ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vacationer

V EY0 K EY1 SH AH0 N ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vacationer-, *vacationer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacationer[N] ผู้ลาพักผ่อน, Syn. vacationeer
vacationer[N] ผู้ลาพักผ่อน, Syn. vacationer, vacationeer

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every summer, vacationers traverse the globe in search of new sights and experiences.ทุกหน้าร้อน คนที่ไปพักร้อนต่างพบสิ่งใหม่ ประสบการณ์ใหม่ Never Been Marcused (2008)
We deal mostly with vacationers, you know?อาจเป็นพวกนักขับที่เลือดร้อน สารวัตรพบปัญหากับรถบางคัน Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
They're, uh, rental cabins for vacationers.บ้านพักต่างอากาศให้เช่าน่ะครับ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
I'd go into the travel agency posing as a vacationer.ผมก็เดินเข้าไปในบริษัทท่องเที่ยว ทำทีว่าเป็นคนลาพักร้อน At What Price (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
VACATIONER    V EY0 K EY1 SH AH0 N ER0
VACATIONERS    V EY0 K EY1 SH AH0 N ER0 Z
VACATIONERS'    V EY0 K EY1 SH AH0 N ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
行楽客[こうらくきゃく, kourakukyaku] (n) tourist; vacationer; vacationist; holidaymaker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vacationer
   n 1: someone on vacation; someone who is devoting time to
      pleasure or relaxation rather than to work [syn:
      {vacationer}, {vacationist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top