ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unimaginative

AH0 N IH0 M AE1 JH IH2 N AH0 T IH0 V   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unimaginative-, *unimaginative*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For all that pirates are clever clogs, we are unimaginative when it comes to naming things.รู้มั๊ยในบรรดาโจรสลัด ที่มีฉายาประทับใจ ในความคิดของโจรสลัดนั้น จนได้รับฉายาที่สุดยอด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
When you think about it... wearing a bomb is rather unimaginative.เมื่อนายคิดเกี่ยวกับมัน พกระเบิดเข้าไปยิ่งจินตนาการภาพ ไม่ออกไปใหญ่ Fracture (2009)
That's an incredibly unimaginative way of looking at it.นี่เป็นวิธีการรับมือที่โง่อย่างไม่น่าเชื่อเลย Frankie & Alice (2010)
The box, with its implications of rigidity and squareness, symbolises unimaginative thinking and painful frustration.กล่องที่มีนัยยะของคุณ of ความแข็งแกร่งและ squareness, เป็นสัญลักษณ์ของความคิดโง่ and แห้วเจ็บปวด Death Race 2 (2010)
All right, well, just shoot your unimaginatively named bear and put it out of its misery.เอาหล่ะ งั้น แค่ยิง ชื่อหมีที่ไม่มีจินตนาการ ให้ได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวด Lunatic (2011)
Oh, you bone guys are unimaginative.พวกถนัดกระดูกนี่ ไร้จินตนาการ The Don't in the Do (2012)
I'm very unimaginative.ผมเป็นคนจินตนาการไม่ค่อยเก่ง Sunshine and Frosty Swirl (2012)
I betrayed your trust to a ruthless, soulless, unimaginative bully with suspect hygiene and poor language skills in exchange for what?เเต่ฉันจะทรยศความไว้ใจเธอ ไปคุยกับยัยอันธพาลมอลลี่ ที่พูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องเพื่ออะไรกัน Fallen (2016)
That, my sweet... yet unimaginative bedfellow... is my area of expertise.ที่หวานของฉัน ภรรยายังโง่ เป็นพื้นที่ของความเชี่ยวชาญของ ฉัน Underworld: Blood Wars (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIMAGINATIVE    AH0 N IH0 M AE1 JH IH2 N AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unimaginative    (j) ˌʌnɪmˈæʤɪnətɪv (uh2 n i m a1 jh i n @ t i v)
unimaginatively    (a) ˌʌnɪmˈæʤɪnətɪvliː (uh2 n i m a1 jh i n @ t i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unimaginative \Unimaginative\
   See {imaginative}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unimaginative
   adj 1: deficient in originality or creativity; lacking powers of
       invention; "a sterile ideology lacking in originality";
       "unimaginative development of a musical theme";
       "uninspired writing" [syn: {sterile}, {unimaginative},
       {uninspired}, {uninventive}]
   2: dealing only with concrete facts
   3: lacking spontaneity or originality or individuality;
     "stereotyped phrases of condolence"; "even his profanity was
     unimaginative" [syn: {stereotyped}, {stereotypic},
     {stereotypical}, {unimaginative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top