Search result for

volley

(70 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -volley-, *volley*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
volley[N] การระดมยิง, See also: การยิงเป็นตับ, การยิงเป็นชุด, Syn. gunfire, bombardment, barrage
volley[N] การรัวคำถาม
volley[VT] ระดมยิง, See also: ยิงเป็นตับ, Syn. barrage, bombard, cannonade
volley[VI] ระดมยิง, Syn. barrage, bombard, cannonade
volleyer[N] ผู้ตีลูกหรือเตะลูกบอลก่อนแตะพื้น
volleyball[N] กีฬาวอลเลย์บอล
volleyball[N] ลูกวอลเลย์บอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
volley(วอล'ลี) n. การระดมยิง,ลูกกระสุนที่ถูกยิงออกพร้อมกัน,การปะทุออกเป็นชุด vt. ระดมยิงเป็นชุด, Syn. stream,flow
volleyball(วอล'ลีบอล) n. กีฬาวอลเลย์บอล

English-Thai: Nontri Dictionary
volley(n) การระดมยิง,การปะทุ
volley(vi) ระดมยิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Volleyballวอลเลย์บอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tenshinhan's Volleyball Attack! Are you ready? Yup!ท่าของเท็นชิงฮัง "เล่นวอลเล่บอล" พร้อมรึยัง Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
She was volleyball champion, right?เธอเคยเป็นแชมป์วอลเล่ย์บอลด้วยใช่ไหม? Dogtooth (2009)
They were state volleyball champions when Hailey was in high school.พวกเขาเป็นแชมป์วอลเล่ย์บอลของรัฐ ตอนที่เฮลีย์ยังเป็นนักศึกษาอยู่ Bolt Action (2009)
You need a lightning rod... a cable attached to it running to the volleyball court...and then conductivity.สายไฟที่ถูกติดอยู่เพื่อนำมันผ่าน สู่สนามวอลเล่ย์บอล... และสื่อนำไฟ Bolt Action (2009)
Friends see you organizing your little volleyball tournaments with your boy toys.เพื่อนผม เห็นคุณจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลนั้น กับเด็กหนุ่มที่เป็นของเล่นของคุณ Bolt Action (2009)
It's a girl's volleyball, Mom. You didn't miss anything.มันเป็น วิลเล่บอล ผู้หญิง แม่ แม่ไม่ได้พลาดอะไรเลย The Blind Side (2009)
Collins plays volleyball and runs track.คอลลินก็เล่นวอลเล่ย์และวิ่งแข่ง The Blind Side (2009)
She's a pro beach volleyball player. Hello, sweetheart.เธอเป็นนักวอลเล่ย์บอลมือโปร สวัสดีจ้ะ ลูกรัก When in Rome (2010)
Or maybe you remember him from the volleyball incident at last year's employee picnic.หรืออาจจะจำเขา ได้จากอุบัติเหตุวอลเล่ย์บอล ในงานปิกนิคของลูกจ้างเมื่อปีที่แล้ว Chuck Versus First Class (2010)
I tried out for show choir, gymnastics, tennis flags, volleyball, baton...หนูลองทั้งชมรมประสานเสียง ยิมนาสติค เทนนิส.. ชมรมป้ายชื่อ วอลเล่ย์.. คทา The Quarry (2010)
Hey, you want to volley with me?ได้ค่ะ พ่ออยากซ้อมกับหนูมั้ย? Reality Bites Me (2010)
I didn't even play foot volleyball in the army.ฉันไม่เคยแม้แต่จะเล่นfoot volley ตอนเกณฑ์ทหารด้วยซ้ำ Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
volleyBeing short is a disadvantage to a volleyball player.
volleyDo you like playing volleyball?
volleyHe is volleyball player.
volleyHis height is a great advantages when he plays volleyball.
volleyI am playing volleyball now.
volleyI can play baseball, tennis, volleyball, and so on.
volleyI like volleyball as well as basketball.
volleyI play volleyball a lot.
volleyI sprained my finger while playing volleyball.
volleyLet's play volleyball.
volleyMike is not a member of the volleyball team.
volleyPractice volleying against two players.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักตบ[N] volleyball player, Syn. นักวอลเล่ย์บอล, Example: เธอเป็นนักตบฝีมือดีในทีมวอลเล่ย์บอลทีมชาติ, Count unit: คน, Notes: (ปาก)
วอลเลย์บอล[N] volleyball, Example: วันนี้ต้องรีบกลับบ้านไปดูวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศ, Thai definition: กีฬาอย่างหนึ่ง แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 6 คน แต่ละฝ่ายต้องใช้มือตีหรือตบลูกบอลข้ามตาข่ายโต้กันไปมา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เล่นวอลเลย์บอล[n. exp.] (phūlēn wønlēbøn ) FR: volleyeur [m] ; joueur de volley-ball [m]
วอลเลย์[n.] (wønlē) FR: volley [m] (abrév.)
วอลเลย์บอล[n.] (wønlēbøn ) EN: volleyball   FR: volley-ball [m]
วอลเลย์สาว[n. exp.] (wønlē sāo) FR: volley féminin [m] (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLLEY    V AA1 L IY0
VOLLEYS    V AA1 L IY0 Z
VOLLEYBALL    V AA1 L IY0 B AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
volley    (v) (v o1 l ii)
volleys    (v) (v o1 l i z)
volleyed    (v) (v o1 l i d)
volleying    (v) (v o1 l i i ng)
volleyball    (n) (v o1 l i b oo l)
volleyballs    (n) (v o1 l i b oo l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugball {m} | Flugbälle {pl}volley ball | volley balls [Add to Longdo]
Volleyball {m}; Volleyballspiel {n} [sport]volleyball [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league) [Add to Longdo]
オーバーネット[, o-ba-netto] (n) reaching over the net (volleyball, etc.) (wasei [Add to Longdo]
サーブアンドボレー[, sa-buandobore-] (n) serve and volley [Add to Longdo]
セットポイント[, settopointo] (n) set point (tennis, volley-ball, etc.) [Add to Longdo]
ハーフボレー[, ha-fubore-] (n) half volley [Add to Longdo]
バレー[, bare-] (n) (1) volley; (2) (abbr) volleyball; (3) valley; (4) ballet; (P) [Add to Longdo]
バレーボール[, bare-bo-ru] (n) volleyball; (P) [Add to Longdo]
ビーチバレー[, bi-chibare-] (n) (abbr) beach volleyball [Add to Longdo]
ボレー[, bore-] (n) volley; (P) [Add to Longdo]
ボレーキック[, bore-kikku] (n) volley kick [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排球[pái qiú, ㄆㄞˊ ㄑㄧㄡˊ, ] volleyball [Add to Longdo]
齐射[qí shè, ㄑㄧˊ ㄕㄜˋ, / ] volley (of gunfire) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Volley \Vol"ley\, v. t. [imp. & p. p. {Volleyed}; p. pr. & vb.
   n. {Volleying}.]
   To discharge with, or as with, a volley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Volley \Vol"ley\, v. i.
   1. To be thrown out, or discharged, at once; to be discharged
    in a volley, or as if in a volley; to make a volley or
    volleys. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) (Tennis) To return the ball before it touches the
      ground.
    (b)
    (Cricket) To send the ball full to the top of the wicket.
         --R. A. Proctor.
         [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Volley \Vol"ley\, n.; pl. {Volleys}. [F. vol['e]e; flight, a
   volley, or discharge of several guns, fr. voler to fly, L.
   volare. See {Volatile}.]
   1. A flight of missiles, as arrows, bullets, or the like; the
    simultaneous discharge of a number of small arms.
    [1913 Webster]
 
       Fiery darts in flaming volleys flew. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Each volley tells that thousands cease to breathe.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. A burst or emission of many things at once; as, a volley
    of words. "This volley of oaths." --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       Rattling nonsense in full volleys breaks. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) (Tennis) A return of the ball before it touches the
      ground.
    (b) (Cricket) A sending of the ball full to the top of the
      wicket.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   {Half volley}.
    (a) (Tennis) A return of the ball immediately after is has
      touched the ground.
    (b) (Cricket) A sending of the ball so that after touching
      the ground it flies towards the top of the wicket.
      --R. A. Proctor.
 
   {On the volley}, at random. [Obs.] "What we spake on the
    volley begins work." --Massinger.
 
   {Volley gun}, a gun with several barrels for firing a number
    of shots simultaneously; a kind of mitrailleuse.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 volley
   n 1: rapid simultaneous discharge of firearms; "our fusillade
      from the left flank caught them by surprise" [syn:
      {fusillade}, {salvo}, {volley}, {burst}]
   2: a tennis return made by hitting the ball before it bounces
     [ant: {ground stroke}]
   v 1: be dispersed in a volley; "gun shots volleyed at the
      attackers"
   2: hit before it touches the ground; "volley the tennis ball"
   3: discharge in, or as if in, a volley; "the attackers volleyed
     gunshots at the civilians"
   4: make a volley
   5: utter rapidly; "volley a string of curses"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top