หรือคุณหมายถึง vanderpöl?
Search result for

vanderpoel

(5 entries)
(1.7677 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vanderpoel-, *vanderpoel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vanderpoel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vanderpoel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tanya Vanderpoel, outside Lashkar Gah, Afghanistan,Tanya Vanderpoel, außerhalb von Laschkar Gah, Afghanistan, Whiskey Tango Foxtrot (2016)
What has Vanderpoel ever done for you?Was hat Vanderpoel je für dich getan? Whiskey Tango Foxtrot (2016)
Look, the last person who got any kind of bounce out of Afghanistan was your friend Tanya Vanderpoel.Die letzte Person, die mit Afghanistan Aufsehen erregte, war Ihre Freundin Tanya VanderpoelWhiskey Tango Foxtrot (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
VANDERPOEL    V AE1 N D ER0 P OW2 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top