Search result for

vela

(55 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vela-, *vela*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
velar[ADJ] เกี่ยวกับเพดานอ่อน
velarize[VT] ออกเสียงโดยเอาด้านหลังของลิ้นแตะเพดานอ่อน
velarization[N] การออกเสียงโดยเอาด้านหลังของลิ้นแตะเพดานอ่อน, See also: การออกเสียงเพดานอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
favela(ฟาวี' ละ) n. บริเวณสลัม
revelation(เรฟ'วะเล'เชิน) n. การเปิดเผย, การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: revelational adj. revelationist n., Syn. disclosure,news
revelator(เรฟ'วะเลเทอะ) n. ผู้เปิดเผย,ผู้เผย,ผู้แสดงให้เห็น,ผู้แสดงให้เห็นความจริง, See also: revelatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
revelation(n) การแสดงให้เห็น,การเปิดเผย,การเผย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
velamenวีเลเมน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
velamentous placentaรกหางว่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
velamentum; velum๑. เยื่อ๒. เยื่อหุ้ม, เยื่อคลุม๓. เยื่อห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
velar๑. -เยื่อ๒. -เยื่อหุ้ม, -เยื่อคลุม๓. -เยื่อห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
velarมีเยื่อหุ้ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
velar sound; velarเสียงจากเพดานอ่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
velar; velar soundเสียงจากเพดานอ่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
velaric airstream mechanismกลไกกระแสลมจากเพดานอ่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
velarizationลักษณะลิ้นส่วนหลังสู่เพดานอ่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"The theft of the Velasquez portrait King of Spain."โจรกรรมภาพวาดจาก กษัตริย์แห่งสเปน" Sherlock Holmes (2009)
Diego Velasquez and Ronnie Samms.ดิเอโก้ วาลาเกซกับรอนนี่ แซม 2 Pi R (2013)
So, unless you want this forwarded to your commanding officer, Major Velasquez,เว้นแต่ว่า คุณอยากให้ผมส่งต่อนี่ ไปให้ผู้บังคับบัญชา พลตรี วีแลสควอส Devil May Care (2013)
MAN: Subject is now on foot and entering Hotel Velasquez.เป้าหมายตอนนี้กำลังเดินเข้าโรงแรมเวลาเควซครับ The Bourne Ultimatum (2007)
FIRST SHE DID VELA,เธอรู้ความหมายรอยแทงที่ท้อง บางอย่างที่เราไม่รู้ The Angel Maker (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่งพลังงานหมุนเวียน[n. exp.] (laeng phalang-ngān munwīen) FR: source d'énergie renouvelable [f]
พลังงานหมุนเวียน[n. exp.] (phalang-ngān munwīen) EN: renewable energy   FR: énergie renouvelable [f]
พลังงานสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป[xp] (phalang-ngān sinpleūang chāi laēo mot pai) EN: nonrenewable energy   FR: énergie non-renouvelable [f]
ทำใหม่ขึ้นได้ [adj.] (tham mai kheun dāi) EN: renewable   FR: renouvelable

CMU English Pronouncing Dictionary
VELA    V EH1 L AH0
VELAZCO    V AH0 L AE1 S K OW0
VELASCO    V EH0 L AA1 S K OW0
VELARDO    V EY0 L AA1 R D OW0
VELARDI    V EH0 L AA1 R D IY0
VELARDE    V EH0 L AA1 R D IY0
VELAYATI    V EH0 L AY2 AA1 T IY0
VELASQUEZ    V EH0 L AE1 S K EH0 Z
VELAZQUEZ    V EH0 L AE1 S K EH0 Z
VELAGRANDE    V EH2 L AH0 G R AA1 N D EY2

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Velarlaut {m}velar sound [Add to Longdo]
velar {adj}velar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
ヨハネ黙示録[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙示録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible) [Add to Longdo]
レベレーション[, rebere-shon] (n) revelation [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
啓示[けいじ, keiji] (n,vs) revelation (i.e. divine revelation); (P) [Add to Longdo]
顕示[けんじ, kenji] (n,vs) revelation [Add to Longdo]
示し[しめし, shimeshi] (n) discipline; revelation; (P) [Add to Longdo]
神降ろし[かみおろし, kamioroshi] (n,vs) (1) invoking a deity during a festival held in that deity's honor; (2) (See 巫女・みこ・2) medium's invocation of a deity to take possession of her (to receive his divine message or revelation) [Add to Longdo]
天啓[てんけい, tenkei] (n,adj-no) (divine) revelation; divine oracle [Add to Longdo]
天真流露[てんしんりゅうろ, tenshinryuuro] (n) manifestation (revelation) of one's natural sincerity (naivete) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后鼻音[hòu bí yīn, ㄏㄡˋ ㄅㄧˊ , / ] velar nasal; consonant ng or ŋ produced in the nose with the back of the tongue against the soft palate [Add to Longdo]
船帆座[chuán fān zuò, ㄔㄨㄢˊ ㄈㄢ ㄗㄨㄛˋ, ] Vela (constellation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Velum \Ve"lum\, n.; pl. {Vela}. [L., an awning, a veil. See
   {Veil}.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) A curtain or covering; -- applied to various
    membranous partitions, especially to the soft palate. See
    under {Palate}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) See {Veil}, n., 3
    (b) .
    (b) A thin membrane surrounding the sporocarps of
      quillworts {Isoetes}).
      [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A veil-like organ or part. Especially:
    (a) The circular membrane that partially incloses the
      space beneath the umbrella of hydroid medusae.
    (b) A delicate funnel-like membrane around the flagellum
      of certain Infusoria. See Illust. a of {Protozoa}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Vela
   n 1: a constellation in the southern hemisphere between Carina
      and Pyxis; "because of its configuration Vela is sometimes
      called `the Sails'"

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 vela
   candle
   plug; spark plug
   sail
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 vela
    sail
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 vela
   candle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top