ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vandalen

V AE2 N D AE1 L AH0 N   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vandalen-, *vandalen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vandalen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vandalen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Martin, Mr. Andrews, uh, apparently Doc Hallen's office was broken into by vandals tonight.Mr. Martin, Mr. Andrews... offenbar sind heute Abend Vandalen in Doc Hallens Praxis eingebrochen. The Blob (1958)
Vandals?VandalenThe Blob (1958)
... Europeisbreedingageneration of vandals and ingrates.... inEuropawächsteineGeneration der Vandalen und Kretins heran. Gigi (1958)
Respect the revolution, would you?Diese VandalenMadame (1961)
The cannon, here.(Kreischt) Ihr seid ja VandalenMadame (1961)
You vandals!Sie... Sie VandalenIt's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
The iconoclasts! The drunkards! Captain!Diese Vandalen, diese Zykloklasten, diese Gaunerohne Durst! Tintin et les oranges bleues (1964)
They'll come to Rome as the Vandals came, to burn and destroy... everything that reminds them of one... they now call "Anti-pope" and "Antichrist."Sie werden in Rom einfallen wie einst die Vandalen. Sie werden verbrennen und vernichten, was sie an den so genannten... Gegenpapst, den Antichrist, erinnert. The Agony and the Ecstasy (1965)
Get outta here, you bunch of vandals!Verschwinden Sie, VandalenThe Hallelujah Trail (1965)
This country is not standing for vandals and hooligans running about.Dieses Land steht nicht für Vandalen und Hooligans. Sex and Violence (1969)
The coming of the Vandals!Die Ankunft der VandalenThe Cop (1970)
There might be some vandals around who wanna steal somethin', so you boys just stay here and keep your hands on the car until one of my associates arrive.Vielleicht wollen ein paar Vandalen etwas klauen, darum bleibt ihr hier und behaltet eure Hände am Auto, bis einer meiner Mitarbeiter kommt. Smokey and the Bandit (1977)
Vandals confess I've always liked.Ich hatte immer ein Faible für die VandalenThe Purple Taxi (1977)
Vandals severed the bell tower rope.Vandalen schnitten den Glockenstrang. Happy Birthday to Me (1981)
The congregation had to go to Rockfish for service ever since those vandals broke in and tore the place apart.Die Gemeinde musste zum Gottesdienst nach Rockfish, seit diese Vandalen einbrachen und alles verwüsteten. The Beginning (1981)
There'll be letters in The Times, hostile articles in the Sundays, you'll be called a vandal.Jetzt gibts Briefe an die Times, Angriffe in den Sonntagszeitungen und man wird Sie als Vandalen bezeichnen. The Middle-Class Rip-Off (1982)
But if we riot if we fight back we become the vandals and they become the law.Wenn wir rebellieren wenn wir zurückschlagen sind wir Vandalen denn das Gesetz ist auf ihrer Seite. Gandhi (1982)
If we bear their blows, they are the vandals.Aber wenn wir ihre Schläge hinnehmen, sind sie die VandalenGandhi (1982)
Animals.Was für VandalenSteele Sweet on You (1984)
- To the Velvet Vandal.- Auf den Samt-VandalenGrappling Steele (1985)
Um, Harley Ferguson... president of Velvet Vandal Fan Club, uh, Reseda chapter.Harley Ferguson, Präsident des Samt-Vandalen-Fanclubs. In Reseda. Grappling Steele (1985)
To the Velvet Vandal.Auf den Samt-VandalenGrappling Steele (1985)
You kids.Diese VandalenSlaughter High (1986)
So luckily, we happened along with these gas cans and once again saved the day.Glücklicherweise kamen wir mit Benzinkanistern vorbei. Verdammte VandalenThe Gypsy Cried (1989)
The statue of Jebediah Springfield, our illustrious town founder, - was brutally decapitated last night... in an act of senseless vandalism.Die Statue von Jebediah Springfield... wurde heute Nacht auf grobe Weise von Vandalen enthauptet. The Telltale Head (1990)
Somebody comes along, the vandal's gonna have a field day with this thing.Wenn jemand kommt, haben Vandalen einen Heidenspaß damit. Trespass (1992)
When you are up against the Romans, you couldn 't be too reinforced.Vandalen vor." Asterix in America (1994)
There's some belief that they don't even have a legitimate claim to the space... that they're nothing more than pernicious, odious vandals, in which case, diplomacy would fall on deaf ears.Es heisst, dass sie nicht mal Anspruch auf den Raum haben, dass sie bösartige, abscheuliche Vandalen seien. In diesem Fall wird Diplomatie auf taube Ohren stossen. Persistence of Vision (1995)
Yeah, you. We got back to the plant today and found some vandals had broken in while we were gone and did some minor damage to the turbines.Als wir heute zur Baustelle zurückkamen, hatten irgendwelche Vandalen während unserer Abwesenheit eingebrochen haben. Box of Moonlight (1996)
Vandals!VandalenThe Rock (1996)
Vandals!VandalenThe Rock (1996)
- Stop! Vandals! Stop!Stehen bleiben, ihr VandalenThe Rock (1996)
Vandals!VandalenThe Rock (1996)
Vandals!VandalenThe Rock (1996)
- Vandals.- VandalenGhosts (1996)
- Vandals?- VandalenGhosts (1996)
Let them in, the pagans and vandalsLasst hinein diese Heiden, diese Vandalen Notre-Dame de Paris (1998)
I lead a band of plundering vandals to the greatest archeological find in recorded history, thus enabling the kidnap and/or murder of the royal family.Ich führe eine Bande plündernder Vandalen... zum größten Fund in der Geschichte der Archäologie. Dann kommt es zur Ermordung oder Entführung der Königsfamilie. Atlantis: The Lost Empire (2001)
Well, since a few weeks ago, a group of vandals has been trampling all the grass, turning over garbage cans, and even worse, intolerable,Aber seit ein paar Wochen gibt es da eine Gruppe von Vandalen... und die zertrampeln die Blumenbeete, pinkeln auf den Rasen, und sie wühlen in den Müllcontainern herum. Und was noch schlimmer ist, geradezu untolerierbar: Torrente 2: Mission in Marbella (2001)
With the advances of the Visigoths, Huns, Vandals and Amazons, the Roman Empire would soon fall.Mit dem Vormarsch der Westgoten, Hunnen, Vandalen und Amazonen sollte das römische Imperium bald untergehen. Amazons and Gladiators (2001)
Tiny little vandals.Klitzekleine VandalenStuart Little 2 (2002)
Vandals.VandalenTideland (2005)
This can't be the work of any ordinary hoodlums.Das waren keine Vandalen. Da steckt was anderes dahinter. Innan frosten (2005)
Someone siphoned my petrol this morning.Scheißvandalen! Mir wurde heute das Benzin abgezapft. Mastermind (2005)
the project was derailed by a couple of misguided vandals.das Projekt wurde von ein paar fehlgeleiteten Vandalen zerstört. Aqua (2005)
Vandals.Tja! VandalenDeck the Halls (2006)
I recommend you stay focused on your own children, none of whom will be allowed to attend the dance.2 Vandalen und einen kleinen Dieb großgezogen haben, schlage ich vor Sie konzentrieren sich auf Ihre eigenen Kinder, und keinen von ihnen wird es erlaubt am Tanz teilzunehmen. Free to Be You and Me (2007)
The abuse of customs officers, 342 chests of tea spilled into the harbor by vandals masquerading as Indians.Die Misshandlung von Zollbeamten,... 342 Kisten Tee in den Hafen geschüttet durch... Vandalen, die sich als Indianer maskierten. Join or Die (2008)
They weren't vandals.Das waren keine VandalenIndiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Died fighting the Renkel fires of '98, set by a bunch of vandals.Starb bei der Bekämpfung der Renkel Feuer '98. Gelegt von einigen VandalenEarth, Wind and... Wait for It (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
VANDALEN    V AE2 N D AE1 L AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vandale {m} | Vandalen {pl}vandal | vandals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Vandalen /vandaːlən/ 
   vandals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top