ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbend

AH2 N B EH1 N D   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbend-, *unbend*, unben
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbend[VT] ปลด, See also: ทำให้คลาย, ทำให้หย่อน, Syn. loosen up, soften
unbend[VI] ผ่อนคลาย, Syn. rest, relax, Ant. work
unbend[VT] ทำให้ผ่อนคลาย, Syn. relax, Ant. work
unbend[VT] ทำให้ตรง, Syn. straighten
unbend[VI] ตรง, Syn. straighten
unbending[ADJ] ซึ่งดื้อด้าน, See also: ซึ่งไม่อ่อน, ซึ่งกระด้าง, ซึ่งไม่หย่อน
unbendable[ADJ] ซึ่งทำให้ตรง, Syn. flexible
unbendable[ADJ] ซึ่งทำให้ผ่อนคลาย, Syn. flexible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbend(อันเบนดฺ') vt.,vi. ปลด,คลาย,ทำให้หย่อน,ทำให้ตรง,ลดหย่อน,ปลด, See also: unbendable adj.
unbending(อันเบน'ดิง) adj. ไม่หย่อน,ไม่คลาย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ลดถอย,ดื้อรั้น,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนใจ,มั่นคง

English-Thai: Nontri Dictionary
unbend(vt) ทำให้ตรง,ทำให้หย่อน,คลาย,ปลด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNBEND    AH2 N B EH1 N D
UNBENDING    AH2 N B EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbend    (v) ˌʌnbˈɛnd (uh2 n b e1 n d)
unbends    (v) ˌʌnbˈɛndz (uh2 n b e1 n d z)
unbended    (v) ˌʌnbˈɛndɪd (uh2 n b e1 n d i d)
unbending    (v) ˌʌnbˈɛndɪŋ (uh2 n b e1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P) [Add to Longdo]
体を伸ばす[からだをのばす, karadawonobasu] (exp,v5s) to stretch (unbend) oneself [Add to Longdo]
不撓[ふとう, futou] (adj-na,n) unbending; inflexible; tenacity; indomitableness [Add to Longdo]
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unbend \Un*bend"\ ([u^]n*b[e^]nd"), v. t. [imp. & p. p. {Unbent}
   ([u^]n*b[e^]nt"); p. pr. & vb. n. {Unbending}.] [1st pref.
   un- + bend.]
   1. To free from flexure; to make, or allow to become,
    straight; to loosen; as, to unbend a bow.
    [1913 Webster]
 
   2. A remit from a strain or from exertion; to set at ease for
    a time; to relax; as, to unbend the mind from study or
    care.
    [1913 Webster]
 
       You do unbend your noble strength.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.)
    (a) To unfasten, as sails, from the spars or stays to
      which they are attached for use.
    (b) To cast loose or untie, as a rope.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unbend \Un*bend"\, v. i.
   1. To cease to be bent; to become straight or relaxed.
    [1913 Webster]
 
   2. To relax in exertion, attention, severity, or the like;
    hence, to indulge in mirth or amusement.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unbend
   v 1: straighten up or out; make straight [syn: {straighten},
      {unbend}] [ant: {bend}, {flex}]
   2: unfasten, as a sail, from a spar or a stay
   3: free from flexure; "unbend a bow" [ant: {bend}, {deform},
     {flex}, {turn}, {twist}]
   4: make less taut; "relax the tension on the rope" [syn:
     {relax}, {unbend}]
   5: become less tense, rest, or take one's ease; "He relaxed in
     the hot tub"; "Let's all relax after a hard day's work" [syn:
     {relax}, {loosen up}, {unbend}, {unwind}, {decompress}, {slow
     down}] [ant: {tense}, {tense up}]
   6: release from mental strain, tension, or formality; "unbend
     the mind from absorbing too much information"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top