (especially one who travels by
      sea)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 voyager /vwajaʒe/ 
  travel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top