Search result for

vice-presidents

(54 entries)
(0.1877 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vice-presidents-, *vice-presidents*, vice-president
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vice-presidents มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vice-presidents*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vice-president[N] รองประธาน, See also: รองประธานาธิบดี, Syn. administrator

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We get the Vice-President to do it.เราจะให้ท่านรองเป็นคนสั่ง Vantage Point (2008)
I have also just learned that the vice-president's chopper went down in the ash cloud outside of Pittsburgh.ฉันก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่า ฮ. ของท่านรองประธานาธิบดี 2012 (2009)
I am going to respond by saying, as Senior Vice-President of Membership and Claims.ผมจะคุยกับผู้บริหารให้ละกันนะครับ Saw VI (2009)
We need to prepare the data for the briefing and the vice-president is coming to this presentation too...เราต้องเตรียมข้อมูลเพื่อสรุป แล้วรองประธานก็กำลังมา ฟังการนำเสนอครั้งนี้ Episode #1.15 (2010)
The funeral of Vice-President Maxwell Oates.ช่างเป็นวันที่น่าอาลัยสำหรับนิวยอร์ค Salt (2010)
As Vice-President... he showed the world best, of what it is to be an American.แสดงให้โลกเห็นการเป็นคนดีเลิศ ในฐานะอเมริกันชน Salt (2010)
He's the vice-president of the Maine Associated Bank.เขาเป็นประธานบริหาร ของแบงค์เมนน์ แอสโซซิเอทเตด Friend or Faux (2011)
You need vice-presidential and congressional approval.และสมาชิกสภาเห็นด้วยก่อน Lockout (2012)
Oh, vice-president you've arrivedมาถึงแล้วเหรอครับท่านรองประธาน Codename: Jackal (2012)
The Vice-President has 3 more days of vacation and insinuated considerable violence if he heard my voice before then.อีก 3 วัน ถึงครบวันที่ท่านรองลาพักร้อน ถ้าเขาได้ยินเสียงฉันก่อนหน้านี้ เขาเอาเรื่องฉันแน่ London Has Fallen (2016)
- Mr. Vice-President,- ท่านรองประธานาธิบดี London Has Fallen (2016)
Mr. Vice-President, it's Barkawi.ท่านรองประธานาธิบดีครับ บาร์คาวีโทรมา London Has Fallen (2016)
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค Idemo dalje (1982)
Mr. Vice-President, circumstances...นายรองประธานสถานการณ์... Idemo dalje (1982)
On the outside he had been vice-president of a large Portland bank.ที่อยู่ข้างนอกเขาได้รับตำแหน่งรองประธานของธนาคารขนาดใหญ่พอร์ตแลนด์ The Shawshank Redemption (1994)
Fox 13 vice-president and general manager Bob Linger says the station has been completely vindicated by the ruling...รองประธานและผู้จัดการใหญ่ของฟอกซ์ 13 มร.บ๊อบ ลิงเงอร์กล่าวว่า สถานีได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่มีความผิดจากคำชี้ขาดนี้... สิ่งที่ฟอกซ์ไม่ยอมรายงานก็คือ The Corporation (2003)
Man killed the vice-president's brother.คนที่ฆ่าน้องชายรอง ปธน. Cute Poison (2005)
Man killed the vice-president's brother.เจ้านั่นมันฆ่าน้องชายของ รองประธานาธิบดีเชียวนะ Pilot (2005)
The man killed the vice-president's brother.ชายคนนี้ฆ่าน้องชายของท่านรองประธานาธิบดีครับ Pilot (2005)
Where's the Vice-President Girl?ใหนล่ะ ... ลูกของประธานาธิบดี Dasepo Naughty Girls (2006)
Some of his friends thought it was funny to get him liquored up and into a discussion with the president.(Musik ertönt) Mr. Vice-President. Mrs. Stephens. July 1861 - Summer 1862 (1986)
I'm not disputing that, Mr. Vice President.Das bestreite ich nicht, Mr. Vice-PresidentDay 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2006)
Some time in the next week will be just fine, Mr. Vice President.Irgendwann in der nächsten Woche wird es passen, Mr. Vice-PresidentDay 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
I'm sorry, Mr. Vice President,Entschuldigen Sie, Mr. Vice-PresidentDay 6: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2007)
For the sake of both our countries, Mr. Vice President, I hope it happens soon, because until you have the component, I have no choice but to continue on our present path.Für das Wohl unserer beider Länder, Mr. Vice-President, hoffe ich, dass der Austausch bald stattfindet, denn bis Sie dieses Bauteil haben, werde ich an meinem bisherigen Vorgehen festhalten. Day 6: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2007)
Yes, Mr. Vice President.Ja, Mr. Vice-PresidentDay 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2007)
Mr. Vice President, this is Dr. Welton.Mr. Vice-President, hier ist Dr. Welton. Day 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2007)
Good night, Mr. Vice-President.Gute Nacht, Mr. Vice-PresidentChapter 9 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vice-presidentEverybody in that company is either a vice-president or a senior vice-president; they're all chiefs and no Indians.
vice-presidentThe president did not come, but sent the vice-president in his stead.
vice-presidentThe vice-president attended the ceremony on behalf of the president.
vice-presidentThe Vice-President talked at the meeting in place of the President.
vice-presidentThe Vice-President transmitted the message by radio.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รองประธานกรรมการ[N] vice-president, Example: ท่านคงจะต้องปรึกษากับรองประธานกรรมการอีกทีหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รองประธาน[n.] (røng-prathān) EN: vice-chairman   FR: vice-président [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VICE-PRESIDENT    V AY1 S P R EH1 Z AH0 D AH0 N T
VICE-PRESIDENTS    V AY1 S P R EH1 Z AH0 D AH0 N T S
VICE-PRESIDENTIA    V AY1 S P R EH2 Z AH0 D EH1 N CH AH0 L
VICE-PRESIDENTIA    V AY1 S P R EH2 Z AH0 D EH1 N SH AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイスプレジデント[, baisupurejidento] (n) vice-president [Add to Longdo]
事務次官[じむじかん, jimujikan] (n) permanent vice-president; undersecretary; vice-minister; (P) [Add to Longdo]
取締役副社長[とりしまりやくふくしゃちょう, torishimariyakufukushachou] (n) executive vice-president [Add to Longdo]
副社長[ふくしゃちょう, fukushachou] (n) (abbr) (See 取締役副社長) executive vice-president; (P) [Add to Longdo]
副大統領候補[ふくだいとうりょうこうほ, fukudaitouryoukouho] (n) candidate for vice-president; running mate (US) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切尼[Qiē ní, ㄑㄧㄝ ㄋㄧˊ, ] Cheney (name); Richard B. "Dick" Cheney (1941-), US Republican politician, vice-president 2001-2008 [Add to Longdo]
副总统[fù zǒng tǒng, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] vice-president [Add to Longdo]
塞韦里诺[sài wéi lǐ nuò, ㄙㄞˋ ㄨㄟˊ ㄌㄧˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] [Jean-Michel] Severino [World Bank vice-president, East Asia and Pacific] [Add to Longdo]
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, / ] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate [Add to Longdo]
曾庆红[Zēng Qìng hóng, ㄗㄥ ㄑㄧㄥˋ ㄏㄨㄥˊ, / ] Zeng Qinghong (1939-), politician, vice-president of PRC since 2003 and party secretary-general from 2007 [Add to Longdo]
蒙代尔[mēng dài ěr, ㄇㄥ ㄉㄞˋ ㄦˇ, / ] Walter Mondale, former US vice-president and ambassador to Japan [Add to Longdo]
萧万长[Xiāo Wàn cháng, ㄒㄧㄠ ㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] Vincent C. Siew (1939-), Taiwanese diplomat and Kuomintang politician, prime minister 1997-2000, vice-president from 2008 [Add to Longdo]
连战[Lián Zhàn, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄢˋ, / ] Lien Chan (1936-), Taiwanese politician, former vice-president and chairman of Guomintang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top