Search result for

verit

(54 entries)
(1.7578 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verit-, *verit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verity[N] ความเป็นจริง, See also: เรื่องจริง, Syn. actuality, reality, truth, versimilitude
veritable[ADJ] จริง, See also: เป็นจริง, แท้จริง, Syn. real, true, genuine, unquestionable
veritably[ADV] อย่างเป็นจริง, Syn. really
veritableness[N] ความเป็นจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
veritable(เว'ริทะเบิล) adj. เป็นความจริง,เป็นจริง ๆ ,จริง ๆ ,แท้จริง., See also: veritableness n. veritably adv., Syn. true,genuine
verity(เว'ริที) n. ความจริง,ลักษณะที่เป็นจริง,สิ่งที่เป็นจริง,เรื่องจริง,หลักการหรือข้อความที่เป็นจริง., Syn. correctness,truthfulness
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี

English-Thai: Nontri Dictionary
veritable(adj) จริง,แท้,ตามความเป็นจริง
verity(n) ความจริง,เรื่องจริง
severity(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความรุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verityความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ Home (2009)
It's a veritable floating palace in the sky, complete with doggy bath and mechanical canine walker.มันเป็นวิมานลอยฟ้าอย่างแท้จริง มีแม้กระทั่งที่อาบน้ำ และที่ให้สุนัขเดินออกกำลัง Up (2009)
That one there is Veritaserum.นั่นคือ เวริต้าเซรั่ม.. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And sold dozens of copies at the Harvard bookstore. Il Diagramma Veritatis.แหวนชาวประมง, สันตะปาปาประทับตราแบก, Angels & Demons (2009)
Look what we got here. A veritable gold mine.ดูสิว่าเราเจออะไร You Don't Know Jack (2010)
- It's a veritable plethora. - Look at all this stuff.- มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลย You Don't Know Jack (2010)
It's a veritable dream team of killers.นี้เป็นนักฆ่าในฝันทั้งนั้น MacGruber (2010)
Anyone in town who asks aloud for the truth, invokes Veritas.มีใครในเมืองสักคนไหม ที่ถามถึงความจริงออกมาดังๆ เรียกร้องหาความจริง The Third Man (2010)
Now anyone in town who asks aloud for the truth invokes Veritas.ตอนนี้ใครก็ตามในเมือง ที่ถามหาความจริงออกมาดังๆ วิงวอนต่อเทพีเวอริทัส You Can't Handle the Truth (2010)
His dermis is a veritable road map of entomological reactions, and that, combined with the contents of his stomach...รอยบนผิวหนังของเขา บอกเส้นทางตามถิ่นอาศัยของแมลง และหากผนวกกับเศษอาหารในกระเพาะ Spider and the Fly (2010)
Oh. How about the Verite Cabernet?แดนนี่ คุณเป็นศัลยแพทย์ความงามใช่ไหม Just Go with It (2011)
You are a veritable master of disguise.คุณคือปรมาจารย์แห่งการปลอมตัว Taking Account (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อริยสัจ[n.] (Ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)   FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
อริยสัจ 4[n. exp.] (Ariyasat sī) EN: the four Noble Thruths   FR: les quatre Nobles vérités
บอกความจริง[v. exp.] (bøk khwāmjing) FR: dire la vérité
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
จริง[adj.] (jing ) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic   FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
เจียว[X] (jīo) FR: véritablement
ความจริง[n.] (khwāmjing) EN: truth ; fact ; reality ; actuality   FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]
ความจริงสัมพัทธ์[n. exp.] (khwāmjing samphat) EN: relative truth   FR: vérité relative [f]
ความรุนแรง [n.] (khwām runraēng) EN: violence   FR: violence [f] ; dureté [f] ; intensité [f] ; sévérité [f] ; rigueur [f]
ความเท็จ[n.] (khwām thet) FR: mensonge [m] ; contrevérité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VERIT    V EH1 R IH2 T
VERITY    V EH1 R AH0 T IY0
VERITIES    V EH1 R AH0 T IY0 Z
VERITY'S    V EH1 R AH0 T IY0 Z
VERITABLE    V EH1 R AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verity    (n) (v e1 r i t ii)
verities    (n) (v e1 r i t i z)
veritable    (j) (v e1 r i t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
veritabel {adj}veritable; real [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじゅうようど, ara-mu juuyoudo] (n) {comp} alarm severity [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) [Add to Longdo]
寛厳[かんげん, kangen] (n) leniency and severity [Add to Longdo]
感度[かんど, kando] (n) sensitivity; reception (e.g. radio and television); severity (quake); (P) [Add to Longdo]
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] (n) {comp} severity [Add to Longdo]
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness [Add to Longdo]
激甚(P);劇甚[げきじん, gekijin] (adj-na,n) intenseness; violence; severity; vehemence; keenness; (P) [Add to Longdo]
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]
厳酷[げんこく, genkoku] (adj-na,n) severity; rigor; rigour [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] severity [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top