Search result for

urahns

(51 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urahns-, *urahns*, urahn
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา urahns มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *urahns*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Visit his ancestors.- Seine Urahnen. Wolfen (1981)
Talking to ancestors.- Er redet mit Urahnen. Wolfen (1981)
M...maybe a prince the son of our ancient god? !Du kannst doch nicht unser Urahn sein? Vampire Hunter D (1985)
D ...ancient god...Lord D: Mein UrahnVampire Hunter D (1985)
I am not the Ancient God.Ich bin nicht dein UrahnVampire Hunter D (1985)
If our ancient god tells us to be destroyed ... we should follow your word.Wenn mein Urahn befiehlt, ich soll das Schloss zerstören... dann werde ich auch genau das tun. Vampire Hunter D (1985)
When your ancestors lived in caves and scrabbled for coal in Poland, the Chinese were sailing their ships across the Pacific.Als Ihre Urahnen in Polen noch in Höhlen lebten, segelten die Chinesen mit ihren Schiffen über den Pazifik. Year of the Dragon (1985)
He's one of our pioneers. My ancestors come here with the privateers.Meine Urahnen kamen mit Kaperschiffen her. The Pirate's Promise (1988)
The crew list, his ancestor was a carpenterSein Urahne war Zimmermann auf der Cory Ann. The Pirate's Promise (1988)
My ancestors came from Stonehenge.Meine Urahnen kamen aus Stonehenge. Troll 2 (1990)
The Chen family's customs go back many generations.Die Sitten der Familie Chen sind von den Urahnen überliefert. Vierte Herrin? Raise the Red Lantern (1991)
You're a less-bloated look-alike of your ancestor,- Also, das gibt es doch gar nicht! Diese überwältigende Ähnlichkeit mit Ihrem Urahnen hin bis zum Doppelkinn, The Visitors (1993)
So tell me what mortal needs my protection, Great Ancestor.Welcher Sterbliche braucht meinen Schutz, Grosser UrahnMulan (1998)
And I'm old enough to be her ancestor.- Ich könnte ja ihr Urahne sein. The Prom (1999)
Back along our bloodlines to Semos.Bis zurück zu unseren Vorfahren, zu Urahn Semos. Planet of the Apes (2001)
Go sit down, cupcake!- genau wie unsere Urahnen! - Zieh Leine, Kleines! Christopher (2002)
Our first forefathers knew neither enemy nor ally.Unsere ältesten Urahnen kannten weder Freund noch Feind. Steamboy (2004)
And you're suggesting that a relative of the chairman raped and strangled a fourteen year old girl a hundred years ago.Dass ein Urahne des Vorstands- vorsitzenden ein Mörder war? Und wenn der Junge gelogen hat? Drowning Ghost (2004)
Corneille is Voltaire's father and Sartre's forefather.Corneille hat Voltaire gezeugt und ist Sartres UrahnLe pont des Arts (2004)
It's the ancestor of ancient animal. Oh...Mangsavirat ist doch der Urahne aller Tiere! Garuda (2004)
And our old one, the Hybrid, will show Kara the righteous path.Und unser Urahn, der Hybrid, wird Kara den richtigen Weg zeigen. The Road Less Traveled (2008)
As soon as your friend touched one of those rocks the spirit of my evil ancestor took hold of her and compelled her to find the rest.In dem Moment, als eure Freundin einen dieser Steine berührte, fuhr der Geist meiner bösen Urahne in sie und zwang sie, auch nach den anderen zu suchen. Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster (2010)
There's powerful magic in there.Es stammt von den Urahnen. Mama (2014)
This journal belonged to my ancestor, Grace Dixon.Das Notizbuch gehörte meiner Urahne Grace Dixon. Mama (2014)
That journal was passed down from my ancestor to my mother. Now to me.Dieses Notizbuch ging von meinen Urahnen an meine Mutter... und nun an mich weiter. Magnum Opus (2014)
Lieutenant, I understand that seeing your ancestor In that cavern would not have be easy...Ich verstehe, dass der Anblick Ihrer Urahne in der Höhle nicht sehr... Magnum Opus (2014)
My mother and my ancestors spent their lives looking for this sword.Meine Mutter und Urahnen haben ständig nach dem Schwert gesucht. The Akeda (2014)
Stones, rocks all around They are his bones.Sozusagen mein Urahn. Die Klippen, die Felsen, das alles sind seine Knochen. I Am Dragon (2015)
The only man who has been there, your ancestor Adolf Frederick Thörnblad.Der einzige Mensch, der dort gewesen ist, war dein Urahn Adolf Fredrik Thörnblad. Del VIII (2015)
I have access to the witch ancestors.Ich habe Zugang zu den Urahnen der Hexen. You Hung the Moon (2015)
Thank you, Nicole. Ever been to the Agricultural Show, Mr Philippe? No, thank you!Mein Urahn, der 4. Graf Baudreuille de Cuyier-Ville, und die um ihn herum sind Bauern, die sein Land beackern. One Man and His Cow (2016)
Luckily, the ancestors aren't big pub goers, more of the graveyard and goat sacrifice types.Glücklicherweise sind die Urahnen keine großen Bargänger, eher die Friedhof und Ziegenopfer Typen. Wild at Heart (2016)
The ancestors, they're close.Die Urahnen, sie sind in der Nähe. Wild at Heart (2016)
The ancestors may hate me, but at the end of the day, witches take care of their own.Die Urahnen mögen mich vielleicht hassen, aber letztendlich kümmern sich Hexen umeinander. Dead Angels (2016)
Our forefather, Madame d'Urfé, had this ability - She told me several times.Unsere Urahnin, Madame d'Urfé, hatte diese Fähigkeit - das hat sie mir mehrfach erzählt. Emerald Green (2016)
The ancients.- Die Urahnen. For Me (2016)
Oh, that's great, the ancients!Sie fürchten sich vor ihr. Na toll. Die Urahnen! For Me (2016)
It's not like you're the first New Orleans witch to make a sacrifice to his ancestors.Du bist nicht der erste Hexer in New Orleans, der den Urahnen etwas opfert. Haunter of Ruins (2017)
This is not to the ancestors, Marcel, this is something different.Es sind nicht die Urahnen. Haunter of Ruins (2017)
This is something older than the ancestors.Es ist älter als die Urahnen. Haunter of Ruins (2017)
See, your ancestors were the only thing holding him back and when you severed that link you allowed it to go free.Nur deine Urahnen haben es zurückgehalten. Als du die Verbindung gekappt hast, hast du es befreit. High Water and a Devil's Daughter (2017)
The Ancestors are gone.Die Urahnen sind fort. High Water and a Devil's Daughter (2017)
The Ancestors are not gone.Die Urahnen sind nicht fort. High Water and a Devil's Daughter (2017)
I need your help with the Ancestors.Aber jetzt kannst du mich hören. Ich brauche Hilfe mit den Urahnen. High Water and a Devil's Daughter (2017)
I shouldn't be doing this ritual, because I lost faith in the Ancestors a long time ago, but I never once lost faith in you.Ich kann das Ritual nicht machen, weil ich den Glauben an die Urahnen lange verloren habe. Aber niemals den Glauben an dich. High Water and a Devil's Daughter (2017)
Vincent restored the link to the Ancestors.Vincent hat die Verbindung zu den Urahnen hergestellt. High Water and a Devil's Daughter (2017)
I made a sacrifice to the Ancestors.Also habe ich den Urahnen etwas geopfert. High Water and a Devil's Daughter (2017)
I thought the Ancestors were the bad guys.Ich dachte, die Urahnen wären böse. High Water and a Devil's Daughter (2017)
I made her the gatekeeper for all the Ancestral magic that we got here in this city.Ich habe sie zur Wächterin für alle Urahnenmagie in der Stadt gemacht. High Water and a Devil's Daughter (2017)
The Ancestors have returned.Die Urahnen sind zurückgekehrt. High Water and a Devil's Daughter (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urahn {m}; Urahne {f}remote ancestor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top