ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uninterested

AH0 N IH1 N T R AH0 S T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uninterested-, *uninterested*, uninterest, unintereste
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uninterested(adj) ซึ่งไม่สนใจ, See also: วางเฉย, เฉยเมย, ไม่สนใจใยดี, Syn. bored, Ant. interested

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uninterested(อันอิน'เทอเรสทิด) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, เบื่อหน่าย, ไม่มีความสนใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And uninterested in the cultures of the world?และไม่สนใจเรื่องราวโลกภายนอก Brave New World (2008)
A challenger uninterested in a hero's send-off.ผู้ท้าชิงไม่สนใจ ในวีรบุรุษส่งออก Creed (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uninterestedI told him of our plans, but he seemed uninterested.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหนื่อยหน่าย[neūay-nāi] (v) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of
เหนื่อยหน่าย[neūay-nāi] (v) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of  FR: être fatigué de ; en avoir assez de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNINTERESTED AH0 N IH1 N T R AH0 S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uninterested (j) ˈʌnˈɪntrəstɪd (uh1 n i1 n t r @ s t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気がない;気が無い[きがない, kiganai] (exp) (1) (See 気のない) to be uninterested; (adj-f) (2) indifferent; listless [Add to Longdo]
詰まらなさそう[つまらなさそう, tsumaranasasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなそう) bored; bored-looking; uninterested [Add to Longdo]
詰まらなそう[つまらなそう, tsumaranasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなさそう) bored; bored-looking; uninterested [Add to Longdo]
淡々(P);淡淡;澹々;澹澹[たんたん, tantan] (adj-t, adv-to) (1) uninterested; unconcerned; indifferent; (2) plain; light; simple; bland; (3) flowing gently; (P) [Add to Longdo]
内疎外親[ないそがいしん, naisogaishin] (exp) superficially cordial but actually uninterested [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uninterested \Un*in"ter*est*ed\, a.
   1. Not interested; not having any interest or property in;
    having nothing at stake; as, to be uninterested in any
    business.
    [1913 Webster]
 
   2. Not having the mind or the passions engaged; as,
    uninterested in a discourse or narration.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uninterested
   adj 1: not having or showing interest; "an uninterested
       spectator" [ant: {interested}]
   2: having no care or interest in knowing; "she appeared totally
     uninterested"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top